Často kladené otázky

Útvar primátora

Ak ste vlastníkom nehnuteľnosti, k prihláseniu na trvalý pobyt resp. prechodný pobyt potrebujete iba svoj platný občiansky preukaz, ostatné dokumenty sú pre nás prístupné elektronicky.

Ak nie ste vlastníkom nehnuteľnosti, k prihláseniu na trvalý pobyt, resp. prechodný pobyt potrebujete písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý, resp. prechodný pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka, alebo všetkých spoluvlastníkov. Ak sa vlastníci nehnuteľnosti dostavia osobne na oddelenie evidencie obyvateľstva, uvedený súhlas potvrdia svojím podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý, resp. prechodný pobyt pred zamestnancom ohlasovne.

V prípade prihlásenia maloletých občanov do 18 rokov je potrebné doložiť rodný list maloletého.

Potvrdenie o trvalom resp. prechodnom pobyte vydávame v úradných hodinách za správny poplatok 5,-€.

K výmene občianskeho preukazu nepotrebujete potvrdenie o trvalom pobyte, nakoľko všetky zmeny sú spracované v informačnom systéme MVSR – centrálna ohlasovňa.

Odhlásenie z predošlého trvalého pobytu vybavíme za Vás.

Matričný úrad

Prítomnosť obidvoch rodičov a platné doklady totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas).

Áno, snúbenci si môžu zvoliť matričný úrad, pred ktorým chcú uzavrieť manželstvo. Vyberá sa správny poplatok 20€, to sa vzťahuje aj na civilný aj cirkevný sobáš.

Zápis rodného mena (na cudzojazyčný ekvivalent) a rodného priezviska (bez koncovky slovenského prechyľovania) sa vybavuje na Matričnom úrade, kde sa zapísalo narodenie.

Odbor školstva, sociálnych vecí, športu a kultúry

O poskytnutie domácej opatrovateľskej služby môže požiadať fyzická osoba s trvalým pobytom v meste Dunajská Streda. Bližšie informácie Vám budú poskytnuté v Kancelárii prvého kontaktu – priehradka č. 1.

Fyzická osoba, ktorá spĺňa nasledovné podmienky, má nárok na poskytnutie domácej opatrovateľskej služby:

 • má vydaný posudok a právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu – opatrovateľská služba,
 • stupeň odkázanosti fyzickej osoby je najmenej II podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4,
 • podal písomnú žiadosť o uzatvorenie Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby
 • má trvalý pobyt v meste Dunajská Streda
 • neposkytuje sa mu pobytová sociálna služba
 • nepoberá peňažný príspevok na opatrovanie resp. na osobnú asistenciu

Bližšie informácie Vám budú poskytnuté v Kancelárii prvého kontaktu – priehradka č. 1.

O poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi môže požiadať fyzická osoba, ktorá má na území mesta Dunajská Streda trvalý pobyt, nemá voči mestu žiadne finančné záväzky, resp. uzavrel s mestom splátkový kalendár na splatenie finančných záväzkov a tento riadne plní.  a preukáže sa potvrdením o poberaní dávky v hmotnej núdzi. Písomnú žiadosť podáva občan v Kancelárii prvého kontaktu – priehradka č. 1.

Áno, mesto Dunajská Streda poskytuje signalizáciu potreby pomoci – SOS tlačidlo fyzickej osobe, ktorá má nepriaznivý zdravotný stav, s cieľom zabrániť vzniku krízovej situácie alebo zabezpečiť jej riešenie. SOS tlačidlo môžu bezplatne využívať osamelo žijúci ľudia s trvalým pobytom v meste Dunajská Streda. Tlačidlo sa poskytuje v spolupráci s Krajskou inovačnou rozvojovou agentúrou a Asociáciou samaritánov Slovenskej republiky. Bližšie informácie Vám budú poskytnuté v Kancelárii prvého kontaktu – priehradka č. 1.

Odbor stavebný

K žiadosti je potrebné doložiť:

 • Projektová dokumentácia, ktorá obsahuje jednoduchý nákres, náčrt stavebných úprav, jednoduchý technický opis úprav v dvoch vyhotoveniach,
 • Ak ide o stavbu uskutočňovanú dodávateľsky – obchodné meno, sídlo a IČO dodávateľa
 • vyhlásenie kvalifikovanej osoby (pri uskutočňovaní drobnej stavby svojpomocne),

Správny poplatok /v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. položka 60a písm.e)/ pre právnickú osobu je 30 €, pre fyzickú osobu je 10 €.

Žiadosť nájdete nižšie v prílohe:

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: Ohlásenie stavebných úprav Veľkosť:

118.85 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť

K žiadosti je potrebné doložiť:

 • Projektová dokumentácia stavby vrátane jednoduchého opisu stavby v dvoch vyhotoveniach
 • Ak ide o stavbu uskutočňovanú dodávateľsky – obchodné meno, sídlo a IČO dodávateľa
 • vyhlásenie kvalifikovanej osoby (pri uskutočňovaní drobnej stavby svojpomocne),

Správny poplatok /v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. položka 60a písm.e)/ pre právnickú osobu je 30 €, pre fyzickú osobu je 10 €.

Žiadosť nájdete nižšie v prílohe:

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: Ohlásenie drobnej stavby Veľkosť:

119.64 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť

Na stránke mesta Dunajská Streda https://dunstreda.sk/uzemny-plan-mesta .

Žiadosť nájdete nižšie v prílohe:

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: žiadosť o vydanie územnoplánovacej informácie Veľkosť:

89.77 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť

Spoločný stavebný úrad

Odbor technický a investičný

O nový kôš je možné požiadať na Odbor technický a investičný. Náš zamestnanec je k dispozícii z nasledujúcich kontaktných čísel: Tamás Boráros, +421 31 590 39 32; +421 918 607 320; tamas.boraros@dunstreda.eu.

Označenie smetnej nádoby dostanete na Odbor technický a investičný. Náš zamestnanec je k dispozícii z nasledujúcich kontaktných čísel: Tamás Boráros, +421 31 590 39 32; +421 918 607 320; tamas.boraros@dunstreda.eu.

Náš zamestnanec je k dispozícii z nasledujúcich kontaktných čísel: Tamás Boráros, +421 31 590 39 32; +421 918 607 320; tamas.boraros@dunstreda.eu.

Technické oddelenie: Csaba Karácsony, +42131 590 39 20; +421 905 442 658; csaba.karacsony@dunstreda.eu

 

Náš zamestnanec je k dispozícii z nasledujúcich kontaktných čísel: Tamás Boráros, +421 31 590 39 32; +421 918 607 320; tamas.boraros@dunstreda.eu.

Odbor finančný a evidencie majetku

Daň za psa sa platí podľa miesta držania psa:

 • v rodinnom dome 10€/rok/pes
 • v bytových domoch (kohútiková výška nepresahuje 40 cm)  20€/rok/pes
 • v bytových domoch (kohútiková výška presahuje 40 cm)  50€/rok/pes
 • daňovníkom starší ako 65 rokov sa ročná sadzba dane znižuje  o 50%.
 • daňovník, ktorý je držiteľom preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, je oslobodené od platenia dane za psa ( vzťahuje len na 1 psa).

 

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností sa nepodáva každý rok, tak ako pri dani z príjmov. Ak vlani nedošlo k žiadnym zmenám v nehnuteľnostiach, ktoré vlastníte, daňové priznanie k dani z nehnuteľností nepodávate. Termín na odovzdanie priznania k dani z nehnuteľnosti je  31. január.

Daňové priznanie podáva:

 • nový vlastník, ktorý nehnuteľnosť nadobudol v minulom roku napríklad darovacou, kúpnou, zámennou zmluvou (dátum povolenia vkladu vlastníckeho práva do katastra musí byť minuloročný),
 • ten, kto zdedil nehnuteľnosť (osvedčenie alebo uznesenie o dedičstve je právoplatné – podať do 30 dní odo dňa právoplatnosti osvedčenia),
 • kto vlastní nehnuteľnosť a zatiaľ daňové priznanie nepodal,
 • kto v minulom roku dostal právoplatné stavebné povolenie - pozemok priznáva ako stavebný,
 • ten, kto dostal kolaudačné rozhodnutie s minuloročným dátumom jeho právoplatnosti priznáva stavbu.
 • pri majetkovom vysporiadaní manželov po rozvode
 • ak ste stavbu odstránili, priložte kópiu právoplatného rozhodnutia na odstránenie stavby
 • ak ste nehnuteľnosť vydražili, priložte ako prílohu kópiu rozhodnutia, v ktorom súd schvaľuje príklep
 • ak ste zmenili účel využitia stavby či bytu, priložte kópiu právoplatného povolenia na zmeny v užívaní stavby či bytu

Priznanie k dani z nehnuteľností  musíte podať na príslušnom mestskom alebo obecnom úrade, v ktorého katastri sa vaša nehnuteľnosť nachádza. Ak bývate v Bratislave a zdedíte pozemok v Dunajskej Strede, priznanie podávate v Dunajskej Strede na mestskom úrade.

Ak nehnuteľnosť vlastníte s manželkou v bezpodielovom spoluvlastníctve, podávate len jedno daňové priznanie. Ak ste vlastníkom nehnuteľnosti v podielovom spoluvlastníctve, podáte jedno priznanie, spoluvlastník vám dá písomný súhlas (dohodu, splnomocnenie) na podanie DP aj za jeho časť. Druhou možnosťou je, že každý z vlastníkov si podá vlastné priznanie len za svoj spoluvlastnícky podiel.

Tlačivo získate na mestskom alebo obecnom úrade, alebo si ho stiahnete z internetu zo stránky vášho mesta či obce.

K vyplneniu priznania potrebujete list vlastníctva alebo osvedčenie o dedičstve. Ak ste nehnuteľnosť kúpili, predali alebo darovali či boli obdarovaný, pripojte k priznaniu kópiu rozhodnutia z katastra, ktorým sa povoľuje vklad vlastníckeho práva.

Ak máte preukaz ŤZP, priložte fotokópiu preukazu za účelom uplatnenia rôznych oslobodení daní a poplatkov v zmysle platného VZN.

Prenajímanie, resp. prideľovanie nájomných bytov vo vlastníctve mesta Dunajská Streda sa riadi Zásadami poskytovania bývania v nájomnom byte vo vlastníctve mesta Dunajská Streda (https://dunstreda.sk/najomne-byty ).

Fyzická osoba (ďalej len „žiadateľ”) za účelom riešenia svojho bývania môže podať na príslušnom tlačive písomnú Žiadosť o poskytnutie bývania v nájomnom byte nájdete nižšie v prílohe.

doručenú na Mestský úrad v Dunajskej Strede.

Žiadateľ sa zaradí do poradovníka (https://dunstreda.sk/najomne-byty ), ak súčasne spĺňa niekoľko podmienok uvedených v zásadách, ako napr.:

a) je občanom Slovenskej republiky, dovŕšil vek 18 rokov, je plne spôsobilý na právne úkony,

b) žiadateľ ako aj jeho manžel/manželka, druh/družka majú trvalý pobyt na území mesta Dunajská Streda ku dňu podania žiadosti a aspoň jeden z nich najmenej 6 mesiacov.

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: Žiadosť o poskytnutie bývania v nájomnom byte Veľkosť:

179.19 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť

Na Kukučínovej ulici (nadstavba na 4. poschodí v obytných domoch súp.č. 1211, 1212, 1213) a na ulici Nová Ves (celý obytný dom súp. č. 2441 a 22 bytov v obytnom dome súp. č. 5555).

Výška mesačného nájomného sa pohybuje od cca 80 Eur za 1-izbové byty až po 220 Eur za 3-izbové byty. Tieto ceny sú bez režijných nákladov, ktoré si nájomníci platia u dodávateľov služieb samy.

Áno. Zábezpeku vo výške 3-mesačného nájomného je potrebné vložiť na účet mesta Dunajská Streda pred podpisom zmluvy o nájme bytu.

Áno. Povolenie vydáva mesto Dunajská Streda - odbor stavebný. Svoj zámer treba oznámiť na Odbor finančný a evidencie majetku na príslušnom tlačive "Oznámenie zámeru osobitného užívania verejného priestranstva" (https://dunstreda.sk/tlaciva ).

Celoročná terasa je konštrukčne riešená tak, že zaberá verejné priestranstvo počas celého roka – 365 dní (je vymedzená pódiom, pevným prekrytím, oplotením), kým z letnej terasy je mobiliár mimo prevádzkových hodín uschovaný.

Jedna sezóna trvá od 01.03. do 31.10. príslušného kalendárneho roku (t. j. 245 dní) rovnako pre všetky letné terasy umiestnené na pozemkoch vo vlastníctve mesta Dunajská Streda, bez ohľadu na poveternostné podmienky.