Regionálny úrad verejného zdravotníctva hladá záujemcov o meranie radónu v ovzduší rodinných domov v okrese Dunajská Streda

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Regionálny úrad verejného zdravotníctva hladá záujemcov o meranie radónu v  ovzduší   rodinných domov v okrese Dunajská Streda

Úrad verejného zdravotníctva SR a Regionálne úrady verejného zdravotníctva v  spolupráci s Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu vo Viedni (MAAE) uskutočnia vo vybratých 18-ich okresoch SR s  vyššou pravdepodobnosťou výskytu radónu meranie radónu v  ovzduší domov a  gama žiarenia zo stavebných materiálov. Meranie je zamerané na rodinné domy, ktoré sú trvalo obývané rodinami s  deťmi do 18 rokov.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva hľadá preto záujemcov o  meranie radónu z  radov majiteľov rodinných domov. MAAE sponzoruje meranie v  cca 150 rodinných domoch v  SR. V  každom okrese zmeriame cca 8 rodinných domov, z  toho 4 rodinné domy musia byť postavené do r.1992 a 4 rodinné domy po r.1992. V každej skupine dva rodinné domy musia byť podpivničené a dva nepodpivničené. Pričom v  tejto podskupine jeden rodinný dom je bez zateplenia a jeden rodinný dom so zateplením. Radón patrí k  významným prírodným rádioaktívnym zdrojom, ktorý najviac prispieva k  ožiareniu obyvateľstva. Jeho vdychovaním a  následnou rádioaktívnou premenou môže dôjsť k  značnému ožiareniu a  poškodeniu tkaniva s  následkom vzniku rakoviny pľúc.

Výsledná koncentrácia radónu v  budovách, kde človek trávi podstatnú časť dňa, závisí:

  • na koncentrácii radónu v  podloží a  množstve vzduchu ktorý prenikne do budovy z  podložia,
  • na koncentrácii radónu v  stavebnom materiáli  a
  • na spôsobe akým sa budova vetrá.

 

Ako bude prebiehať meranie?

Po dohode Vám doručíme detektory a  to spôsobom, na ktorom sa vopred dohodneme. Detektory sú malé, nevyžadujú zdroj elektrickej energie, nevydávajú žiadne svetlo ani hluk a  sú zdravotne nezávadné. S detektormi dostanete pokyny na ich správne umiestnenie a  krátky dotazník na vyplnenie.

Pre získanie objektívnych údajov je potrebné celoročné meranie. Detektory Vám po polroku vymeníme, pretože chceme zistiť výskyt radónu vo vykurovacom a  v  nevykurovacom období.

Po skončení merania a  vyhodnotení detektorov Vám budú zaslané výsledky.

 

Koľko ma to bude stáť?

Projekt financuje Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu vo Viedni a  pre účastníkov merania je bezplatný.

 

Mám záujem, kde sa prihlásiť?

V  prípade, že máte záujem o  meranie radónu alebo máte nejaké otázky, môžete nám napísať na emailovú adresu: radon [at] uvzsr [dot] sk. V  prípade záujmu uveďte okres a obec, či bol Váš rodinný dom postavený pred r. 1992 alebo po r. 1992, či je podpivničený a  zateplený.

Prečo sa v  rámci projektu riešia iba rodinné domy?

V  minulých rokoch   boli v  mnohých krajinách vykonané celoštátne merania koncentrácie radónu v budovách, ktoré poukázali na podstatne vyšší výskyt radónu v  rodinných domoch ako vo viacbytových domoch.

Ako vplýva pivnica a  zateplenie na výskyt radónu v  dome?

Pivničné priestory oddeľujú bytový priestor budov od zemskej kôry, ako hlavného zdroja radónu v  ovzduší budov. Z  toho dôvodu môžu mať prízemné miestnosti domu, ktoré sú nad pivnicami nižšie koncentrácie radónu, ako   miestnosti, ktoré sú priamo na podloží. K  zvýšenému výskytu radónu vo vnútornom ovzduší prispieva šetrenie tepelnou energiou a  to menej častým vetraním, utesňovaním okien a  zatepľovaním budov.