Oznámenie

Verzia pre tlačPoslať e-mailom

Regionálna integrovaná územná stratégia

Trnavského samosprávneho kraja na roky 2014-2020

Mestský úrad v Dunajskej Strede v zmysle § 10 ods. 1 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto informuje verejnosť o strategickom dokumente:

Regionálna integrovaná územná stratégia Trnavského samosprávneho kraja na roky 2014-2020“ a o Správe o hodnotení strategického dokumentu „Regionálna integrovaná územná stratégia Trnavského samosprávneho kraja na roky 2014-2020“ (ďalej len ako „správa o hodnotení“).

Obstarávateľ: Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava, IČO: 37836901

Do správy o hodnotení je možné nahliadnuť na Referáte verejného obstarávania, štrukturálnych fondov a rozvojovej stratégie Mestského úradu v Dunajskej Strede, I. poschodie, číslo dverí 219 alebo na webovej stránke www.dunstreda.sk (link: http://www.dunstreda.sk/files/sea_rius_ttsk.pdf#overlay-context=oznamenie-1).

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu Okresnému úradu Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Kollárova 8, 917 02 Trnava.

Miesto konania konzultácií: Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Kollárova 8, 917 02 Trnava.

Ďalšie novinky

Oznámenie
19.03.2018
GENERÁLNY PARDON v období od 1.4.2018 do 1.7.2018
Oznámenie
25.01.2016
o zrušenie záznamu o trvalom pobyte
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018
05.02.2018
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I....
Oznámenie
19.10.2017
o prerušení distribúcie elektriny - Západoslovenská...
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2017
07.09.2017