Úradná tabuľa

29.01.2016 - 10:15 | Úradná tabuľa
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2016
04.11.2015 - 15:44 | Úradná tabuľa
Verejné pripomienkovanie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Dunajská Streda Mesto Dunajská Streda spracovalo návrh Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Dunajská Streda na roky 2016 – 2020 v zmysle  § 83 zákona č. 448/2008 Z. z. o...
28.10.2015 - 14:13 | Úradná tabuľa
Základná škola  Gyulu Szabóa s VJM v  Dunajskej Strede, Školská 936/1 prijme učiteľa pre 2. stupeň ZŠ s aprobáciou telesná výchova  s nástupom od  9. 11. 2015. Požiadavky na uchádzača: Vzdelanie podľa zákona c.317/2009 Z.z. o pedagogickych...
02.10.2015 - 08:56 | Úradná tabuľa
Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia Z hľadiska ochrany pred požiarmi je zvlášť rizikovým obdobím čas vykurovacieho obdobia. V tomto období  dochádza  k  častým  vznikom  požiarov s vysokými škodami na majetkoch a v...
21.08.2015 - 13:39 | Úradná tabuľa
V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č.408/2011 Z.z. (ďalej len „zákona") týmto Mesto Dunajská Streda oznamuje, že dňa 18.8.2015 sa  začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na...
21.08.2015 - 13:38 | Úradná tabuľa
 V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č.408/2011 Z.z. (ďalej len „zákona") týmto Mesto Dunajská Streda oznamuje, že dňa 17.8.2015 sa  začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na...
02.07.2015 - 13:50 | Úradná tabuľa
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Dunajskej Strede v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. n) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky...
29.06.2015 - 15:51 | Úradná tabuľa
 o prerušení distribúcie elektriny : Západoslovenská distribučná a.s.
20.03.2015 - 10:28 | Úradná tabuľa
na zber a výkup druhotných surovín Dunajská Streda

Stránky