Často kladené otázky

Prítomnosť obidvoch rodičov a platné doklady totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas).

Áno, snúbenci si môžu zvoliť matričný úrad, pred ktorým chcú uzavrieť manželstvo. Vyberá sa správny poplatok 20€, to sa vzťahuje aj na civilný aj cirkevný sobáš.

Zápis rodného mena (na cudzojazyčný ekvivalent) a rodného priezviska (bez koncovky slovenského prechyľovania) sa vybavuje na Matričnom úrade, kde sa zapísalo narodenie.

Ak ste vlastníkom nehnuteľnosti, k prihláseniu na trvalý pobyt resp. prechodný pobyt potrebujete iba svoj platný občiansky preukaz, ostatné dokumenty sú pre nás prístupné elektronicky.

Ak nie ste vlastníkom nehnuteľnosti, k prihláseniu na trvalý pobyt, resp. prechodný pobyt potrebujete písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý, resp. prechodný pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka, alebo všetkých spoluvlastníkov. Ak sa vlastníci nehnuteľnosti dostavia osobne na oddelenie evidencie obyvateľstva, uvedený súhlas potvrdia svojím podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý, resp. prechodný pobyt pred zamestnancom ohlasovne.

V prípade prihlásenia maloletých občanov do 18 rokov je potrebné doložiť rodný list maloletého.

K výmene občianskeho preukazu nepotrebujete potvrdenie o trvalom pobyte, nakoľko všetky zmeny sú spracované v informačnom systéme MVSR – centrálna ohlasovňa.

Potvrdenie o trvalom resp. prechodnom pobyte vydávame v úradných hodinách za správny poplatok 5,-€.

Odhlásenie z predošlého trvalého pobytu vybavíme za Vás.

Miesto chovu alebo držania psa Sadzba dane za 1 psa na kalendárny rok
V bytových domoch, ak predmetom dane je pes, ktorého kohútiková výška presahuje 40 cm horného rozpätia priemernej kohútikovej výšky daného plemena alebo kríženca plemien psov 50 €
V bytových domoch, ak predmetom dane je pes, ktorého kohútiková výška nepresahuje 40 cm horného rozpätia priemernej kohútikovej výšky daného plemena alebo kríženca plemien psov 20 €
V inom chovnom priestore, vrátane rodinných domov, rekreačných chát, záhrad, areálov právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov 10 €