Miestne dane a poplatky

Tabuľkový prehľad sadzieb dane z nehnuteľností na rok 2024
Pozemky Hodnota pozemku v Eur za m2 Ročná sadzba dane v % na rok 2024 k.ú. Dunajská Streda, Malé Blahovo Ročná sadzba dane v % na rok 2024 k.ú. Mliečany
Orná pôda, vinice, chmelnice, ovocné sady 0,8919 €/m² 0,50 0,35
Trvalé trávne porasty 0,1434 €/m² 0,50 0,35
Záhrady 4,64 €/m² 0,53 0,50
Zastavené plochy a nádvoria 4,64 €/m² 0,53 0,50
Ostatné pozemky 4,64 €/m² 0,53 0,50
Lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy 0,16 €/m² 0,50 0,35
Rybníky s chovom rýb a ostatné hosp. vodné plochy 0,16 €/m² 0,50 0,35
Stavebné pozemky 46,47 €/m² 0,74 0,70
Byty/nebytové priestory Sadzba na rok 2024/m2 k.ú. Dunajská Streda, Malé Blahovo Sadzba na rok 2024/m2 k.ú. Mliečany
Byt 0,40 €/m² 0,36 €/m²
Nebytové priestory 3,00 €/m² 2,80 €/m²
Nebytové priestory slúžiace ako garáž 1,50 €/m² 1,40 €/m²
Stavby Sadzba na rok 2024/m2 k.ú. Dunajská Streda, Malé Blahovo Sadzba na rok 2024/m2 k.ú. Mliečany
Stavba na bývanie a drobné stavby 0,40 €/m² 0,36 €/m²
Stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôd. produkcie, vrátane stavieb na vlastnú administratívu 0,40 €/m² 0,40 €/m²
Chaty a stavby na individuálnu rekreáciu 1,50 €/m² 0,52 €/m²
Samostatne stojace garáže, stavby hromadných garáží, stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou 1,60 €/m² 1,50 €/m²
Priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie, vrátane stavieb na vlastnú administratívu 2,50 €/m² 1,70 €/m²
Stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou 3,00 €/m² 3,00 €/m²
Ostatné stavby 2,00 €/m² 1,80 €/m²
Príplatok za každé ďalšie podlažie 0,10 €/m² 0,10 €/m²
Sadzba dane za psa sa určuje na jedného psa za zdaňovacie obdobie, ktorým je kalendárny rok.
Druh psa Sadzba dane
Pes chovaný v rodinnom dome 10 €
Pes chovaný v rodinnom dome, ktorého vlastníkom je dôchodca 5 €
Pes chovaný v byte, ktorého kohútiková výška nepresahuje 40 cm horného rozpätia priemernej kohútikovej výšky daného plemena alebo kríženca plemien psov 20 €
Pes chovaný v byte, ktorého kohútiková výška nepresahuje 40 cm horného rozpätia priemernej kohútikovej výšky daného plemena alebo kríženca plemien psov, ktorého vlastníkom je dôchodca 10 €
Pes chovaný v byte, ktorého kohútiková výška presahuje 40 cm horného rozpätia priemernej kohútikovej výšky daného plemena alebo kríženca plemien psov 50 €
Pes chovaný v byte, ktorého kohútiková výška presahuje 40 cm horného rozpätia priemernej kohútikovej výšky daného plemena alebo kríženca plemien psov, ktorého vlastníkom je dôchodca 25 €
Pes, ktorého vlastníkom je osoba, ktorá je držiteľom preukazu občana ZŤP. Oslobodenie sa vzťahuje len na jedného psa. 0 €
Pes osvojený z útulku. Oslobodenie sa vzťahuje len na jedného psa. 0 €
Sadzba dane za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje
k. ú. Dunajská Streda, Malé Blahovo k. ú. Mliečany
Predajné automaty 350 € 160 €
Predajné automaty (tabak, alkohol) 350 € 160 €
Nevýherné hracie prístroje 350 € 350 €
Tabuľkový prehľad sadzieb dane z ubytovania
Sadzba dane za osobu a 1 prenocovanie Obdobie
2,00 € od 1.januára do 31.decembra
Tabuľkový prehľad sadzieb poplatkov za odvoz a uloženie komunálneho odpadu
Sadzba poplatku Suma
Za osobu a kalendárny deň pre fyzické osoby 0,1349 €
Za jeden liter neváženého komunálneho odpadu pri 60,120,240 a 1100 litrovej zbernej nádobe pre právnické osoby a pre fyzické osoby - podnikateľov pre ktorých je zavedený nevážený množstvový zber 0,0410 €
Za jeden liter neváženého komunálneho odpadu pri 5 000 litrovom podzemnom a polopodzemnom kontajneri a to pre správcov bytových domov, ktorí súhlasia s výberom poplatku 0,011 €
Za kilogram váženého drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín 0,0620 €

Sadzba poplatku na stavby, ktoré sú predmetom poplatku, v katastrálnom území Dunajská Streda, v katastrálnom území Malé Blahovo a v katastrálnom území Mliečany sa ustanovuje za každý, aj začatý m2 podlahovej plochy nadzemnej časti stavby vo výške

Sadzba poplatku Suma
a) pre stavby na bývanie 30 €
b) pre stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu 10 €
c) pre priemyselné stavby a stavby využívané na skladovanie vrátane stavieb na vlastnú administratívu 10 €
d) pre stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, stavby využívané na skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou 10 €
e) pre ostatné stavby 10 €
Sadzba dane / za každý aj začatý m2
A. Umiestnenie predajného zariadenia a zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb:
1. Predaj jedál a nápojov určených na priamu konzumáciu na mieste
1.1 Celoročný predaj ambulantným predajom v pojazdnej predajni, v stánku s trvalým stanovišťom (pravidelne) 1,30 €
1.2 Príležitostný predaj (nepravidelne, ojedinele) 5,50 €
2. Predaj vianočných stromčekov, sladkovodných živých rýb 0,30€
3. Predaj kníh, audiovizuálnych alebo iných diel, drobných umeleckých a drobných remeselníckych výrobkov 1,80 €
4. Prezentácia a propagácia výrobkov a služieb, žrebov, okamžitých a vecných lotérií 5,00 €
5. Umiestnenie:
5.1 kolotoča veľkého (od 81 m2) 6,00 €
5.2 kolotoča malého (do 80 m2) 5,00 €
5.3 centrifúgy, spidermana, autodrómu, adrenalínových atrakcií 5,00 €
5.4 strelnice 7,00 €
5.5 herne, malé atrakcie 7,00 €
5.6 cirkusu 0,30 €
6. Ostatné prípady, neuvedené v bode 1. až 5. 3,80 €
B. Umiestnenie dočasných stavieb na stánkový predaj 0,11 €
C. Umiestnenie reklamných stavieb a prenosných tabúľ:
1. veľkoplošné reklamné stavby (za m2 pôdorysného priemetu a deň) 7,20 €
2. samostatne stojace reklamné stavby (za m2 pôdorysného priemetu a deň) 4,20 €
3. reklamné stavby umiestnené na stĺpoch verejného osvetlenia (za m2 pôdorysného priemetu a deň) 6,90 €
4. City light vitríny (za m2 pôdorysného priemetu a deň) 2,70 €
5. prenosné reklamné, informačné a propagačné tabule (za m2 pôdorysného priemetu a deň) 0,30 €
D. Rozkopávky komunikácie a zelene
1. do 20 m2 za obdobie viac ako 7 dní 0,20 €
2. nad 20 m2 za obdobie menej ako 7 dní 0,20 €
3. nad 20 m2 za obdobie viac ako 7 dní 0,35 €
E. Umiestnenie stavebného zariadenia a skládok všetkého druhu 0,02 €
F. Trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska 0,06 €
G. Umiestnenie zariadenia terasy za účelom poskytovania pohostinských služieb a služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
- v I. zóne (námestia a ulice: Námestie Á.Vámbéryho, Nemešsegská ulica, Dunajská ulica, Komenského ulica, Poštová ulica, Korzo Bélu Bartóka, Hlavná ulica, Jesenského ulica, Železničná ulica, Kulačská ulica, Nezábudkova ulica, Kukučínova ulica, Galantská cesta po Ľanársku ulica, Ulica biskupa Kondého, Radničné námestie, Bacsákova ulica, Ružová ulica, Sládkovičova ulica, Námestie svätého Štefana, Alžbetínske námestie, časť Športovej ulice po križovatku ulíc Športová a R.M. Štefánika, Ulica R.M.Štefánika, Ružový háj, Štúrova ulica, Ádorská ulica, Táborová ulica, Veľkoblahovská ulica po Ulicu Lászlóa Amadéa, územie okolia termálneho kúpaliska ohraničené ulicami Gabčíkovská - Kúpeľná - Malotejedská až po hranicu intravilánu mesta) 0,044 €
- v II. zóne (ostatné ulice a námestia)
H. Žitnoostrovský jarmok
- za uloženie zariadenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb, tovaru na predaj podľa druhu
1. jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste
- v I. zóne: časť mestského parku „kruhové centrum“ na Trhovisku v Dunajskej Strede nachádzajúce sa na časti pozemku parc. registra „C“ č. 1775/53 v k.ú. Dunajská Streda (v tejto zóne sa môžu predávať len jedlá a nápoje) 67,00 €
- v II. zóne: ostatné plochy 40,00 €
2. trdelník, cukrárenské výrobky, langoše, osúch, závin, burčiak
- v I. zóne: časť mestského parku „kruhové centrum“ na Trhovisku v Dunajskej Strede nachádzajúce sa na časti pozemku parc. registra „C“ č. 1775/53 v k.ú. Dunajská Streda (v tejto zóne sa môžu predávať len jedlá a nápoje) 67,00 €
- v II. zóne: ostatné plochy 22,00 €
3. výrobky spotrebnej elektroniky, domáce potreby, textil, obuv, kožená galantéria, kozmetika, drogistický tovar, športové potreby, hobby potreby a iný spotrebný tovar 17,00 €
4. bižutéria, šiltovky, čiapky, okuliare, MC,CD,DVD, drobné upomienkové predmety, drevené výrobky, výrobky keramické, sklenené a porcelánové, kvety, balené bio výrobky, 5 prírodná kozmetika, ozdobné vankúše, sušené bylinky, med, medovníky, cukrovinky, lupienky, jadierka, varená kukurica, pražená kukurica, cukrová vata, syry, syrové korbáčiky, balóniky, hračky 14,00 €
5. prezentácia (cestovného ruchu, automobilov a pod.) 7,50 €
6. nábytok, koberec 12,00 €
7. uloženie zásob tovaru, umiestnenie motorového vozidla 1,00 €
8. lunapark
8.1 kolotoč veľký (od 81 m2) 6,00 €
8.2 kolotoč malá (do 80 m2) 5,00 €
8.3 centrifúgy, spiderman, autodróm, adrenalínové atrakcie 5,00 €
8.4 strelnice 7,00 €
8.5 herne, malé atrakcie 7,00 €
I. Užívanie pre taxislužbu dopravcom taxislužby 0,023 €
J. Umiestnenie zdravotného zariadenia za účelom zriadenia a prevádzky mobilných odberových miest určených na vykonávanie odberu vzoriek biologického materiálu a následnú diagnostiku infekčného respiračného ochorenia COVID-19 (MOM) 1,50 €
K. Umiestnenie zariadenia za účelom doručovania zásielok 0,38 €
L. Ostatný záber verejného priestranstva neuvedený v písm. A) až K) 1,00 €