Rokovací poriadok

Verzia pre tlačPoslať e-mailom

R O K O V A C Í   P O R I A D O K

K O M I S I Í

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

MESTA DUNAJSKÁ STREDA

 

I.

Úvodné ustanovenia

 

  1. Rokovací poriadok Komisií Mestského zastupiteľstva Mesta Dunajská Streda (ďalej len „komisie“) upravuje spôsob rokovania komisií zriadených Mestským zastupiteľstvom Mesta Dunajská Streda. Rokovací poriadok ďalej upravuje zvolanie, prípravu, priebeh a obsah rokovania, spôsob uznášania sa a prijímania uznesení, vrátane spôsobu kontroly ich plnenia a zabezpečenia úloh a niektoré ďalšie otázky činnosti komisií.
  2. Komisie sú poradným, iniciatívnym a kontrolným orgánom Mestského zastupiteľstva Mesta Dunajská Streda na konzultovanie otázok a prípravu stanovísk k veciam, ktoré patria do ich pôsobnosti.
  3. Komisia pre nezlučiteľnosť funkcií a mandátová má len riadnych členov v zmysle ústavného zákona a ostatné komisie majú riadnych členov a členov s poradným hlasom. Riadnymi členmi komisií sú poslanci zvolení mestským zastupiteľstvom. Členmi s poradným hlasom môžu byť občania mesta, odborníci, o členstve ktorých rozhoduje príslušná komisia uznesením.
  4. Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc.

 

II.

Pôsobnosť komisií

 

  1. Komisie vypracúvajú stanoviská, iniciatívne návrhy a podnety na riešenie v rámci poradnej a iniciatívnej  funkcie na úsekoch, pre ktoré boli zriadené.
  2. Podľa potreby komisie spolupracujú aj so štátnymi orgánmi, orgánmi vykonávajúcimi štátnu správu, s politickými stranami a hnutiami, záujmovými združeniami občanov, s právnickými a fyzickými podnikateľskými osobami pôsobiacimi na území mesta.
  3. Komisie si môžu podľa potreby k svojej činnosti vyžiadať odborné stanoviská (mestského mestský úradu  alebo stanoviská externých pracovníkov – znalcov).

 

čítať ďalej....

PrílohaVeľkosťPrevziať
Microsoft Office document icon rokovaci_poriadok_komisii_dec.2014.doc77.5 KBPrevziať