Miestne dane a poplatky

Tabuľkový prehľad sadzieb dane z nehnuteľností na rok 2023
Pozemky Hodnota pozemku v Eur za m2 Ročná sadzba dane v % na rok 2023 k.ú. Dunajská Streda, Malé Blahovo Ročná sadzba dane v % na rok 2023 k.ú. Mliečany
Orná pôda, vinice, chmelnice, ovocné sady 0,8919/m² 0,50 0,35
Trvalé trávne porasty 0,1434/m² 0,50 0,35
Záhrady 4,64/m² 0,53 0,50
Zastavené plochy a nádvoria 4,64/m² 0,53 0,50
Ostatné pozemky 4,64/m² 0,53 0,50
Lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy 0,16/m² 0,50 0,35
Rybníky s chovom rýb a ostatné hosp. vodné plochy 0,16/m² 0,50 0,35
Stavebné pozemky 46,47/m² 0,74 0,70
Byty/nebytové priestory Sadzba na rok 2023/m2 k.ú. Dunajská Streda, Malé Blahovo Sadzba na rok 2023/m2 k.ú. Mliečany
Byt 0,26/m² 0,24/m²
Nebytové priestory 2,30/m² 2,16/m²
Nebytové priestory slúžiace ako garáž 1,50/m² 1,40/m²
Stavby Sadzba na rok 2023/m2 k.ú. Dunajská Streda, Malé Blahovo Sadzba na rok 2023/m2 k.ú. Mliečany
Stavba na bývanie a drobné stavby 0,26 €/m² 0,24 €/m²
Stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôd. produkcie, vrátane stavieb na vlastnú administratívu 0,26 €/m² 0,24 €/m²
Chaty a stavby na individuálnu rekreáciu 1,50 €/m² 0,52 €/m²
Samostatne stojace garáže, stavby hromadných garáží, stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou 1,60 €/m² 1,50 €/m²
Priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie, vrátane stavieb na vlastnú administratívu 2,50 €/m² 1,70 €/m²
Stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou 2,50 €/m² 2,40 €/m²
Ostatné stavby 2,00 €/m² 1,80 €/m²
Príplatok za každé ďalšie podlažie 0,10 €/m² 0,10 €/m²
Sadzba dane za psa sa určuje na jedného psa za zdaňovacie obdobie, ktorým je kalendárny rok.
Druh psa Sadzba dane
Pes chovaný v rodinnom dome 10 €
Pes chovaný v rodinnom dome, ktorého vlastníkom je dôchodca 5 €
Pes chovaný v byte, ktorého kohútiková výška nepresahuje 40 cm horného rozpätia priemernej kohútikovej výšky daného plemena alebo kríženca plemien psov 20 €
Pes chovaný v byte, ktorého kohútiková výška nepresahuje 40 cm horného rozpätia priemernej kohútikovej výšky daného plemena alebo kríženca plemien psov, ktorého vlastníkom je dôchodca 10 €
Pes chovaný v byte, ktorého kohútiková výška presahuje 40 cm horného rozpätia priemernej kohútikovej výšky daného plemena alebo kríženca plemien psov 50 €
Pes chovaný v byte, ktorého kohútiková výška presahuje 40 cm horného rozpätia priemernej kohútikovej výšky daného plemena alebo kríženca plemien psov, ktorého vlastníkom je dôchodca 25 €
Pes, ktorého vlastníkom je osoba, ktorá je držiteľom preukazu občana ZŤP. Oslobodenie sa vzťahuje len na jedného psa. 0 €
Pes osvojený z útulku. Oslobodenie sa vzťahuje len na jedného psa. 0 €
Sadzba dane za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje
k. ú. Dunajská Streda, Malé Blahovo k. ú. Mliečany
Predajné automaty 350 € 160 €
Predajné automaty (tabak, alkohol) 350 € 160 €
Nevýherné hracie prístroje 350 € 350 €
Tabuľkový prehľad sadzieb dane z ubytovania
Sadzba dane za osobu a 1 prenocovanie Obdobie
1,00 € od 1.januára do 31.decembra
Tabuľkový prehľad sadzieb poplatkov za odvoz a uloženie komunálneho odpadu
Sadzba poplatku Suma
Za osobu a kalendárny deň pre fyzické osoby 0,0800 €
Za jeden liter komunálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov pre právnické osoby a pre fyzické osoby - podnikateľov pre ktorých je v meste zavedený množstvový zber 0,0259 €

Sadzba poplatku na stavby, ktoré sú predmetom poplatku, v katastrálnom území Dunajská Streda, v katastrálnom území Malé Blahovo a v katastrálnom území Mliečany sa ustanovuje za každý, aj začatý m2 podlahovej plochy nadzemnej časti stavby vo výške

Sadzba poplatku Suma
a) pre stavby na bývanie 30 €
b) pre stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu 10 €
c) pre priemyselné stavby a stavby využívané na skladovanie vrátane stavieb na vlastnú administratívu 10 €
d) pre stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, stavby využívané na skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou 10 €
e) pre ostatné stavby 10 €