Cirkvi a náboženské spoločnosti

Cirkvou a náboženskou spoločnosťou sa podľa § 4 ods. 1 zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov rozumie dobrovoľné združenie osôb rovnakej náboženskej viery v organizácii utvorenej podľa príslušnosti k náboženskej viere na základe vnútorných predpisov príslušnej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti.

V Dunajskej Strede pôsobia nasledovné na Slovensku registrované cirkvi a náboženské spoločnosti: Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku, Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia v Slovenskej republike, Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, Rímskokatolícka cirkev v Slovenskej republike, Ústredný zväz židovských náboženských obcí v Slovenskej republike.

Podľa sčítania obyvateľov k 1. januáru 2021 uviedlo najviac osôb ako svoje náboženské vyznanie rímskokatolícke náboženské vyznanie.