Návrhy VZN na pripomienkovanie

Podľa § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia.
Pripomienkou možno navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu.  Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, najmä ak nie sú zdôvodnené.

Vaše pripomienky k dole uvedeným návrhom všeobecne záväzných nariadení môžete poslať na adresu:

  • Mestský úrad
  • Referát organizačný
  • Hlavná 50/16
  • 929 01 Dunajská Streda

alebo elektronicky na adresu:

 

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: NÁVRH - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. ..../2023 zo dňa 26. septembra 2023, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenia mesta Dunajská Streda č. 29/2022 zo dňa 13. decembra 2022 o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o úhrade za poskytované sociálne služby v Centre sociálnej starostlivosti Dunajská Streda Veľkosť:

154.2 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: NÁVRH - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. ..../2023 zo dňa 26. septembra 2023, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenia mesta Dunajská Streda č. 30/2022 zo dňa 13. decembra 2022 o poskytovaní sociálnych služieb a určení sumy úhrady za poskytované sociálne služby v Zariadení pre seniorov v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda Veľkosť:

126.33 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. ../2023 zo dňa 26.09.2023, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 5/2005 zo dňa 4.10.2005, v znení neskorších predpisov a ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Dunajská Streda Zmien a doplnkov 18/2023 Veľkosť:

33.59 MB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. ../2023 zo dňa 26. septembra 2023 o určení názvu ulice na území mesta Dunajská Streda Veľkosť:

503.46 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. .../2023 zo dňa 26. septembra 2023 o podmienkach umiestňovania herní na území mesta Dunajská Streda a o zákaze prevádzkovania hazardných hier v určených dňoch Veľkosť:

129.17 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. .../2023 zo dňa 26. septembra 2023 o hospodárení s bytovým fondom vo vlastníctve mesta Dunajská Streda Veľkosť:

267.1 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. .../2023 zo dňa 26. septembra 2023 o určení výšky platieb za vybrané služby poskytované pre držiteľov Vernostnej karty mesta Dunajská Streda a doplnkovej karty Veľkosť:

164.3 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. .../2023 zo dňa 26. septembra 2023 o určení výšky platieb za vybrané služby poskytované pre držiteľov Vernostnej karty mesta Dunajská Streda Veľkosť:

128.55 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. .../2023 zo dňa 26. septembra 2023, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 32/2022 zo dňa 13. decembra 2022 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda v znení neskorších predpisov Veľkosť:

148.64 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. .../2023 zo dňa 26. septembra 2023, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 26/2021 zo dňa 16. novembra 2021 o určení spádových ulíc pre zaradenie dieťaťa na povinné predprimárne vzdelávanie do materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 17/2022 zo dňa 28. júna 2022 Veľkosť:

170.8 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. ......... zo dňa 26. septembra 2023 o určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda Veľkosť:

308.92 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č...../2023 zo dňa 26. septembra 2023 o zrušení Centra voľného času, Smetanov háj 286, Dunajská Streda, školského zariadenia s právnou subjektivitou a zriadení Centra voľného času s výchovným jazykom maďarským – Szabadidőközpont, Komenského ulica 1219/1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely, ako súčasť Základnej školy Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským – Kodály Zoltán Alapiskola, Komenského ulica 1219/1, Dunajská Streda – Dunaszerdahely Veľkosť:

195.35 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť