Návrhy VZN na pripomienkovanie

Fyzické a právnické osoby môžu uplatniť pripomienku k týmto návrhom všeobecne záväzných nariadení mesta v súlade s § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov  do 10 dní odo dňa ich vyvesenia.
Pripomienkou možno navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu.  Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, najmä ak nie sú zdôvodnené.

Vaše pripomienky k dole uvedeným návrhom všeobecne záväzných nariadení môžete poslať na adresu:

  • Mestský úrad
  • Referát organizačný
  • Hlavná 50/16
  • 929 01 Dunajská Streda

alebo elektronicky na adresu: