Štatút mesta

Štatút mesta Dunajská Streda je základným normatívno-právnym a organizačným predpisom mesta Dunajská Streda, ktorý upravuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi najmä postavenie a pôsobnosť mesta, práva a povinnosti obyvateľov mesta, základné zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, postavenie a pôsobnosť orgánov mesta a ďalších zriadených orgánov mestskej samosprávy, ich vnútornú štruktúru, formy a metódy ich činnosti, symboly mesta, udeľovanie cien mesta a odmien ako i vzťahy mesta k ostatným subjektom verejnej správy.

Podľa § 11 ods. 4 písm. k) zákona SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov štatút mesta schvaľuje mestské zastupiteľstvo.

Štatút mesta Dunajská Streda schválilo Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda dňa 22. novembra 2022 a účinnosť nadobudol 1. decembra 2022.

Príloha Veľkosť Dátum pridania Typ dokumentu Prevziať
Názov: PRÍLOHY K ŠTATÚTU MESTA DUNAJSKÁ STREDA Veľkosť:

52.88 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: ŠTATÚT MESTA DUNAJSKÁ STREDA Veľkosť:

264.39 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť