Mestský park - Városliget - Dunajská Streda

Verzia pre tlačPoslať e-mailom

Krajinársko-architektonická súťaž návrhov

Mesto Dunajská Streda vyhlasuje verejnú jednoetapovú anonymnú krajinársko-architektonickú súťaž na nový mestský park. Zámerom je vytvoriť novú rozsiahlu oddychovú zónu pre obyvateľov i návštevníkov mesta. Idea vyplýva z nedostatku kvalitných zelených plôch v Dunajskej Strede a snahy znížiť negatívny dopad klimatických zmien na území mesta. Nový mestský park (maď. “városliget”) bude vytvorený transformáciou bývalej motokárovej dráhy na Malodvorníckej ulici a priľahlého územia s celkovou rozlohou 41 565 m2.

V rámci úvodných krokov tvorby zadania súťaže návrhov bol uskutočnený dotazníkový prieskum, ktorý bol zameraný na súčasné a budúce využitie lokality. Zúčastnilo sa ho až 906 respondentov. Súťažné zadanie v niektorých bodoch vychádza z výsledkov tohto prieskumu.

Súťaž bola overená Slovenskou komorou architektov.

Vyhlasovateľ:

Mesto Dunajská Streda

Sekretár súťaže:

Ing. arch. Adam Lukačovič, +421 908 663 748, info [at] adamlukacovic [dot] com

Účel súťaže:

Účelom súťaže je nájsť návrh, ktorý spomedzi predložených návrhov najlepšie rieši požiadavky zadania.

Formát súťaže:

Verejná anonymná projektová jednoetapová kombinovaná krajinársko-architektonická súťaž návrhov.

Okruh účastníkov:

Účastníkom môže byť jedine fyzická alebo právnická osoba, ktorá má oprávnenie na výkon podnikania predstavujúceho činnosť uvedenú v §4 alebo §4a alebo §5 ods. (1) písmeno a) zák. č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v zn. n. p. (ďalej „ZAA“) alebo podľa ekvivalentnej právnej úpravy platnej v krajine podnikania účastníka.

Odporúča sa, aby účastníci, ktorý majú oprávnenie na výkon podnikania predstavujúceho činnosť uvedenú v §4a ods. (1) písmeno a) ZAA alebo podľa ekvivalentnej právnej úpravy platnej v krajine podnikania účastníka, mali v riešiteľskom kolektíve autorizovaného architekta, pre možnosť komplexného dodania služieb podľa bodu 12.3. týchto Súťažných podmienok.

Termíny:

  • Lehota vyhlásenia súťaže:     23.06.2022
  • Lehota na predkladanie návrhov:     16.09.2022 do 17:00
  • Predpokladaná lehota oznámenia výsledkov účastníkom:     30.09.2022
  • Predpokladaná lehota zverejnenia výsledkov a súťažných návrhov:     07.10.2022

Vyhlasovateľ odporúča v rámci prípravy návrhu absolvovať obhliadku miesta realizácie predmetu súťaže. Miesto realizácie predmetu súťaže je voľne prístupné. Organizovaná obhliadka sa nekoná.

 

Porota:

Riadni členovia poroty

Nezávislí na vyhlasovateľovi

Ing. Václav Babka - autorizovaný krajinný architekt ČKA, predseda poroty

Ing. Eugen Guldan, PhD. - autorizovaný krajinný architekt SKA

Ing.arch Jakub Kopec, ArtD. - autorizovaný architekt ČKA

Arch. Zuzana Kovaľová - architektka

Závislí na vyhlasovateľovi

József Siklósi - hosťujúci architekt HA / hlavný architekt mesta Komárom

Náhradníci poroty

Nezávislí na vyhlasovateľovi

Ing. Zuzana Isteníková - autorizovaná krajinná architektka SKA

Závislí na vyhlasovateľovi

Ing. Ivan Gútay - člen komisie pre rozvoj mesta

 

Ceny

V súťaži budú udelené podľa poradia návrhov tieto ceny:

1. cena:    15 000,00 €

2. cena:    9 000,00 €

3. cena:    6 000,00 €

Suma vyhradená na odmeny:    6 000,00 €

 

Kontaktný bod

Komunikácia medzi vyhlasovateľom a účastníkom sa uskutočňuje v slovenskom a maďarskom (prípadne českom) jazyku výhradne prostredníctvom elektronických prostriedkov ERANET:

https://dunstreda.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/51

 

Cookies