Návrhy VZN na pripomienkovanie

Podľa § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia.
Pripomienkou možno navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu.  Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, najmä ak nie sú zdôvodnené.

Vaše pripomienky k dole uvedeným návrhom všeobecne záväzných nariadení môžete poslať na adresu:

  • Mestský úrad
  • Referát organizačný
  • Hlavná 50/16
  • 929 01 Dunajská Streda

alebo elektronicky na adresu:

 

Príloha Veľkosť Dátum pridania Typ dokumentu Prevziať
Názov: návrh VZN o určení názvu ulíc na území mesta Dunajská Streda Veľkosť:

180.63 KB

Dátum pridania:

06.06.2024

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: návrh VZN - spádovosť Veľkosť:

182.04 KB

Dátum pridania:

20.06.2024

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: návrh VZN - školské obvody Veľkosť:

192.26 KB

Dátum pridania:

07.06.2024

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Návrh VZN č. ...2024, kt. sa schvaľuje Dodatok č. 1_prev. poriadok parkovísk Veľkosť:

161.1 KB

Dátum pridania:

07.06.2024

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Návrh VZN č. .._2024 ktorým sa mení a doplňa parkovanie + príloha č. 3 Veľkosť:

151.19 KB

Dátum pridania:

07.06.2024

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Navrh vzn_c...._2024_zmena_VZN_o_pravidlach_casu_predaja_v_obchode Veľkosť:

145.61 KB

Dátum pridania:

07.06.2024

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Návrh vzn - prepravná služba Veľkosť:

313.47 KB

Dátum pridania:

07.06.2024

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť