Úradná tabuľa

Oznámenie
02.07.2018 - 07:59 | Úradná tabuľa
OZNÁMENIE   Mestský úrad oznamuje a informuje občanov mesta, že v letnom období od 1.júla do 31.augusta 2018 pristupuje k úprave stránkových hodín. Stránkové dni a hodiny   Pondelok 7:30 - 15:30 utorok 7:30 - 15:30 Streda 7:30 - 16:30...
Výberové konanie
08.06.2018 - 12:32 | Úradná tabuľa
V súlade s § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov   mesto Dunajská Streda   v y h l a s u j e   v ý b e r o v é   k o n a n i e na obsadenie funkcie vedúceho odboru stavebného...
Oznámenie
19.03.2018 - 09:23 | Úradná tabuľa
GENERÁLNY PARDON v období od 1.4.2018 do 1.7.2018
Oznámenie
01.03.2018 - 12:53 | Úradná tabuľa
Program odpadového hospodárstva Trnavského kraja na roky 2016 - 2020 (POH TTK) Záverečné stanovisko číslo OU-TT-OSZP2-2018/001813/Pu, vydané Okresným úradom Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných...
Oznámenie
23.08.2016 - 14:06 | Úradná tabuľa
o mieste uloženia písomnosti
Oznámenie
25.01.2016 - 14:30 | Úradná tabuľa
o zrušenie záznamu o trvalom pobyte
Oznámenia stavebného odboru
28.09.2015 - 10:45 | Úradná tabuľa
Stavebného odboru.
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018
05.02.2018 - 15:19 | Úradná tabuľa
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018     V súlade s ustanovením § 18f, ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2018:  ...
Oznámenie
19.10.2017 - 12:47 | Úradná tabuľa
o prerušení distribúcie elektriny - Západoslovenská distribučná, a.s.
Oznámenie
20.09.2017 - 15:48 | Úradná tabuľa
Voľby
03.07.2017 - 14:43 | Úradná tabuľa

Stránky