Úradná tabuľa

Upozornenie
13.09.2016 - 14:06 | Úradná tabuľa
Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.  
Oznámenie
11.07.2016 - 11:23 | Úradná tabuľa
Regionálna integrovaná územná stratégia Trnavského samosprávneho kraja na roky 2014-2020 Mestský úrad v Dunajskej Strede v zmysle § 10 ods. 1 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení...
Upozornenie polície
03.05.2016 - 08:16 | Úradná tabuľa
„SENIORI POZOR“              Polícia upozorňuje občanov, že v našom okrese boli zaznamenané prípady, kedy neznámi páchatelia uviedli do omylu seniorov, ktorí tým prišli o celoživotné úspory. Preto Vám ponúkame niekoľko užitočných rád, ako sa nestať...
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2016
29.01.2016 - 10:15 | Úradná tabuľa
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2016
Verejné pripomenkovanie
04.11.2015 - 15:44 | Úradná tabuľa
Verejné pripomienkovanie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Dunajská Streda Mesto Dunajská Streda spracovalo návrh Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Dunajská Streda na roky 2016 – 2020 v zmysle  § 83 zákona č. 448/2008 Z. z. o...
Ohlásenie voľného pracovného miesta
28.10.2015 - 14:13 | Úradná tabuľa
Základná škola  Gyulu Szabóa s VJM v  Dunajskej Strede, Školská 936/1 prijme učiteľa pre 2. stupeň ZŠ s aprobáciou telesná výchova  s nástupom od  9. 11. 2015. Požiadavky na uchádzača: Vzdelanie podľa zákona c.317/2009 Z.z. o pedagogickych...
Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia
02.10.2015 - 08:56 | Úradná tabuľa
Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia Z hľadiska ochrany pred požiarmi je zvlášť rizikovým obdobím čas vykurovacieho obdobia. V tomto období  dochádza  k  častým  vznikom  požiarov s vysokými škodami na majetkoch a v...
Oznámenie o začatí konania na výrub drevín č. 2/2015
21.08.2015 - 13:39 | Úradná tabuľa
V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č.408/2011 Z.z. (ďalej len „zákona") týmto Mesto Dunajská Streda oznamuje, že dňa 18.8.2015 sa  začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na...

Stránky