Mestské garáže

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Mestské garáže

Mestské garáže na prenájom

V Dunajskej Strede sú najväčšie problémy s parkovaním zrejme na sídlisku Východ. Obyvateľom tejto mestskej časti ponúka mesto za výhodných podmienok garáže na prenájom. Garážový dom pri kotolni je vybavený elektrinou, kamerovým systémom, pričom vchodová brána je na diaľkové ovládanie.

Mesto Dunajská Streda v zmysle uznesenia mestského zastupiteľstva z 25. júna 2013 vyhlasuje VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE na prenájom nehnuteľností. Ďalšie podrobnosti sú uvedené na webovej stránke mesta (www.dunstreda.sk) a na úradnej tabuli MsÚ. Mesto prenajíma  okamžite nebytové priestory v majetku mesta – garáže v garážovom dome. Celková cena nájmu je 30 eur/mesiac, z toho 18,80 eur je mesačné nájomné a 11,20 eur poplatok za správu.
Pri posudzovaní žiadostí sa uprednostňujú záujemcovia s trvalým pobytom v Dunajskej Strede, podnikatelia-fyzické osoby s miestom podnikania v Dunajskej Strede, resp. právnické subjekty so sídlom v Dunajskej Strede. Záujemca ďalej nemôže mať žiadne nedoplatky voči mestu. Žiadosti budú posudzované v poradí doručenia. V prípade, že žiadaná nehnuteľnosť už je pridelená inému záujemcovi v súlade s vyššie uvedenými podmienkami, ponúkne sa na prenájom iný garážový box z ešte nepridelených garážových boxov. Ak záujemca neakceptuje ponuku prenájmu takto určeného garážového boxu, jeho žiadosť bude vylúčená z   konania.
Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na verejnom ponukovom konaní.  Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo meniť zverejnené  podmienky verejného ponukového konania,  rušiť verejné ponukové konanie a odmietnuť všetky predložené návrhy. Jednotlivé zmeny zverejní spôsobom, akým zverejnil vyhlásenie verejného ponukového konania.
Je možná po dohode aj obhliadka garáží. Bližšie informácie poskytne na radnici Š. Gálffy a na  tel. č. 031/590 39 31  a 0918607331.