Miestne dane a poplatky

Tabuľkový prehľad sadzieb dane z nehnuteľností na rok 2019
Pozemky Hodnota pozemku v Eur za m2 Ročná sadzba dane v % na rok 2019 k.ú. Dunajská Streda, Malé Blahovo Ročná sadzba dane v % na rok 2019 k.ú. Mliečany
Orná pôda 0,8919 0,37 0,35
Trvalé trávne porasty 0,1434 0,37 0,35
Lesné pozemky a vodné plochy 0,16 0,37 0,37
Stavebné pozemky 46,47 0,74 0,70
Záhrady 4,64 0,53 0,50
Zastavené plochy a nádvoria 4,64 0,53 0,50
Stavby Sadzba na rok 2019/m2 k.ú. Dunajská Streda, Malé Blahovo Sadzba na rok 2019/m2 k.ú. Mliečany
Byty a nebytové priestory v bytovom dome 0,26 €/m² 0,24 €/m²
Stavby poľnohospodárskej prvovýroby, skleníky 0,26 €/m² 0,24 €/m²
Stavby rekreačných a záhradkárskych chát 0,55 €/m² 0,52 €/m²
Samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží 1,60 €/m² 1,50 €/m²
Priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike a stavebníctvu 1,80 €/m² 1,70 €/m²
Stavby na ostanú podnikateľskú a zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu 2,40 €/m² 2,40 €/m²
Ostatné stavby 1,90 €/m² 1,80 €/m²
Tabuľkový prehľad sadzieb dane z ubytovania
Sadzba dane za osobu a 1 prenocovanie Obdobie
1,00 € od 1.januára do 31.decembra
Sadzba dane za psa sa určuje na jedného psa za zdaňovacie obdobie, ktorým je kalendárny rok.
Miesto chovu alebo držania psa Sadzba dane za 1 psa na kalendárny rok
V bytových domoch, ak predmetom dane je pes, ktorého kohútiková výška presahuje 40 cm horného rozpätia priemernej kohútikovej výšky daného plemena alebo kríženca plemien psov 50 €
V bytových domoch, ak predmetom dane je pes, ktorého kohútiková výška nepresahuje 40 cm horného rozpätia priemernej kohútikovej výšky daného plemena alebo kríženca plemien psov 20 €
V inom chovnom priestore, vrátane rodinných domov, rekreačných chát, záhrad, areálov právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov 10 €
Tabuľkový prehľad sadzieb poplatkov za odvoz a uloženie komunálneho odpadu
Sadzba poplatku Suma
Za osobu a kalendárny deň pre fyzické osoby 0,0800 €
Za jeden liter komunálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov pre právnické osoby a pre fyzické osoby - podnikateľov pre ktorých je v meste zavedený množstvový zber 0,0259 €

Sadzba poplatku na stavby, ktoré sú predmetom poplatku, v katastrálnom území Dunajská Streda, v katastrálnom území Malé Blahovo a v katastrálnom území Mliečany sa ustanovuje za každý, aj začatý m2 podlahovej plochy nadzemnej časti stavby vo výške

Sadzba poplatku Suma
a) pre stavby na bývanie 30 €
b) pre stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu 10 €
c) pre priemyselné stavby a stavby využívané na skladovanie vrátane stavieb na vlastnú administratívu 10 €
d) pre stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, stavby využívané na skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou 10 €
e) pre ostatné stavby 10 €