Miestne dane a poplatky

Verzia pre tlačPoslať e-mailom

Daň z nehnuteľností

Tabuľkový prehľad sadzieb dane z nehnuteľností na rok 2016

POZEMKYHodnota pozemku v Eur za m2Ročná sadzba dane v % na rok 2016
Orná pôda0,89190,35
Trvalé trávne porasty0,14340,35
Lesné pozemky a vodné plochy0,160,35
Stavebné pozemky46,470,70
Záhrady4,640,50
Zastavené plochy a nádvoria4,640,50
STAVBYSadzba na rok 2016
Bytové domy0,24 €/m²
Stavby poľnohospodárskej prvovýroby, skleníky0,24 €/m²
Stavby rekreačných a záhradkárskych chát0,52 €/m²
Samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží1,50 €/m²
Priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike a stavebníctvu1,70 €/m²
Stavby na ostanú podnikateľskú a zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu2,40 €/m²
Ostatné stavby1,80 €/m²

Daň z ubytovania

Tabuľkový prehľad sadzieb dane z ubytovania

Sadzba dane za osobu a 1 prenocovanieObdobie
0,37 €od 1.januára do 30.apríla a od 1.októbra do 31.decembra
0,87 €od 1. mája do 30. septembra

Daň za psa

Sadzba dane za psa sa určuje na jedného psa za zdaňovacie obdobie, ktorým je kalendárny rok.

Miesto chovu alebo držania psaSadzba dane za 1 psa na kalendárny rok
V bytových domoch20 €
V inom chovnom priestore, včítane rodinných domov a rekreačných chatiek, v záhradách, v areáloch právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov v meste10 €
V mestskej časti Mliečany, Malé Blahovo, Čótfa5 €

Poplatok za odvoz a uloženie komunálneho odpadu

Tabuľkový prehľad sadzieb poplatkov za odvoz a uloženie komunálneho odpadu

Sadzba poplatkuSuma
Za osobu a kalendárny deň pre fyzické osoby0,077 €
Za jeden liter komunálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov
pre právnické osoby a pre fyzické osoby - podnikateľov pre ktorých je v meste zavedený množstvový zber
0,0235 €