Odborné komisie

Verzia pre tlačPoslať e-mailom

Komisia MsZ pre nezlučiteľnosť funkcií a mandátová

Predseda:  Mgr. Alexander Dakó
Podpredseda: Ing.arch.dr.jur. Ákos Horony
Tajomníčka: Ing. Henrieta Gaálová
Členovia: PaedDr. Kinga Horváth, PhD., JUDr. Szabolcs Hodosy, Mgr. Ivan Nagy, György Bugár

 

Komisia MsZ pre financie, rozpočet, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú činnosť

Predseda: JUDr. Szabolcs Hodosy 
Podpredseda:  Mgr. Alexander Dakó
Tajomníčka: Ing. Judita Janyová
Členovia: František Vangel, MBA, PhD., MUDr. Zoltán Horváth, László Szabó, Ing. Ladislav Garay
Odborníci:        Ing. Monika Stern Husvéth, Andrea Rigóová

Komisia MsZ pre rozvoj mesta a dopravu

Predseda: Ing.arch. Zoltán Molnár
Podpredseda: Ing.arch. Marian Ravasz
Tajomníčka: Ing. Andrea Nagyová
Členovia: MVDr. Gabriel Csicsai,PhD., Ing. Ladislav Garay, Ing.arch.dr.jur. Ákos Horony, Juraj Kanovits
Odborníci:       Ing. Erika Szelle, Ing. arch. Csaba Ambrus

 

Komisia MsZ pre investície, európske fondy a cestovný ruch

Predseda: Tamás Domonkos
Podpredseda: Ing.arch. Zoltán Molnár
Tajomníčka: Ing. Helena Kosárová
Členovia: MVDr. Gabriel Csicsai,PhD.,  Ing. Pavol Sebök, Ing.arch.dr.jur. Ákos Horony, Mgr. Andrea Herceg
Odborníci:       Ing. Július Hegyi, Ing. Roland Vanyek

 

Komisia MsZ pre životné prostredie a verejný poriadok

Predseda: Ladislav Bachman
Podpredseda: Ing. Ladislav Garay
Tajomník: Mgr. Gábor Inczédi
Členovia: MVDr. Gabriel Csicsai,PhD.,  Roland Hakszer, Attila Karaffa, Ing.arch. Zoltán Molnár
Odborníci:       Ing. Gabriel Izsák, RNDr. Zoltán Pónya

 

Komisia MsZ pre školstvo a mládež

Predseda:  Mgr. Gabriella Jerábik
Podpredseda: Mgr. Andrea Herceg
Tajomníčka: Ing. Eva Kürthyová
Členovia: György Bugár, Tünde Brunczviková, Ladislav Gútay, PaedDr. Kinga Horváth, PhD.
Odborníci:       Dr. Zsolt Görözdi, Ing. Ingrid Pálfyová

 

Komisia MsZ pre kultúru a medzinárodné vzťahy

Predseda:   Attila Karaffa
Podpredseda: Mgr. Ivan Nagy
Tajomníčka: Mgr. Tímea Takács
Členovia: Ágota Antal, Ladislav Gútay, Juraj Kanovits, Mgr. Gabriella Jerábik
Odborníci:       Attila Nagy, Zsolt Beke

 

Komisia MsZ pre šport a telesnú výchovu

Predseda: Tünde Brunczviková
Podpredseda:  Juraj Kanovits
Tajomníčka: Mgr. Tímea Takács
Členovia: František Vangel, MBA, PhD., Ladislav Bachman,  Attila Karaffa, Roland Hakszer
Odborníci:        Mgr. Kristian Nagy, Attila Szigeti

 

Komisia MsZ pre zdravotníctvo a sociálnu starostlivosť

Predseda: MUDr. Juraj Puha
Podpredseda:  Ágota Antal
Tajomníčka: Mgr. Alica Miklósová
Členovia: Ing. Pavol Sebök, György Bugár, Tamás Domonkos, MUDr. Zoltán Horváth
Odborníci:        Ladislav Szakál, MUDr. Károly Földes

 

Komisia MsZ pre veci používania maďarského jazyka ako jazyka národnostnej menšiny

Predseda: Mgr. art. dr. jur. Ákos Horony
Podpredseda:  László Szabó
Tajomníčka: dr. jur. Katarína Mészárosová
Členovia: Juraj Bugár, László Szabó, Juraj Kanovits, PaedDr. Kinga Horváth, PhD., Ladislav Bachman
Odborník:         László Polák