Všeobecne záväzné nariadenia

Číslo
Názov
Podrobnosti
Aktívny
Prevziať
26/2022

Vyhlásené znenie

Podrobnosti:

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 6/2016 zo dňa 19. apríla 2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Dunajská Streda

Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 470.06 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés

Zmena

Predchádzajúce zmeny

Podrobnosti:

Vyhlásené znenie

Podrobnosti:

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 6/2016 zo dňa 19. apríla 2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Dunajská Streda

Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 470.06 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
Podrobnosti:

Vyhlásené znenie

Podrobnosti:

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 6/2016 zo dňa 19. apríla 2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Dunajská Streda

Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 470.06 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
Podrobnosti:

Vyhlásené znenie

Podrobnosti:

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 6/2016 zo dňa 19. apríla 2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Dunajská Streda

Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 470.06 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
Aktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
27/2022

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 27/2022 zo dňa 13. decembra 2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Duna jská St reda.

Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 201.23 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Aktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
28/2022

Vyhlásené znenie

Podrobnosti:

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 1/2021 zo dňa 12. januára 2021 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch mesta Dunajská Streda

Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 11.66 MB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
Aktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
29/2022

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 29/2022 zo dňa 13.decembra 2022 o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o úhrade za poskytované sociálne služby v Centre sociálnej starostlivosti Dunajská Streda

Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 202.27 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Aktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
30/2022

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 30/2022 zo dňa 13. decembra 2022 o poskytovaní sociálnych služieb a určení sumy úhrady za poskytované sociálne služby v Zariadení pre seniorov v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda

Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 284.15 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Aktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
31/2022

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 31/2022 zo dňa 13. decembra 2022 o určení nájomného za príležitostný nájom niektorého majetku vo vlastníctve mesta Dunajská Streda

Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 188.08 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Aktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
32/2022

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 32/2022 zo dňa 13. decembra 2022 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda

Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 200.27 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Aktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
1/2021

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 1/2021 zo dňa 12. januára 2021 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch mesta Dunajská Streda

Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 11.66 MB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Aktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
2/2021

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 2/2021 zo dňa 12. januára 2021 o určení výšky platieb za vybrané služby poskytované pre držiteľov Vernostnej karty mesta Dunajská Streda

Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 179.36 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Aktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés