Miestne dane a poplatky

Verzia pre tlačPoslať e-mailom

Daň z nehnuteľností

Tabuľkový prehľad sadzieb dane z nehnuteľností na rok 2016

POZEMKY Hodnota pozemku v Eur za m2 Ročná sadzba dane v % na rok 2016
Orná pôda 0,8919 0,35
Trvalé trávne porasty 0,1434 0,35
Lesné pozemky a vodné plochy 0,16 0,35
Stavebné pozemky 46,47 0,70
Záhrady 4,64 0,50
Zastavené plochy a nádvoria 4,64 0,50
STAVBY Sadzba na rok 2016
Bytové domy 0,24 €/m²
Stavby poľnohospodárskej prvovýroby, skleníky 0,24 €/m²
Stavby rekreačných a záhradkárskych chát 0,52 €/m²
Samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží 1,50 €/m²
Priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike a stavebníctvu 1,70 €/m²
Stavby na ostanú podnikateľskú a zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu 2,40 €/m²
Ostatné stavby 1,80 €/m²

Daň z ubytovania

Tabuľkový prehľad sadzieb dane z ubytovania

Sadzba dane za osobu a 1 prenocovanie Obdobie
0,37 € od 1.januára do 30.apríla a od 1.októbra do 31.decembra
0,87 € od 1. mája do 30. septembra

Daň za psa

Sadzba dane za psa sa určuje na jedného psa za zdaňovacie obdobie, ktorým je kalendárny rok.

Miesto chovu alebo držania psa Sadzba dane za 1 psa na kalendárny rok
V bytových domoch 20 €
V inom chovnom priestore, včítane rodinných domov a rekreačných chatiek, v záhradách, v areáloch právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov v meste 10 €
V mestskej časti Mliečany, Malé Blahovo, Čótfa 5 €

Poplatok za odvoz a uloženie komunálneho odpadu

Tabuľkový prehľad sadzieb poplatkov za odvoz a uloženie komunálneho odpadu

Sadzba poplatku Suma
Za osobu a kalendárny deň pre fyzické osoby 0,077 €
Za jeden liter komunálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov
pre právnické osoby a pre fyzické osoby - podnikateľov pre ktorých je v meste zavedený množstvový zber
0,0235 €