Trojizbový byt na prenájom

Verzia pre tlačPoslať e-mailom

Mesto Dunajská Streda ponúka na prenájom 3 izbový byt vo vlastníctve mesta Dunajská Streda, minimálne pre 3 člennú rodinu, v bytovom dome súpisné číslo 1213, vchod č.5, bez výťahu, na ulici Kukučínova v Dunajskej Strede. Byt sa nachádza na 5 poschodí, má rozlohu 66,23 m2, z toho obytná plocha je 52.00 m2 , a celková vedľajšia plocha je 14,23 m2. Dispozičné riešenie bytu: predsieň, veľká obývacia miestnosť spojená s kuchyňou, kúpeľňa s vaňou a s 1 umývadlom, samostatná toaleta a 2 samostatné izby. Byt má vlastný plynový kotol. Zariadenie kuchyne tvorí: kuchynská linka, plynový sporák, drez, drezová batéria, elektrický digestor. Správu bytov a nebytových priestorov v obytnom dome, v ktorom sa nachádza byt, vykonáva Okresné stavebné bytové družstvo Dunajská Streda. Mesačné nájomné je vo výške 172,34, -Eur, pre tri osoby /z toho 161,04,- Eur nájomné a 11,30,- Eur predstavujú režijné náklady/ plus plyn a energia. V prípade viacčlennej rodiny sa výška režijných nákladov môže zvýšiť. Podmienky, ktoré žiadateľ musí spĺňať: a) je občanom Slovenskej republiky, dovŕšil vek 18 rokov, je plne spôsobilí na právne úkony, b) má trvalý pobyt na území mesta Dunajská Streda ku dňu podania žiadosti najmenej 6 mesiacov, c) žiadateľ, v prípade manželov alebo druha a družky, aspoň jeden z nich, má aspoň 12 mesiacov počnúc dňom podania žiadosti vlastný pravidelný príjem z trvalého alebo obdobného pracovného pomeru, z podnikania, prípadne z dôchodkového zabezpečenia, d) preukáže schopnosť platiť nájomné a úhrady za služby spojené s užívaním bytu, e) žiadateľ ako aj spoločne posudzované osoby ku dňu podania žiadosti majú uhradené všetky splatné záväzky voči mestu Dunajská Streda, f) žiadateľ ani jeho manžel/ka, druh/družka: 1. nie je vlastníkom, bezpodielovým spoluvlastníkom alebo podielovým spoluvlastníkom s výškou podielu 1/2 a viac, žiadneho domu, bytu alebo inej stavby určenej na bývanie a/alebo, 2. nie je stavebníkom rodinného domu na základe stavebného povolenia, a/alebo 3. neuzatvoril zmluvu o výstavbe, nadstavbe bytu. g) žiadateľ a osoby spoločne posudzované neboli v predchádzajúcom období neplatičom nájomného a služieb spojených s užívaním bytu vo vlastníctve mesta a nemajú nedoplatok na službách spojených s užívaním bytu vo vlastníctve mesta, h) mesačný príjem žiadateľa a osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne podľa osobitného predpisu, nie je nižší ako 1,2 násobok životného minima a neprevyšuje trojnásobok životného minima platného k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka, vypočítaného pre žiadateľa (nájomcu) a osoby, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne, pričom mesačný príjem sa vypočíta z príjmu za predchádzajúci kalendárny rok ako podiel tohto príjmu a príslušného počtu mesiacov, počas ktorých sa tento príjem poberal. Za mesačný príjem sa považuje čistý mesačný príjem žiadateľa a čistý mesačný príjem osôb spoločne posudzovaných, i) mesačný príjem žiadateľa – občana s ťažkým zdravotným postihnutím – alebo rodiča, ktorý má v opatere dieťa s ťažkým zdravotným postihnutím, a mesačný príjem osôb s ním bývajúcich, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne podľa osobitného predpisu, nie je nižší ako 1,2 násobok životného minima a neprevyšuje štvornásobok životného minima platného k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka, vypočítaného j) pre žiadateľa (nájomcu) a osoby, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne, pričom mesačný príjem sa vypočíta z príjmu za predchádzajúci kalendárny rok ako podiel tohto príjmu a príslušného počtu mesiacov, počas ktorých sa tento príjem poberal. Za mesačný príjem sa považuje čistý mesačný príjem žiadateľa a čistý mesačný príjem osôb spoločne posudzovaných, k) žiadateľ nebol nájomcom mestského bytu, ktorému prenajímateľ vypovedal nájom bytu podľa ust. § 711 ods. 1 písm. c), d) a g) Občianskeho zákonníka., l) nemá v nájme primeraný byt vo vlastníctve mesta, m) protiprávne neobsadil byt vo vlastníctve mesta, n) neodmietal uzavrieť nájomnú zmluvu na ponúknutý byt. V prípade záujmu Vás žiadame, aby ste doručili Žiadosť o poskytnutie bývania v nájomnom byte na adresu Mestský úrad, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda alebo odovzdali osobne v podatelni Mestkého úradu v Dunajskej Strede najneskôr do 25.08.2017. Tlačivo žiadosti je dostupné na web stránke mesta: http://dunstreda.sk/najomne-byty, http://dunstreda.sk/hu/berlakasok alebo v kancelárií prvého kontaktu na Mestkom úrade v Dunajskej Strede. Na žiadosť je potrebné napísať: Kukučínova 1213. Ak žiadateľ spĺňa vyššie uvedené podmienky v tom prípade bude zaradený do poradovníka uchádzačov o nájomný byt. O zaradení alebo nezaradení žiadateľa do poradovníka žiadateľ bude písomne vyrozumený najneskôr do 30 dní odo dňa podania žiadosti, ktorá obsahuje požadované údaje a prílohy. K žiadosti je potrebné priložiť: a) kópiu občianskeho preukazu žiadateľa a osoby spoločne posudzovanej, b) potvrdenie od zamestnávateľa žiadateľa a spoločne posudzovanej osoby o dĺžke uzavretého pracovného pomeru alebo kópia výpisu zo živnostenského registra alebo rozhodnutie Sociálnej poisťovne o výške dôchodku v predchádzajúcom roku alebo potvrdenie o výške poberaného dôchodku v predchádzajúcom roku nie staršie ako 3 mesiace ku dňu podania žiadosti ak žiadateľ alebo spoločne posudzovaná osoba je poberateľom dôchodku, c) potvrdenie zamestnávateľa o čistom mesačnom príjme žiadateľa a osôb spoločne posudzovaných so žiadateľom za predchádzajúci kalendárny rok a za posledné tri kalendárne mesiace pred podaním žiadosti; v prípade podnikateľa potvrdenie daňového úradu o príjme za posledné dva roky, d) potvrdenie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o poberaní štátnych sociálnych dávok v predchádzajúcom kalendárnom roku (dávka v hmotnej núdzi, rodičovský príspevok, materský príspevok, prídavok na dieťa a iné), žiadateľom a osobami spoločne posudzovanými, e) kópia rodného listu maloletého dieťaťa žiadateľa a dieťaťa osoby spoločne posudzovanej, f) kópia sobášneho listu žiadateľa a osoby spoločne posudzovanej, g) kópia právoplatného rozhodnutia súdu o rozvode manželstva žiadateľa, kópia právoplatného rozhodnutia súdu o určení výživného na nezaopatrené dieťa žiadateľa a osoby spoločne posudzovanej, h) kópia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ak je žiadateľ alebo osoba spoločne posudzovaná osobou s ťažkým zdravotným postihnutím a potvrdenie lekára o diagnóze osoby s ťažkým zdravotným postihnutím postihnutou podľa prílohy č. 2 zákona NR SR č. 443/2010 Z.z. v platnom znení, i) potvrdenie jednotlivých oddelení o výške pohľadávky mesta voči žiadateľovi/posudzovaných. Uzatvorenie zmluvy o nájme bytu je viazané na zloženie finančnej zábezpeky vo výške trojmesačného nájomného. Finančná zábezpeka na vyššie uvedený byt je vo výške 517,02 Eur v prípade trojčlennej rodiny. Finančnú zábezpeku treba zložiť na účet mesta Dunajská Streda, minimálne 3 kalendárne dni pred podpísaním nájomnej zmluvy. Finančná zábezpeka slúži na zabezpečenie splácania nájomného a úhrad spojených s užívaním Bytu a nákladov za prípadné poškodenie užívaného Bytu. Zložením finančnej zábezpeky sa nájomca nezbavuje povinnosti platiť dohodnuté nájomné a úhrady za služby spojené s užívaním bytu. So žiadateľom možno uzavrieť nájomnú zmluvu len ak sa zaviaže podpísať do 5 dní odo dňa uzavretia nájomnej zmluvy notársku zápisnicu ako exekučný titul na vypratanie bytu do 3 dní odo dňa ukončenia nájmu bytu. Notársky poplatok za spísanie notárskej zápisnice uhrádza žiadateľ o pridelenie nájomného bytu na vlastné náklady. Bližšie informácie v prípade záujmu Vám poskytne pani Ing. Kinga Borárosová na tel. č. 031/590 39 31 alebo v kancelárii č. 210 na Mestskom úrade v Dunajskej Strede.