Pripomienkovanie návrhov VZN

Verzia pre tlačPoslať e-mailom

V zmysle ustanovenia § 6 odseku (3) a (4) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení  neskorších predpisov Mesto Dunajská Streda zverejňuje návrh nariadení.

Vaše pripomienky k dole uvedeným návrhom všeobecne
záväzných nariadení môžete poslať na adresu :

Mestský úrad
Referát organizačný
Hlavná č. 50/16
929 01 Dunajská Streda

alebo elektronickou formou na:
stefan [dot] podhorny [at] dunstreda [dot] eu