Miestne dane a poplatky

Verzia pre tlačPoslať e-mailom

Daň z nehnuteľností

Tabuľkový prehľad sadzieb dane z nehnuteľností na rok 2019

POZEMKY

Hodnota pozemku

v Eur za m2

Ročná sadzba dane v % na rok 2019

k.ú. Dunajská Streda, Malé Blahovo

 

Ročná sadzba dane v % na rok 2019

k.ú. Mliečany

 

Orná pôda0,89190,370,35
Trvalé trávne porasty0,14340,370,35
Lesné pozemky a vodné plochy0,160,370,37
Stavebné pozemky46,470,740,70
Záhrady4,640,530,50
Zastavené plochy a nádvoria4,640,530,50
STAVBY

Sadzba na rok 2019/m2

k.ú. Dunajská Streda, Malé Blahovo

Sadzba na rok 2019/m2

k.ú. Mliečany

Byty a nebytové priestory v bytovom dome0,26 €/m²0,24 €/m²
Stavby poľnohospodárskej prvovýroby, skleníky0,26 €/m²0,24 €/m²
Stavby rekreačných a záhradkárskych chát0,55 €/m²0,52 €/m²
Samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží1,60 €/m²1,50 €/m²
Priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike a stavebníctvu1,80 €/m²1,70 €/m²
Stavby na ostanú podnikateľskú a zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu2,40 €/m²2,40 €/m²
Ostatné stavby1,90 €/m²1,80 €/m²

Daň z ubytovania

Tabuľkový prehľad sadzieb dane z ubytovania

Sadzba dane za osobu a 1 prenocovanieObdobie
1,00 €od 1.januára do 31.decembra

Daň za psa

Sadzba dane za psa sa určuje na jedného psa za zdaňovacie obdobie, ktorým je kalendárny rok.

Miesto chovu alebo držania psaSadzba dane za 1 psa na kalendárny rok
V bytových domoch,   ak predmetom dane je pes, ktorého kohútiková výška  presahuje 40 cm horného rozpätia priemernej kohútikovej výšky daného plemena alebo kríženca plemien psov50 €
V bytových domoch,   ak predmetom dane je pes, ktorého kohútiková výška  nepresahuje 40 cm horného rozpätia priemernej kohútikovej výšky daného plemena alebo kríženca plemien psov20 €
V inom chovnom priestore, vrátane rodinných domov, rekreačných chát, záhrad, areálov právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov10 €

Poplatok za odvoz a uloženie komunálneho odpadu

Tabuľkový prehľad sadzieb poplatkov za odvoz a uloženie komunálneho odpadu

Sadzba poplatkuSuma
Za osobu a kalendárny deň pre fyzické osoby0,0800 €
Za jeden liter komunálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov
pre právnické osoby a pre fyzické osoby - podnikateľov pre ktorých je v meste zavedený množstvový zber
0,0259 €