Úradná tabuľa

03.07.2017 - 14:43 | Úradná tabuľa
23.08.2016 - 14:06 | Úradná tabuľa
o mieste uloženia písomnosti
25.01.2016 - 14:30 | Úradná tabuľa
o zrušenie záznamu o trvalom pobyte
29.06.2015 - 15:51 | Úradná tabuľa
 o prerušení distribúcie elektriny : Západoslovenská distribučná a.s.
28.09.2015 - 10:45 | Úradná tabuľa
Stavebného odboru.
31.01.2017 - 14:11 | Úradná tabuľa
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017     V súlade s ustanovením § 18f, ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2017:  ...
04.10.2016 - 13:06 | Úradná tabuľa
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže
13.09.2016 - 14:06 | Úradná tabuľa
Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.  
11.07.2016 - 11:23 | Úradná tabuľa
Regionálna integrovaná územná stratégia Trnavského samosprávneho kraja na roky 2014-2020 Mestský úrad v Dunajskej Strede v zmysle § 10 ods. 1 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení...
03.05.2016 - 08:16 | Úradná tabuľa
„SENIORI POZOR“              Polícia upozorňuje občanov, že v našom okrese boli zaznamenané prípady, kedy neznámi páchatelia uviedli do omylu seniorov, ktorí tým prišli o celoživotné úspory. Preto Vám ponúkame niekoľko užitočných rád, ako sa nestať...
29.01.2016 - 10:15 | Úradná tabuľa
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2016

Stránky