Úradná tabuľa

Oznámenie
19.03.2018 - 09:23 | Úradná tabuľa
GENERÁLNY PARDON v období od 1.4.2018 do 1.7.2018
Oznámenie
01.03.2018 - 12:53 | Úradná tabuľa
Program odpadového hospodárstva Trnavského kraja na roky 2016 - 2020 (POH TTK) Záverečné stanovisko číslo OU-TT-OSZP2-2018/001813/Pu, vydané Okresným úradom Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných...
Oznámenie
23.08.2016 - 14:06 | Úradná tabuľa
o mieste uloženia písomnosti
Oznámenie
25.01.2016 - 14:30 | Úradná tabuľa
o zrušenie záznamu o trvalom pobyte
Oznámenia stavebného odboru
28.09.2015 - 10:45 | Úradná tabuľa
Stavebného odboru.
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018
05.02.2018 - 15:19 | Úradná tabuľa
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018     V súlade s ustanovením § 18f, ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2018:  ...
Oznámenie
19.10.2017 - 12:47 | Úradná tabuľa
o prerušení distribúcie elektriny - Západoslovenská distribučná, a.s.
Oznámenie
20.09.2017 - 15:48 | Úradná tabuľa
Voľby
03.07.2017 - 14:43 | Úradná tabuľa
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017
31.01.2017 - 14:11 | Úradná tabuľa
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017     V súlade s ustanovením § 18f, ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2017:  ...
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže
04.10.2016 - 13:06 | Úradná tabuľa
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže
Upozornenie
13.09.2016 - 14:06 | Úradná tabuľa
Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.  

Stránky