Közös építésügyi főosztály

Nyomtatóbarát változatPoslať e-mailom

ZÁKON z 5. decembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

1. Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia

 
a) pre fyzickú osobu 6,50 eur
b) pre právnickú osobu 100 eur
2. Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby 20 eur
Oslobodenie

Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení poskytovatelia sociálnych služieb, ktorí neposkytujú sociálne služby s cieľom dosiahnuť zisk za podmienok ustanovených osobitným zákonom11), osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie, divadlá, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok a profesionálne hudobné inštitúcie, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok.
 

Poznámky

1. Poplatok sa nevyberie, ak je územné konanie zlúčené so stavebným konaním a vydáva sa jedno rozhodnutie.
2. Ak územné rozhodnutie zahŕňa umiestnenie viacerých samostatných objektov, vyberie sa podľa písmena a) súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v územnom rozhodnutí okrem prípojok.“.
 

3. Žiadosť o stavebné povolenie  
a) stavby na bývanie a na zmeny týchto stavieb pred dokončením  
1) stavby na bývanie a na zmeny týchto stavieb pred dokončením 33 eur
a za každých ďalších začatých 100 m3 obostavaného priestoru 20 eur
2) na stavbu bytového domu s obostavaným priestorom podľa projektovej  
dokumentácie do 3000 m3 vrátane 750 eur
a za každých ďalších začatých 1000 m3 obostavaného priestoru 250 eur
b) na stavby na individuálnu rekreáciu (rekreačné chaty, rekreačné domy a záhradkárske chaty) s obostavaným priestorom podľa projektovej dokumentácie do 200 m3 vrátane 23 eur
za každých ďalších začatých 50 m3 obostavaného priestoru 20 eur
c) na zmeny dokončených stavieb na bývanie alebo individuálnu rekreáciu  
1. rodinný dom 100 eur
2. bytový dom 750 eur
3. stavba na individuálnu rekreáciu 100 eur
d) na stavby, ktoré tvoria doplnkovú funkciu rodinného domu, na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť 30 eur
e) na stavbu garáže s jedným alebo dvoma miestami 30 eur
f) na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením 20 eur
g) na líniové stavby a zmeny týchto stavieb pred dokončením za každých začatých 100 m 10 eur
h) ostatné inžinierske stavby s doplnkovou funkciou pre rodinné domy, bytové domy a stavby na individuálnu rekreáciu (podzemné objekty napr. studne, malé čistiarne odpadových vôd a pod.) pre právnickú osobu 50 eur
i) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a zmeny stavieb pred dokončením s obostavaným priestorom podľa projektovej dokumentácie do 3000 m3 vrátane 1000 eur
a za každých ďalších začatých 1000 m3 obostavaného priestoru 300 eur
j) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska,  
ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie 50 eur
Oslobodenie

1. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
3. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia podľa písmena g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

 

Poznámky

1. Ak stavebné povolenie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v stavebnom povolení okrem prípojok.
2. Objekty hotelových a ubytovacích zariadení a objekty kolektívnej rekreácie sa posudzujú ako nebytová výstavba.
3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby.
4. Podľa tejto položky spoplatňujú stavebné povolenia stavebné úrady, špeciálne vojenské a iné stavebné úrady v pôsobnosti Slovenskej republiky v zmysle ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
5. Ak pri zmene stavby pred dokončením nedochádza k zmene rozmerov stavby, vyberie sa základná sadzba pre daný typ stavby.
6. Ak sa na stavbu bytového domu poskytne úver alebo príspevok zo Štátneho fondu rozvoja bývania alebo iná dotácia zo štátneho rozpočtu je poplatok za vydanie stavebného povolenia 66 eur.

 

4. Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia pre právnickú osobu 100 eur
5. Ohlásenie jednoduchej stavby pre právnickú osobu 10 eur
6. Žiadosť o potvrdenie pasportu stavby, ak sa nezachovala pôvodná dokumentácia stavby 30 eur
7. Žiadosť o uložení opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe 10 eur

Oslobodenie

Od poplatku sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

 

8. Žiadosť o dodatočné povolenie stavby, ktorá bola postavená po 1. októbri 1976 bez stavebného povolenia alebo v rozpore so zákonom a o dodatočné povolenie zmeny stavby trojnásobok sadzby ustanovenej v položke 60
 
9. Žiadosť o povolenie  
 a) na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným konaním o vydanie stavebného povolenia podľa položky 60  30 eur
 b) na odstránenie stavby, za každú stavbu, ktorej odstránenie je povolené  
 pre fyzickú osobu  16,50 eur
 pre právnickú osobu  200 eur
 c) terénnych úprav  16,50 eur
 10. Návrh na vyvlastnenie nehnuteľnosti  100 eur
11. Žiadosť o zrušenie vyvlastňovacieho rozhodnutia  20 eur
Oslobodenie

1/ Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení poskytovatelia sociálnych služieb, ktorí neposkytujú sociálne služby s cieľom dosiahnuť zisk za podmienok ustanovených osobitným zákonom11), osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie, divadlá, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok a profesionálne hudobné inštitúcie, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok.

2. Od poplatku podľa písmena b) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

12. Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na  
a) stavby na bývanie  
1. na stavbu rodinného domu s obostavaným priestorom podľa projektovej dokumentácie do 600 m3 vrátane  
pre fyzickú osobu 16,50 eur
pre právnickú osobu 50 eur
a za každých ďalších začatých 100 m3 obostavaného priestoru pre fyzickú osobu a právnickú osobu 10 eur
2. na stavbu bytového domu s obostavaným priestorom podľa projektovej  
dokumentácie do 3000 m3 vrátane 400 eur
a za každých ďalších začatých 1000 m3 obostavaného priestoru 100 eur
b) na stavby na individuálnu rekreáciu (rekreačné chaty, rekreačné domy a záhradkárske chaty),  
1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 vrátane 23 eur
2. ak zastavaná plocha je od 25 m2 do 50 m2 vrátane 33 eur
3. ak zastavaná plocha je od 50 m2 do 80 m2 vrátane 66 eur
c) na zmeny dokončených stavieb na bývanie alebo individuálnu rekreáciu  
1. rodinný dom 50 eur
2. bytový dom 400 eur
3. stavba na individuálnu rekreáciu 50 eur
d) na stavby, ktoré tvoria doplnkovú funkciu rodinného domu, a na stavby slúžiace na podnikateľskú činnosť na pozemkoch rodinných domov, na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť 15 eur
e) na stavbu garáže s jedným alebo dvoma miestami 15 eur
f) na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e) 15 eur
g) na líniové stavby za každých začatých 100 m 10 eur
h) ostatné inžinierske stavby s doplnkovou funkciou pre rodinné domy, bytové domy a stavby na individuálnu rekreáciu (napr. studne, malé čistiarne odpadových vôd) pre právnickú osobu 30 eur
i) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb s obostavaným priestorom podľa projektovej dokumentácie do 3000 m3 vrátane
 
500 eur
a za každých ďalších začatých 1000 m3 obostavaného priestoru 150 eur
Oslobodenie

1. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
2. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa písmena g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení poskytovatelia sociálnych služieb, ktorí neposkytujú sociálne služby s cieľom dosiahnuť zisk za podmienok ustanovených osobitným zákonom11), osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie, divadlá, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok a profesionálne hudobné inštitúcie, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok.

 

Poznámky

1. Ak kolaudačné rozhodnutie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v kolaudačnom rozhodnutí okrem prípojok.
2. Objekty hotelových a ubytovacích zariadení a objekty kolektívnej rekreácie sa posudzujú ako nebytová výstavba na účely vydania kolaudačného rozhodnutia.
3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby na účely vydania kolaudačného rozhodnutia.
4. Podľa tejto položky spoplatňujú kolaudačné rozhodnutia stavebné úrady, špeciálne vojenské a iné stavebné úrady v pôsobnosti Slovenskej republiky v zmysle ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
5. Ak sa na stavbu bytového domu poskytne úver alebo príspevok zo Štátneho fondu rozvoja bývania alebo iná dotácia zo štátneho rozpočtu je poplatok za vydanie kolaudačného rozhodnutia 100 eur.