Prístup k informáciam

Spôsob zriadenia mesta:
Mesto Dunajská Streda bolo zriadené zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a to dňom volieb do orgánov samosprávy obcí t.j. dňom 23. - 24.11.1990

Právomoci a kompetencie mesta:

Kompetencie mesta, a teda právomoci a pôsobnosť mesta sú dané :

 • • Ústavou Slovenskej republiky
 • • zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 • • platnou právnou úpravou Slovenskej republiky
 • • všeobecne záväznými nariadeniami mesta na úseku samosprávnych činností

Organizačná štruktúra mesta a mestského úradu:

Orgánmi mesta sú mestské zastupiteľstvo a primátor mesta.
Mestské zastupiteľstvo mesta Dunajská Streda je zastupiteľský zbor mesta zložený z 21 poslancov, zvolených obyvateľmi mesta na obdobie 4 rokov. Funkčné obdobie poslancov končí zložením sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva.
Primátor mesta je predstaviteľom mesta a najvyšším výkonným orgánom mesta, ktorého volia obyvatelia mesta na obdobie 4 rokov.

Mestské zastupiteľstvo zriadilo tieto svoje orgány :

 1. mestskú radu
 2. komisie mestského zastupiteľstva

Osobitné postavenie má hlavný kontrolór mesta Dunajská Streda, ktorého volí mestské zastupiteľstvo na 6 rokov. Hlavný kontrolór je zamestnancom mesta a vykonáva kontrolu plnenia úloh mesta.

Organizačná štruktúra mestského úradu je upravená v Prílohe č. 1 Organizačného poriadku Mestského úradu v Dunajskej Strede

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: Organizačná štruktúra MsÚ Veľkosť:

24.01 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť

Miesto:

Žiadosť o poskytnutie informácie možno zaslať na adresu:

Mesto Dunajská Streda, Mestský úrad, Hlavná ulica 50/16, 929 01 Dunajská Streda

Kontakt: 031/5903948

E-mail: primator [at] dunstreda.eu

Informáciu možno žiadať, požiadať:

 1. písomne, elektronickou poštou - nepretržite
 2. osobne, telefonicky - v pracovných dňoch v úradných hodinách okrem stredy, kedy možno žiadať do 16.00 hod. resp. v mesiaci júl a august do 15.30 hod.

Spôsob podania žiadosti:

 1. ústne
 2. písomne
 3. telefonicky
 4. elektronickou poštou
 5. iným technicky vykonateľným spôsobom

Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti, mesto vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako sedem dní, potrebné údaje doplnil.

Spôsob sprístupnenia informácií na žiadosť

Povinná osoba sprístupní informáciu:

 1. ústne
 2. nahliadnutím do spisu
 3. vyhotoviť si odpis alebo výpis
 4. odkopírovaním informácií na technický nosič dát
 5. sprístupnením predlôh s požadovanými informáciami
 6. telefonicky
 7. poštou
 8. elektronickou poštou

Za prístupnú formu sprístupnenia informácie žiadateľovi, ktorý je osobou nevidiacou alebo slabozrakou, sa považuje informácia napísaná

     a) slepeckým (Braillovým) písmom alebo

     b) zväčšeným typom písma.

Nevidiaca osoba je oprávnená požadovať sprístupnenie informácie prístupnou hore uvedenou formou. Pri podaní žiadosti predloží kópiu preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s červeným pásom, na ktorého zadnej strane je vyznačený druh zdravotného postihnutia „Nevidiaci – Blind“.

Slabozraká osoba je oprávnená požadovať sprístupnenie informácie prístupnou hore uvedenou formou. Pri podaní žiadosti predloží kópiu preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím.

ustanovuje Smernica č. 01/2011 k aplikácií zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon“) na zabezpečenie jednotného postupu pri realizácii zákona v podmienkach Mesta Dunajská Streda

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: Smernica č.1_2011 k aplikácii zákona 2011_2000 Z.z Veľkosť:

408.3 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť

Smernica č. 01/2011 k aplikácií zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií ) v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon“) na zabezpečenie jednotného postupu pri realizácii zákona v podmienkach Mesta Dunajská Streda

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: Sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií Veľkosť:

125.89 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť

Riadny opravný prostriedok (odvolanie):

1.    Z odvolania by malo byť  zrejmé:

 • •    kto ho podáva
 • •    číslo rozhodnutia a dátum vydania rozhodnutia proti ktorému smeruje
 • •    čoho sa odvolávatel domáha
 • •    návrh, ako má odvolací orgán rozhodnúť

2.    Spôsob:

 • •    písomne v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe,
 • •    ústne do zápisnice
 • •    v elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci treba do troch pracovných dní doplniť v listinnej podobe, v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci, alebo ústne do zápisnice

3.    Lehota:

 • •    podľa správneho poriadku do 15 dní odo dňa oznámenia (doručenia) rozhodnutia, ak inú lehotu neustanovuje osobitný zákon. Odvolanie sa podáva na Mestský úrad, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda.
 • •    podľa daňového poriadku do 30 dní odo dňa oznámenia (doručenia) rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na Mestský úrad, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda.

4.    Mimoriadne opravné prostriedky

Okrem riadnych opravných prostriedkov, možno podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) podať mimoriadne opravné prostriedky, ktorými sú:

 • •    obnova konania
 • •    preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania
 • •    protest prokurátora

Obnova konania

 • •    účastník sa môže sám a priamo domáhať obnovenia konania, ktoré bolo ukončené právoplatným rozhodnutím a len z dôvodov v zákone taxatívne určených
 • •    miesto podania - podáva sa na správnom orgáne, ktorý rozhodol vo veci v poslednom stupni
 • •    lehota -  tri mesiace odo dňa, keď sa účastník dozvedel o dôvodoch obnovy, najneskôr do troch rokov od právoplatnosti rozhodnutia
 • •    spôsob - podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní

Preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania

 • •    správny orgán  najbližšie vyššieho stupňa nadriadený správnemu orgánu, ktorý  rozhodnutie vydal, môže z vlastného alebo iného podnetu  preskúmať rozhodnutie, ktoré je právoplatné

Protest prokurátora

 • •    podáva prokurátor

Zbierka zákonov Slovenskej republiky

https://www.slov-lex.sk/domov

Všeobecne záväzné nariadenia mesta

Do všeobecne záväzných nariadení mesta Dunajská Streda možno nahliadnuť v úradných hodinách na tunajšom mestskom úrade I. poschodie, č. dverí 214 alebo na webovom sídle mesta: www.dunstreda.sk

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: Prehľad právnych predpisov Veľkosť:

121.93 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť