Neprihlásení obyvatelia spôsobujú problémy

Verzia pre tlačPoslať e-mailom

Podobne, ako v mnohých mestách a obciach na Slovensku, aj v Dunajskej Strede je problémom, že sa zvyšuje počet obyvateľov, ktorí sa neprihlásia k trvalému pobytu. V sídle okresu sa v posledných rokoch postavilo veľa obytných a rodinných domov, zároveň pribudlo obyvateľov bez prechodného, či trvalého pobytu. Týka sa to približne 1800 obyvateľov. Bez trvalého bydliska v Dunajskej Strede neplatia daň za nehnuteľnosť, ani poplatok za odpad, avšak verejné služby využívajú. Zákon o miestnych daniach a poplatkoch sa vzťahuje už aj na užívateľov bytov. Teda vznik poplatkovej povinnosti za odpad okrem vlastníka, alebo obyvateľa s prechodným pobytom je povinný ohlásiť aj užívateľ. Ohlasovacia povinnosť vzniká aj podnájomníkovi, aj vtedy, ak nie je prihlásený ani na prechodný pobyt.

Mnoho občanov z ostatných regiónov krajiny sa do Dunajskej Stredy prisťahovalo za prácou a kúpili byty v srdci Žitného ostrova. Títo si však ponechali trvalý pobyt v bývalom bydlisku a nie sú ochotní sa prihlásiť do Dunajskej Stredy. Nakoľko aj títo presťahovalci užívajú byty, citovaný zákon sa vzťahuje aj na nich. Mesto doručí prostredníctvom mestskej polície písomnú výzvu   dotknutým užívateľom bytov, aby si splnili svoju povinnosť oznámiť vznik poplatkovej povinnosti za komunálny odpad. V prípade, že to v určenej lehote neurobia, samospráva pristúpi k uloženiu pokuty.