Správne poplatky

Položka 162 Cena:
a) Vydanie súhlasu na umiestnenie stavieb malých zdrojov znečisťovania ovzdušia bez poplatku
b) Vydanie súhlasu na užívanie stavieb malých zdrojov znečisťovania ovzdušia bez poplatku
c) Vydanie súhlasu na zmenu stavby malých zdrojov znečisťovania ovzdušia bez poplatku
d) Vydanie súhlasu na zmenu používaných palív a surovín v stacionárnych zdrojoch znečisťovania ovzdušia 5 eur
e) Vydanie súhlasu na zmenu technológie zariadení zdrojov znečisťovania ovzdušia 5 eur
f) Vydanie súhlasu na zmenu užívania zdrojov znečisťovania ovzdušia 5 eur
g) Vydanie súhlasu na prevádzku stacionárnych zdrojov po vykonaných zmenách 5 eur
h) Vydanie súhlasu na inštaláciu technologických celkov zdrojov znečisťovania ovzdušia, na ich zmeny, na ich uvedenie do prevádzky, ak ich povoľovanie nepodlieha stavebnému konaniu 10 eur
Položka 160 Cena:
i) Podanie žiadosti o vydanie, zmenu alebo zrušenie súhlasu na výrub drevín, na umiestnenie výsadby drevín a ich druhové zloženie za hranicami zastavaného územia mesta mimo ovocného sadu, vinice, chmeľnice, a záhrady a energetických porastov na poľnohospodárskej pôde
1. fyzická osoba 10 eur
2. právnická osoba 100 eur
Matrika
Položka 2 Cena:
a) Vyhotovenie odpisu(fotokópie),výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu 2 eura
b) Vyhotovenie výpisu z matričnej knihy alebo písomného potvrdenia matričným úradom, s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí 5 eur
Položka 17 Cena:
a) Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky 10 eur
Položka 18 Cena:
a) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky 20 eur
b) Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky 20 eur
c) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby 20 eur
d) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti 70 eur
e) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom alebo medzi cudzincami 35 eur
f) Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom 70 eur
g) Uzavretie manželstva medzi cudzincami 200 eur
h) Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt 200 eur
Položka 16 Cena:
a) Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík 2 eura
Úhrady nákladov spojených s vykonaním aktu uzavretia manželstva na inom vhodnom mieste mimo určenej sobášnej siene podľa Zásad pre vykonanie aktu uzavretia manželstva na Matričnom úrade v Dunajskej Strede z 26. apríla 2011 je 80 eur.
Overovanie
Položka 2 Cena:
a) Osvedčenie odpisu (fotokópie), listinnej podoby elektronického dokumentu, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu
- v slovenskom jazyku 2 eura
- v cudzom jazyku (len v maďarskom a v českom jazyku) 3 eura
Položka 3 Cena:
1) Osvedčenie podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis 2 eura
aa) Osvedčenie podpisu na listine alebo jej rovnopise ak listina alebo jej rovnopis tvorí dva listy a viac listov a osvedčovacia doložka je spojená s listinou šnúrou, ktorej voľné konce sa prekryjú nálepkou s odtlačkom úradnej pečiatky, za každý podpis 3 eura
2) Overenie správnosti údajov v žiadosti o výpis z registra trestov a v žiadosti o odpis registra trestov 2 eura
Evidencia obyvateľstva
Položka 8 Cena:
Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby 5 eur
Položka 38 Cena:
a) Vydanie rybárskeho lístka
1) týždenný 1,50 eura
2) mesačný 3 eurá
3) ročný 7 eur
4) trojročný 17 eur
Položka 142 Cena:
a) Vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie 6,50 eura
b) Za zmenu priezviska alebo trvalého pobytu v osvedčení o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka 1,50 eura
Položka 143 Cena:
a) Vydanie rozhodnutia o delegovaní miestnej príslušnosti na správu dane, vydanie rozhodnutia o predĺžení lehoty, vydanie rozhodnutia o odpustení zmeškanej lehoty, vydanie rozhodnutia o povolení odkladu platenia dane alebo platenia dane v splátkach, vydanie rozhodnutia o povolení úľavy na dani alebo odpustení daňového nedoplatku na dani v daňovom konaní na základe žiadosti daňového subjektu podľa osobitného predpisu 9,50 eura
Položka 140 Cena:
e) vydanie vyjadrenia k umiestneniu technických zariadení alebo zariadení používaných pri prevádzkovaní videohier, za každé vyjadrenie 100 eur
Položka 144 Cena:
c) Povolenie úľavy zo sankcie alebo odpustenie sankcie podľa osobitného predpisu 16,50 eura
Položka 60a Cena:
d) Ohlásenie reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2 30 eur
e) Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác pre
1) právnickú osobu 30 eur
2) fyzickú osobu 10 eur
f) Ohlásenie stavby elektronickej komunikačnej siete, jej prízemnej stavby a výmeny a doplnenia telekomunikačného zariadenia 80 eur
Oslobodenie
Od poplatku sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
Položka 60 Cena:
Žiadosť o stavebné povolenie
- na reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 do 20 m2 60 eur
- na reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2 150 eur
Oslobodenie
1. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
2. Od poplatku podľa písmena a) tretieho bodu tejto položky je oslobodené označenie prevádzky vyplývajúce zo zákona o živnostenskom podnikaní.
3. Od poplatku podľa písmena b) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Položka 82 Cena:
4. Povolenie na zvláštne užívanie
a) miestnych komunikácií 80 eur
Splnomocnenie
Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch znížiť, prípadne odpustiť poplatok podľa tejto položky. V závislosti od rozsahu a doby užívania komunikácie môže správny orgán zvýšiť poplatok až na päťnásobok.
Položka 83 Cena:
e) Povolenie uzávierky, príp. obchádzky ciest III. triedy a miestnych komunikácií 70 eur
Položka 84 Cena:
b) Povolenie na pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu 40 eur
Splnomocnenie
Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa tejto položky znížiť, prípadne ho odpustiť. V závislosti od dopravného významu dotknutej štátnej cesty môže správny orgán poplatok zvýšiť až na päťnásobok.
Poznámky
1. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie pri zaisťovaní bezpečnosti cestnej premávky alebo, ak technologické postupy neumožňujú iné riešenie.
2. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie ani, ak ide o povolenie podmienené vyvolanými investíciami.
Položka 59 Cena:
a) Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia
1) pre fyzickú osobu 40 eur
2) pre právnickú osobu 100 eur
b) Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby 20 eur
Oslobodenie
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení poskytovatelia sociálnych služieb, ktorí neposkytujú sociálne služby s cieľom dosiahnuť zisk za podmienok ustanovených osobitným zákonom11), osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie,
Poznámky
1. Poplatok sa nevyberie, ak je územné konanie zlúčené so stavebným konaním a vydáva sa jedno rozhodnutie.
2. Ak územné rozhodnutie zahŕňa umiestnenie viacerých samostatných objektov, vyberie sa podľa písmena a) súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v územnom rozhodnutí okrem prípojok.
Položka 60 Cena:
Žiadosť o stavebné povolenie alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny stavieb pred dokončením (za každú samostatnú stavbu)
a) na stavby na bývanie 50 eur
2. na stavbu bytového domu 200 eur
b) na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením
1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 25 eur
2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2 50 eur
c) na stavebné úpravy dokončených stavieb vyžadujúce stavebné povolenie
1. rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu 35 eur
2. bytových domov 100 eur
d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu
1. na stavbu garáže s jedným alebo dvoma miestami 30 eur
2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť 30 eur
3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka 30 eur
4. na spevnené plochy a parkoviská 30 eur
5. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné kuchyne, bazény, sklady 30 eur
e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám
1. na stavbu garáže s jedným alebo dvoma miestami 50 eur
2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť 50 eur
3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka 50 eur
4. na spevnené plochy a parkoviská 50 eur
5. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad prístrešky, sklady 50 eur
f) na zmeny dokončených stavieb a na zmeny týchto stavieb pred dokončením podľa písmen d) a e).................... 20 eur
g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a na zmeny stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade
do 50 000 eur vrátane 100 eur
nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane 200 eur
nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane 400 eur
nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane 600 eur
nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane 800 eur
nad 10 000 000 eur 1000 eur
h) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie na stavby 50 eur
Oslobodenie
1. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
3. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia podľa písmena g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Poznámky
1. Ak stavebné povolenie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v stavebnom povolení okrem prípojok [písmená a) a b)].
2. Hotelové a iné ubytovacie zariadenia sa posudzujú ako nebytová výstavba.
3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby.
4. Podľa tejto položky spoplatňujú stavebné povolenia stavebné úrady, špeciálne stavebné úrady, vojenské a iné stavebné úrady podľa ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
Položka 60a Cena:
a) Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia pre
1) právnickú osobu 100 eur
2) fyzickú osobu 30 eur
c) Ohlásenie jednoduchej stavby
1) pre právnickú osobu 50 eur
2) fyzickú osobu 20 eur
g) Žiadosť o potvrdenie pasportu stavby, ak sa nezachovala pôvodná dokumentácia stavby 10 eur
h) Žiadosť o uložení opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe 30 eu
Oslobodenie
Od poplatku sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
Položka 61 Cena:
8. Žiadosť o dodatočné povolenie stavby, ktorá bola postavená po 1. októbri 1976 bez stavebného povolenia alebo v rozpore so zákonom a o dodatočné povolenie zmeny stavby trojnásobok sadzby ustanovenej v položke 60
Položka 62 Cena:
a) Žiadosť o povolenie
1) na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným konaním o vydanie stavebného povolenia podľa položky 60 30 eur
2) na odstránenie stavby, (poplatok sa vyberá za každý objekt)
- pre fyzickú osobu 20 eur
- pre právnickú osobu 50 eur
3) terénnych úprav
- pre právnickú osobu 100 eur
- pre fyzickú osobu 20 eur
Oslobodenie
1. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
2. Od poplatku podľa písmena a) tretieho bodu tejto položky je oslobodené označenie prevádzky vyplývajúce zo zákona o živnostenskom podnikaní.
3. Od poplatku podľa písmena b) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Položka 62a Cena:
12. Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
a) na stavby na bývanie a na zmeny dokončených stavieb na bývanie
1. rodinný dom 35 eur
2. bytový dom 120 eur
b) na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením
1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 25 eur
2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2 50 eur
c) na stavebné úpravy dokončených stavieb vyžadujúce stavebné povolenie
1. rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu 25 eur
2. bytových domov 50 eur
d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu
1. na stavbu garáže s jedným alebo dvoma miestami 20 eur
2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť 20 eur
3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka 20 eur
4. na spevnené plochy a parkoviská 20 eur
5. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné kuchyne, bazény, sklady 20 eur
e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám
1. na stavbu garáže s jedným alebo dvoma miestami 30 eur
2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť 30 eur
3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka 30 eur
4. na spevnené plochy a parkoviská 30 eur
5. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad prístrešky, sklady 30 eur
f) na zmeny dokončených stavieb a na zmeny týchto stavieb pred dokončením podľa písmen d) a e) 20 eur
g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a na zmeny stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade
do 50 000 eur vrátane 60 eur
nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane 120 eur
nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane 250 eur
nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane 400 eur
nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane 530 eur
nad 10 000 000 eur 660 eur
Oslobodenie
1. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
3. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa písmena g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Poznámky
1. Ak kolaudačné rozhodnutie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v stavebnom povolení okrem prípojok [písmená a) a b)].
2. Hotelové a iné ubytovacie zariadenia sa posudzujú ako nebytová výstavba.
3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby.
4. Podľa tejto položky spoplatňujú kolaudačné rozhodnutia stavebné úrady, špeciálne stavebné úrady, vojenské a iné stavebné úrady podľa ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
Položka 9 Cena:
13. Miestne zisťovanie, ak je nariadené podľa osobitných predpisov alebo sa koná z podnetu účastníka konania 16,50 eur
Poznámky
1. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie pri miestnom zisťovaní vo všeobecnom záujme, napr. pri živelných pohromách a nehodách alebo pri miestnom zisťovaní podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
2. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak sa miestne zisťovanie vykonáva na účely vydania rozhodnutia spoplatňovaného podľa položiek 59 až 62a, 160 a 161.
3. Za miestne zisťovanie z podnetu účastníka konania sa považuje aj zisťovanie, ktoré vykonal správny orgán na dožiadanie iného správneho orgánu vybavujúceho podanie účastníka konania.