Közigazgatási illetékek

162. Tétel Ár:
a) Kisebb légszennyező forrás építmény elhelyezési belelegyezési nyilatkozat kiadása 5 euró
b)Kisebb légszennyező forrás építmény használati belelegyezési nyilatkozat kiadása 5 euró
c) Kisebb légszennyező forrás építmény megváltoztatási belelegyezési nyilatkozat kiadása 5 euró
d) A helyhez kötött légszennyező források által használt tüzelő- és nyersanyagok megváltoztatási belegyezési nyilatkozat kiadása 5 euró
e) A légszennyező források berendezései által alkalmazott technológia megváltoztatási beleegyezési nyilatkozat kiadása 5 euró
f) A légszennyező források működtetésének megváltoztatási beleegyezési nyilatkozat kiadása 5 euró
g) A helyhez kötött légszennyező forrásokban végrehajtott változtatások utáni működtetési beleegyezési nyilatkozat kiadása 5 euró
h) A légszennyező források technológiai egységeinek telepítése, változása, üzembe helyezése iránti végzés kiadása (ha az engedélyezés nem képezi az építési eljárás részét) 30 eur
160. Tétel Ár:
i) A fakivágási beleegyezés megváltoztatása vagy megszüntetése, a város beépített területének határai mögött, a gyümölcsöskerten, szőlősön, komlóson, kerten és a mezőgazdasági földterületek energetikai növényein kívüli faültetés helyének és a fafajták összetételének kiadása iránti kérelem benyújtása
1. természetes személy 10 euró
2. jogi személy 100 euró
Anyakönyvi Hivatal
2.Tétel Ár:
a)Hivatali könyvekből, hivatali bejegyzésekből, nyilvántartásokból , nyilvántartási dokumentumokból, iratokból vagy magán iratokból hivatali célú másolat (fénymásolat), kivonat vagy írásbeli információ készítés, minden megkezdett oldal 2 euró
b) Anyakönyvi kivonat vagy anyakönyvi hivatal általi írásbeli igazolás kiállítása, kivéve az első hivatalos születési anyakönyvi kivonat, házassági anyakönyvi kivonat, halotti anyakönyvi kivonat 5 euró
17.Tétel Ár:
a) Külföldön történt anyakönyvi esemény külön anyakönyvbe való bejegyzése iránti kérelem 10 euró
18.Tétel Ár:
a) Szlovák állampolgárok közti, nem az illetékes anyakönyvi hivatal előtti házasságkötése iránti engedély 20 euró
b) Szlovák állampolgárok közti nem az illetékes anyakönyvi hivatal előtti házasságkötése 20 euró
c) A megadott időszakon kívüli házasságkötési engedély 20 euró
d) A hivatal által meghatározott helyiségen kívüli házasságkötési engedély 70 euró
e) Szlovák állampolgár és külföldi, vagy külföldiek nem az illetékes anyakönyvi hivatal előtti házasságkötése iránti engedély 35 euró
f) Szlovák állampolgár és külföldi házasságkötése 66 euró
g) Külföldiek házasságkötése 200 euró
h) Házasságkötés, ha a felek egyike sem rendelkezik a Szlovák Köztársaság területén állandó lakhellyel 200 euró
16. Tétel Ár:
a) Anyakönyvekbe való betekintés, minden anyakönyvi kötet 2 euró
A Dunaszerdahelyi Anyakönyvi Hivatal házasságkötési alapelvei szerint meghatározott házasságkötő termen kívüli házasságkötéssel kapcsolatos költségek megtérítésének összege 2011. április 26. óta 80 euró
Hitelesítés
2. Tétel Ár:
a) Kivonat hitelesítése (fénymásolat)
szlovák nyelven 2 euró
idegen nyelven (csak magyar vagy cseh nyelven) 3 euró
3. Tétel Ár:
b) Az okirat eredeti példányán szereplő aláírások hitelesítése, aláírásonként 2 eura
c) Aláírás hitelesítése az okiraton vagy annak másolatán, ha az okirat vagy annak másolata két vagy több lapból áll és a hitelesítési záradék hitelesítő zsinórral van hozzáfűzve, amely szabad végeit lergasztották és hivatalos pecsét lenyomatával látták el, minden aláírásért 3 eura
d) Az erkölcsi bizonyítvány és a kivonat kiadása iránti kérelemben feltüntetett adatok hitelesítése 2 eura
Lakosság-nyilvántartás
8.Tétel Ár:
Személy lakhelyéről szóló igazolás vagy írásbeli értesítés kiadása 5 euró
38. Tétel Ár:
a) Halászengedély kiadása
1) 1 hetes 1,50 euró
2) 1 hónapos 3 euró
3) 1 éves 7 euró
4) 3 éves 17 euró
142. Tétel Ár:
b) Az önálló mezőgazdasági termelő nyilvántartásba vétele bejegyzéséről szóló igazolás kiállítása 6,50 euró
c) A családi név vagy állandó lakhely megváltoztatása az önálló mezőgazdasági termelő bejegyzéséről szóló igazolásban 1,50 euró
143. Tétel Ár:
d) A helyi adókezelési jogkör átruházásáról szóló határozat kiadása, határidő meghosszabbításáról szóló határozat kiadása, az elmulasztott határidőtől való eltekintésről szóló határozat kiadása, fizetési haladék vagy részletfizetés engedélyezéséről szóló határozat kiadása, a külön jogszabály alapján az adó eljárás során az adóalany kérelmére az adókedvezmény engedélyezéséről vagy adótartozás elengedéséről szóló határozat kiadása 9,50 euró
140. Tétel Ár:
e) A videojátékok műszaki vagy üzemeltetése során használatos berendezések elhelyezésről szóló nyilatkozat, minden nyilatkozat esetében 100 euró
f) A következő szerencsejátékok üzemeltetéséhez az egyéni licencia megadása:
1. nyerő-játék automaták, minden automata után 1500 euró
g) Licencia változás a szerencsejáték üzemeltetőjének értesítése vagy kérelme alapján
1. a közigazgatási illetékekről szóló 1995. évi 145. törvény 140. Tétel a) pontjának 1-5. alpontjában felsorolt szerencsejátékok esetében 200 euró
144. Tétel Ár:
h) A külön jogszabály szerint a büntetés csökkentése vagy elengedése iránti engedély 16,50 euró
60a Tétel Ár:
1. Kisebb építési, karbantartási és fenntartási munkálatok és egyes távközlési berendezések bejelentése
a) jogi személy 30 euró
b) természetes személy 10 euró
2.Villamosenergia hálózat építés, annak felszíni építése és cseréje, valamint távközlési berendezés kiegészítésének bejelentése 80 euró
Illetékmentesség
Illetékmentességet élveznek a súlyos fogyatékossági igazolvánnyal rendelkező természetes személyek vagy súlyos fogyatékossági igazolvánnyal és kísérővel rendelkező természetes személyek
62. Tétel Ár:
3. Engedélykérelem
15 m2-ig bezáróan 60 euró
15 m2-től 40 m2-ig bezáróan 200 euró
15 m2-től 40 m2-ig bezáróan 430 euró
Illetékmentesség
1. Illetékmentességre az 59. tételben meghatározottak az irányadók.
2. Ezen tétel a ) pont 3. alpontja szerint illetékmentességet élveznek a vállalkozásról szóló törvényben meghatározott működési egységek.
3. Ezen tétel b) pontja szerint illetékmentességet élvez a Nemzeti Autópálya-kezelő Társaság, r.t.
82. Tétel Ár:
4. Különleges használatbavételi engedély
a) helyi utak 80 euró
Meghatalmazás
Az illetékes szerv indokolt esetben ezen tétel alapján felmentést adhat az illetékfizetési kötelezettség alól. Tekintettel a hálózat használatának idejére és terjedelmére az illetékes szerv az illeték összegét akár az ötszörösére is emelheti.
83. Tétel Ár:
5. A III. osztályú és helyi utak forgalmi zárlatának, esetleg elterelésének engedélye 70 euró
84. Tétel Ár:
6. A célirányos út (kiszolgáló út) helyi útra való csatlakozása iránti kérelem 40 euró
Meghatalmazás
Az illetékes szerv indokolt esetben ezen tétel alapján felmentést adhat az illetékfizetési kötelezettség alól. Tekintettel hálózat használatának idejére és terjedelmére az illetékes szerv az illeték összegét akár az ötszörösére is emelheti
Megjegyzés
1. Ezen tétel alapján az illeték nem kerül kiszabásra a közúti közlekedés biztonságának biztosítása esetén vagy, ha a technológiai lépések egyéb megoldást nem tesznek lehetővé.
2. Ezen tétel alapján az illeték nem kerül kiszabásra akkor sem, ha az engedélyezés hatálya alá tartozó indukált beruházásokról van szó.
59.Tétel Ár:
1. Javaslat az építmény elhelyezés vagy terület használati vagy területrendezési határozatot megváltoztató határozat kiadására
a) természetes személy 40 euró
b) jogi személy 100 euró
2. Javaslat az építmény elhelyezési végzés érvényességének meghosszabbítására 20 euró
Illetékmentesség
Illetékmentességet élveznek azok a szociális szolgáltatók, amelyek a szociális szolgáltatást nyereség szerzés nélkül nyújtják a külön törvény rendelkezései alapján, népművelési központok, csillagvizsgálók, planetáriumok, könyvtárak, múzeumok, galériák, színházak, és olyan professzionális zenei intézmények, amelyek fenntartója az állam vagy nagyobb területi egység
Megjegyzés
1. Az illeték nem kerül kiszabásra területrendezési eljárás és az építési eljárás összevonása esetén és ha egy határozat kerül kiadásra.
2. Ha a területrendezési határozat több különálló objektum elhelyezését foglalja magába, akkor az a) pont alapján összevont illeték kerül kiszabásra a területrendezési határozatban szereplő összes különálló objektum tekintetében kivéve a csatlakozásokat.
60. Tétel Ár:
3. Építési engedély kérelem, befejezett építmények módosítása (felépítmény, hozzáépítés) és az építés befejezése előtti módosítások (minden különálló építmény esetében)
a) lakás céljára szolgáló építmények
1. családi ház építése 50 eur
2. Lakóház építése 200 eur
b) Egyéni üdülési célú építmények építése (víkendházak, nyaralók, hétvégi kertészházak) befejezett építmények módosítása (felépítmény,hozzáépítés) és az építés befejezése előtti módosítások
1. ha a beépített terület nem haladja meg a 25 m2 25 eur
2. ha a beépített terület meghaladja a 25 m2 50 euró
c) Az egyéni üdülési és lakás célú befejezett építmények módosítása
1. családi ház és egyéni üdülési célú építmények 35 eur
2. lakóház 100 euró
d) olyan építmények építése, melyek a családi házak esetében kiegészítő funkciót töltenek be vagy egyéni üdülési célú építmények
1. garázs építése egy vagy két helyiséggel 30 eur
2. a létező közműhálózatra való csatlakozások 30 euró
3. vízmű építmények, pl. kutak, víznyelők 5m2 felett, kisebb szennyvíztisztók, tavacskák 30 euró
4. rögzített felületek és parkolók 30 euró
5. ezen építmények kiegészítő funkciót betöltő építményei, pl. nyári konyhák, medencék, raktárak 30 euró
e) egyéb építmények építése, melyek a lakóházak és egyéb építmények esetében kiegészítő funkciót töltenek be
1. garázs építése egy vagy két helyiséggel 50 euró
2. a létező közműhálózatra való csatlakozások 50 euró
3. vízmű építmények, pl. kutak, víznyelők 5m2 felett, kisebb szennyvíztisztók, tavacskák 50 euró
4. rögzített felületek és parkolók 50 euró
5. ezen építmények kiegészítő funkciót betöltő építményei, pl. nyári konyhák, medencék, raktárak 50 euró
f) befejezett építmények módosítása és az építés befejezése előtti módosítások a d) és e) pont értelmében 20 euró
g) az egyéb fel nem sorolt építmények és ezen befejezett építmények módosítása és az építés befejezése előtti módosítások esetében a következő előrelátható költségvetési kiadásoknál
50 000 euróig 100 euró
50 000 eurótól 100 000 euróig 200 euró
100 000 eurótól 500 000 euróig 400 euró
500 000 eurótól 1 000 000 euróig 600 euró
1 000 000 eurótól 10 000 000 euróig 800 euró
10 000 000 euró felett 1 000 euró
h) ideiglenes építmények a felvonulási területen ha önálló építési engedély kerül kiadásra 50 euró
Illetékmentesség
1. A befejezett lakás céljára szolgáló építmények módosítási építési engedélyének kiadása tekintetében illetékmentességet élveznek a súlyos fogyatékossági igazolvánnyal rendelkező természetes személyek vagy súlyos fogyatékossági igazolvánnyal és kísérővel rendelkező természetes személyek
2. Az illetékmentességre az 59. tételben meghatározottak az irányadók.
3. Ezen tétel g) pontja szerinti építési engedély kiadása esetén illetékmentességet élvez a Nemzeti Autópálya-kezelő Társaság, r.t.
Megjegyzések
1. Ha az építési engedély több különálló objektumot foglal magába, akkor összevont illeték kerül kiszabásra az építési engedélyben feltüntetett összes különálló objektumra vonatkozóan, kivéve a csatlakozásokat.
2. Hotel, szállás épületek és a kollektív üdülési építmények nem lakás céljára szolgáló építménynek minősülnek.
3. A kettőnél több helyiségből álló garázsok külön építménynek minősülnek.
4. Ezen tétel szerint illetéket róhatnak ki a területrendezésről és építési eljárásról szóló 1967. évi 50. törvény 117.§,120.§, és 121. § értelmében a Szlovák Köztársaság területén hatáskörrel rendelkező építésügyi hivatalok, különleges katonai és egyéb építésügyi hivatalok.
60a Tétel Ár:
4. Építési engedélyének meghosszabbítási kérelme
a) jogi személy 100 euró
b) természetes személy 30 euró
5. Egyszerűsített építés bejelentése
a) jogi személy 50 euró
b) természetes személy 20 euró
6. Az épület kihasználását meghatározó igazolás iránti kérelem, ha az eredeti tervdokumentáció nem található 10 euró
7. A szomszéd földterületen vagy építményen való intézkedések megtétele iránti kérelem 30 euró
Illetékmentesség
Illetékmentességet élveznek a súlyos fogyatékossági igazolvánnyal rendelkező természetes személyek vagy súlyos fogyatékossági igazolvánnyal és kísérővel rendelkező természetes személyek.
61. Tétel Ár:
8. Utólagos építési engedélykérelem olyan építményekre, amelyek 1976. október 1. után épültek építési engedély nélkül vagy a törvénnyel ellentétes módon és utólagos építményt módosító engedélykérelem (a 60. tételben kiszabott érték 3szorosa)
62. Tétel Ár:
9. Engedélykérelem
a) építmény használatának megváltoztatása, ha nincs összefüggésben a 60. tétel szerinti építési eljárás részét képező építési engedély kiadásával 30 euró
b) építmény eltávolítása, minden építményre vonatkozóan, melynek eltávolítása engedélyezett
- természetes személy 20 euró
- jogi személy 50 euró
c) terep munkálatok
- természetes személy 100 euró
- jogi személy 20 euró
Illetékmentesség
1. Illetékmentességre az 59. tételben meghatározottak az irányadók.
2. Ezen tétel a ) pont 3. alpontja szerint illetékmentességet élveznek a vállalkozásról szóló törvényben meghatározott működési egységek.
3. Ezen tétel b) pontja szerint illetékmentességet élvez a Nemzeti Autópálya-kezelő Társaság, r.t.
62a Tétel Ár:
12. Javaslat a kollaudációs határozat kiadására
a) Lakás céljára szolgáló építmények és a befejezett lakás céljára szolgáló építmények módosításai
1. Családi ház 35 euró
2. Lakóház 120 euró
b) Egyéni üdülési célú építmények (víkendházak, nyaralók, hétvégi kertészházak) és a befejezett építmények módosítása
1. Ha a beépített terület nem haladja meg a 25 m2 25 euró
2. Ha a beépített terület meghaladja a 25 m2 50 euró
c) befejezett építmények módosítása, amelyre építési engedély került kiadásra
1. családi ház és egyéni üdülési célú építmények 25 euró
2. lakóház 50 euró
d) építmények, melyek a családi házak részét képezi vagy kiegészítő funkciót töltenek be, vagy egyéni üdülési célú építmények
1. garázs építése egy vagy két helyiséggel 20 euró
2. a létező közműhálózatra való csatlakozások 20 euró
3. vízmű építmények, pl. kutak, víznyelők 5m2 felett, kisebb szennyvíztisztók, tavacskák 20 euró
4. rögzített felületek és parkolók 20 euró
5. ezen építmények kiegészítő funkciót betöltő építményei, pl. nyári konyhák, medencék, raktárak 20 euró
e)egyéb építmények építése, melyek a lakóházak és egyéb építmények esetében kiegészítő funkciót töltenek be
1. garázs építése egy vagy két helyiséggel 30 euró
2. a létező közműhálózatra való csatlakozások 30 euró
3. vízmű építmények, pl. kutak, víznyelők 5m2 felett, kisebb szennyvíztisztók, tavacskák 30 euró
4. rögzített felületek és parkolók 30 euró
5. ezen építmények kiegészítő funkciót betöltő építményei, pl. nyári konyhák, medencék, raktárak 30 euró
f) befejezett építmények módosítása és az építés befejezése előtti módosítások a d) és e) pont értelmében 20 euró
g) az egyéb fel nem sorolt építmények és ezen befejezett építmények módosítása és az építés befejezése előtti módosítások esetében a következő előrelátható költségvetési kiadásoknál
50 000 euróig 60 euró
50 000 eurótól 100 000 euróig 120 euró
100 000 eurótól 500 000 euróig 250 euró
500 000 eurótól 1 000 000 euróig 400 euró
1 000 000 eurótól 10 000 000 euróig 530 euró
10 000 000 euró felett 660 euró
Illetékmentesség
1. A lakás céljára szolgáló befejezett építmények módosítására kiadott kollaudációs határozat tekintetében illetékmentességet élveznek a súlyos fogyatékossági igazolvánnyal rendelkező természetes személyek vagy súlyos fogyatékossági igazolvánnyal és kísérővel rendelkező természetes személyek.
2. Illetékmentességre az 59. tételben meghatározottak az irányadók
3. Ezen tétel g) pontja szerinti kollaudációs határozat kiadása esetén illetékmentességet élvez a Nemzeti Autópálya-kezelő Társaság, r.t..
Megjegyzések
1. Ha a kollaudációs határozat több különálló objektumot foglal magába, akkor összevont illeték kerül kiszabásra a kollaudációs határozatban feltüntetett összes különálló objektumra vonatkozóan, kivéve a csatlakozásokat.
2. Hotel, szállás épületek és a kollektív üdülési építmények nem lakás céljára szolgáló építménynek minősülnek a kollaudációs határozat kiadása céljából
3. A kettőnél több helyiségből álló garázsok külön építménynek minősülnek a kollaudációs határozat kiadása céljából.
4. Ezen tétel szerint illetéket róhatnak ki a kollaudációs határozat tekintetében a területrendezésről és építési eljárásról szóló 1967. évi 50. törvény 117.§,120.§, és 121. § értelmében a Szlovák Köztársaság területén hatáskörrel rendelkező építésügyi hivatalok, különleges katonai és egyéb építésügyi hivatalok.
9. Tétel Ár:
13. Helyszínelés, a külön jogszabály vagy az eljárás résztvevőjének beadványa alapján 16,50 euró
Megjegyzés
1. Jelen tétel szerinti illeték nem kerül kiszabásra, ha a helyszínelésre közérdekből kerül sor, pl. természeti katasztrófák és balesetek vagy az adó- és díjkezelésről a pénzügyi szervek rendszerének változásáról szóló 1992. évi 511. törvény és későbbi módosításai szerinti helyszínelés esetében.
2. Jelen tétel szerinti illeték nem kerül kiszabásra, ha a helyszínelésre olyan határozat kiadása céljából kerül sor, amelyek esetében a 59.- 62a,160. és 161. tételek szerinti illeték kerül kiszabásra.
3. Az eljárás résztvevőjének beadványa alapján megvalósuló helyszínelésnek minősül azon helyszínelés is, amely azon közigazgatási szerv kérelmére történik, amelyik az eljárás résztvevőjének beadványát intézi.