Harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede v roku 2015

Verzia pre tlačPoslať e-mailom

 

 

 

Termíny zasadnutí Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda na II.polrok 2016 sú nasledovné:

  • 20. august
  • 27. september
  • 29. november

 

Termíny zasadnutí Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda na I. polrok 2015 sú nasledovné:

  • 10. februára
  • 28. apríla
  • 23. júna

Uvedené termíny schválilo Mestské zastupiteľstvo v Dunajskej Strede v súlade s vnútroorganizačnými predpismi mesta a na základe zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám z znení neskorších zmien doplnkov.

Stálymi bodmi programu rokovania mestského zastupiteľstva sú nasledovné:

  • Návrh na schválenie programu rokovania
  • Interpelácia poslancov
  • Návrh na určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky