Komunitný plán mesta Dunajská Streda na roky 2012–2015

Verzia pre tlačPoslať e-mailom

 

Komunitný plán

mesta Dunajská Streda

na roky 2012 – 2015

 

I. Základná terminológia - Komunitný plán mesta

V júni 2009 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vypracovalo Národné priority rozvoja sociálnych služieb pre roky 2009 až 2013, ktoré sú odzrkadlením reálnej situácie poskytovania sociálnych služieb v SR, vychádzajúc z potrieb identifikovaných v rámci SR a zároveň z priorít Európskeho spoločenstva (dostupnosť a prístupnosť sociálnych služieb a ich finančná udržateľnosť). Národné priority rozvoja sociálnych služieb sú východiskom pre obce pri vypracovávaní komunitných plánov sociálnych služieb a pre samosprávne kraje pri tvorbe koncepcií rozvoja sociálnych služieb.

Medzi Národné priority rozvoja sociálnych služieb SR do roku 2013 patrí:

- Podpora zotrvania klienta v prirodzenom prostredí rozvojom terénnych sociálnych služieb,

- Rozvoj ambulantných sociálnych služieb a pobytových sociálnych služieb v zariadení s týždenným pobytom,

- Zvýšenie kvality a humanizácia poskytovaných sociálnych služieb prostredníctvom rekonštrukcie, rozširovania, modernizácie a budovania zariadení sociálnych služieb,

- Vzdelávanie zamestnancov v oblasti sociálnych služieb.

 

čítať ďalej...