Štatút mesta

Verzia pre tlačPoslať e-mailom

ŠTATÚT MESTA DUNAJSKÁ STREDA

Mesto Dunajská Streda v y d á v a podľa § 13 ods.4 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov pre územie mesta Dunajská Streda tento

ŠTATÚT MESTA DUNAJSKÁ STREDA

PRVÁ HLAVA
čl. 1
Úvodné ustanovenia

Štatút mesta Dunajská Streda je základným vnútorným predpisom mesta, ktorý upravuje v súlade so zákonmi najmä postavenie a pôsobnosť mesta, práva a povinnosti obyvateľov mesta, hospodárenie s majetkom mesta, postavenie a pôsobnosť orgánov mesta a ďalších zriadených orgánov samosprávy, udeľovanie cien mesta a odmien.

čl. 2
Postavenie mesta

 1. Mesto Dunajská Streda je samostatný samosprávny územný celok Slovenskej republiky združujúci občanov, územie Dunajská Streda , ktorí majú na jeho území trvalý pobyt.
 2. Územie mesta Dunajská Streda je územný celok, ktorý tvorí katastrálne územie Dunajská Streda a katastrálne územie Malé Blahovo.
 3. Územie mesta Dunajská Streda sa člení na 3 časti mesta s názvom :
 •    Dunajská Streda
 •     Malé Blahovo
 •     Mliečany
 1. Zmeny územia mesta možno vykonať len v súlade s osobitnými zákonmi a so súhlasom Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede.
 2. Mesto Dunajská Streda je právnickou osobou samostatne hospodáriacou s vlastným majetkom a so svojimi finančnými zdrojmi.
 3. Ukladať mestu povinnosti alebo zasahovať do jej oprávnení možno len zákonom.
   

Úplné znenie si môžete prečítať v nižšie uvedenom súbore: