Odpadové hospodárstvo

Verzia pre tlačPoslať e-mailom

Harmonogramy

- odvoz komunálneho odpadu od rodinných domov

 

- odvoz komunálneho odpadu zo sídlisk

 

- odvoz plastového odpadu od rodinných domov

Technické oddelenie Mestského úradu týmto oznamuje obyvateľom, že v roku 2019 zber separovaného plastového odpadu priamo od rodinných domov formou umelohmotných vriec uskutoční v nižšie uvedených dňoch.
 • 10. január
 • 14. február
 • 14. marec
 • 11. apríl
 • 09. máj
 • 13. jún
 • 11. júl
 • 08. august
 • 12. september
 • 10. október
 • 14. november
 • 12. december

 

Dôležité: Nepriehľadné farebné vrecia NEBUDÚ odvezené. Vrecia prosíme vyložiť v deň zberu ráno pred dom do 7:00 h. Za odvezené vrecia zabezpečujeme náhradu.
Vrecia vyložené v iných dňoch NEBUDÚ odvezené!

- odvoz plastového odpadu zo sídlisk - 1100 l

 

- odvoz papierového odpadu zo sídlisk - 1100 l

 

- odvoz papierového odpadu od rodinných domoch

Od júla 2019 zber separovaného papierového odpadu priamo od rodinných domov v nižšie uvedených dňoch.
 • 1. júl
 • 5. august   
 • 2. september
 • 7. október
 • 4. november
 • 2. december

Dôležité: Kartónový papier, letáky, noviny prosíme vyložiť zviazané.

Papierový odpad prosíme vyložiť v deň zberu ráno pred dom do 7:00 h.
Papierový odpad vyložený v iných dňoch NEBUDE odvezený!

- odvoz zeleného odpadu

Pondelok:
Športová, Poľná, Átriová, Gyulu Szabóa, Veľkoblahovská, Maloblahovská,
Adyho, Záhradnícka, Kodályova,  Jókaiho, L. Amadéa, Sv. Juraja, Partizánska,
Lesná, Lipová, Vinohradnícka, Družstevná, Topoľová, Letištná, Horná, Gombotášska,
Čigérska, Sv. Alžbety, Malolesná, Svetlá, Dolná, Spojná, Pekná, Stromová, Javorová,
Slepá a ul. Lászlóa Mécsa, Čukáraboň, Javorová, Hájska, Ignácza Gálffyho, Ármina Kornfelada
 
Utorok:
Rad Pókatelek, ul. Ľanárska, ul. Gy. Csermelya, B. Csaplára, A. Józsefa, Kráľa Zsigmunda,
Zsigmonda Móricza, Aradských mučeníkov, Mlynská, Povodská, Žitnoostrovská, Brezová,
Zelená, Hviezdna, Krížna, Mierova, Rákócziho, Hlboká, Petőfiho, J. Aranya, Budovateľská,
Gabčíkovská, Kúpeľná, Orechová, Malotejedská, Podzáhradná, Rekreačný rad, Kračanská cesta,
Nová osada, Drevárska, Bihariho ul. a Mliečany, Na pažití, L. Kassáka, Bohatierska,
Bohatierska, Istvána Dobóa, Károlya Szladitsa, Sv. Ladislava, Hermana Steinera, Györgya Tölgyessyho,
cesta sv. pápeža Jána Pavla II., Károlya Róberta, Bažantia, Cesta siedmych vojvodcov, Ul. Vojvodcu Árpáda, 
Balassi Bálint, Nárcisová, Nová osada, Levanduľová, Púpavová, Kapuhegyská, Fialková, Kaplnská.
 
Streda:
Ul. Železničná, Októbrová, Kvetná, Agátová, Štúrova, Táborová, Ádorská, Jesenského, Kulačská,
Komenského, Ružová, M.R. Štefánika, Nám. Sv. Štefana, Múzejná, Malodvornícka cesta, Sládkovičova,
Bacsákova, Nevädzova, Jantárova, K. Mikszátha, Z. Fábryho, Jasná, Tichá, Széchenyiho, I. Madácha,
F. Liszta, L. Kossutha, Malá, Krátka, Hviezdoslavova, Cukrovarská, Gaštanový rad, Rényska,
ul. Esterházyho a ul. Mihálya Marczella. Ovocný sad, Štvrť sv. Jána, László Telekiho, Nezábudková,
Jantárová, Ul. Gen. Svobodu, Czibókova.
 

- jarné dni čistoty

 

 

Poznámka: budeme vďační, keď nám oznámite, ak pri zberných klietkach sa nachádza odpad alebo je tam neporiadok.

Pre ďaľšie informácie sa obráťte osobne na zamestnancov technického oddelenia mestského úradu, telefonicky na čísle +421 905 442 658, alebo e-mailom: gabor [dot] inczedi [at] dunstreda [dot] eu

 

Predpisy zberu komunálneho odpadu

Všeobecne záväzné nariadenia 2019 >|

 

Veľkosti nádob, nároky - koľko obyvateľov, koľko nádoby?

Pre rodinné domy do 5 prihlásených osôb mesto zabezpečuje jednu 120 litrovú nádobu, od 6 obyvateľov dve zberné nádoby, od 11 osôb tri kusy. Tento objem má byť dostatočný v prípade, že občan využije možnosti separovaného zberu a odvozu jednotlivých komodít, ktoré mestský úrad zabezpečuje.
Viď: odvoz plastového odpadu (plasty, kovy, VKM) sáčkovým systémom od domácností, kontajnery na zber papiera, skla a textilu na verejných priestranstvách, zber jedlých olejov a tukov v školách a škôlkach, sáčkový zber zeleného odpadu od domácností a zber objemného odpadu, drobného stavebného odpadu, elektrického odpadu v areály mestskej spoločnosti Municipal Real Estate.

Prenájom zbernej nádoby
V prípade že domácnosť pravideľne produkuje viac komunálneho odpadu, alebo obyvatelia nechcú sa zapojiť do separovaného zberu, je možnosť prenajať si 120 litrovú zbernú nádobu na komunálny odpad za ročný poplatok 85 eur. Táto suma pokrýva náklady na prenájom, zber, odvoz, zneškodnenie a štátny poplatok za komunálny odpad.

V prípade že do konca decembra 2019 nebude podpísaná nová zmluva prenájom zbernej nádoby na rok 2020, prvý januárový týždeň zberná nádoba musí byť vrátená na mestský úrad.

Sáčok na komunálny odpad
Mestský úrad zabezpečuje označené, 120 litrové sáčky na odvoz komunálneho odpadu, ktorý je produkovaný v nepravideľných intervaloch. Jednorázový poplatok za zberný sáčok  sú 3 eurá. Táto cena pokrýva náklady na odvoz, zneškodnenie a štátny poplatok. Tento sáčok je odvezený podľa harmongramu pre rodinné domy.

V prípade ďaľších informácií, obráťte sa osobne na zamestnancov Technického oddelenia Mestského úradu, telefonicky na čísle +421 905 442 658 alebo mailom: gabor [dot] inczedi [at] dunstreda [dot] eu
 

 

Separovanie - čo môžeme triediť?

 

Papier - modré, 1100 litrové zberné nádoby označené s štítkom PAPIER
Zbieraný odpad: kancelársky papier, knihy, zošity, baliaci papier, kartóny, krabice, noviny, časopisy, farebný baliaci papier. .
Nepatria sem: tetrapacky - od mlieka a džusov, olejmi alebo tukmi znečistený papier, fóliou kombinovaný papier.

Plasty - žlté, 1100 litrové nádoby na spoločný zber plastov, VKM a kovových obalov, označené s štítkom PLASTY, alebo od rodinných domoch v 120 litrových žltých sáčkoch, ktoré zabezpečuje mestský úrad
Zbieraný odpad: PET-flaše od nápojov /v stlačenej forme/, vypláchnuté plastové obaly čistiacich prostriedkov a kozmetiky /HDPE, PE, PP/, čisté fólie z domácnosti /HDPE, LDPE/, viacvrstvové obaly /tetrapack/ mliečnych výrobkov a  džúsov /vypláchnuté a  stlačené/, hliníkové a  plechové obaly nápojové, pivové a  konzervy
Nezbierané odpady: plastové obaly znečistené olejmi, tukmi, zeminou, farbivami a  inými chemickými látkami, komunálny odpad – tvrdé plasty /napr. debny, nábytok/

Sklo - zelené, 1300 litrové zberné zvony označené s štítkom SKLO
Zbieraný odpad: biele a farebné sklo, flaše, tabuľové sklo,
Nezbieraný odpad: znečistené sklo, taniere, porcelán.

Textil - do sáčkov alebo tašky zabalené čisté a suché šatstvo a textílie (šaty, domáci textil, obuv, doplny, detské hračky)

Zelený odpad - v zelených, 240 litrových sáčkoch s týždenným odvozom od rodinných domoch a v areáli Municipal Real Estate

Jedlé oleje a tuky - v PET flašiach na mape označených zberných bodoch

Drobný stavebný odpad - v areáli Municipal Real Estate, azbest zakázaný

Elektroodpad - v areáli Municipal Real Estate

Akkumulátory - v areáli Municipal Real Estate

V prípade ďaľších informácií, obráťte sa osobne na zamestnancov technického oddelenia mestského úradu, telefonicky na čísle +421 905 442 658 alebo mailom: gabor [dot] inczedi [at] dunstreda [dot] eu

 

Areál spoločnosti Municipal Real Estate - zberné miesta

 

Otváracia doba:

Pondelok a štvrtok: 12,00-17,00
Sobota: 8,00 - 14,00

Zbierané komodity: objemný odpad, elektro, textil, zelený odpad zo záhrad, drobný stavebný odpad - spoplatnené

V prípade ďaľších informácií, obráťte sa osobne na zamestnancov technického oddelenia mestského úradu, telefonicky na čísle +421 905 442 658 alebo mailom: gabor [dot] inczedi [at] dunstreda [dot] eu

 

Mapa

 

 • žlté body - plasty, tetrapack, kovový odpad z domácnosti
 • modré body - papier
 • zelené body - sklo
 • čierné body - textil
 • ružové body - jedlé oleje a tuky v školách a škôlkach. Výlučne počas vyučovacých dní

 

 

Pri každom bode je uvedené že koľko nádob a akého objemu sa nachádza na danom mieste (1x1100 - 1 kus 1100 litrová nádoba), v prípade že sa nachádza na číslom označenom zbernom mieste to je uvedené za pomlčkou.

V prípade ďaľších informácií, obráťte sa osobne na zamestnancov technického oddelenia mestského úradu, telefonicky na čísle +421 905 442 658 alebo mailom: gabor [dot] inczedi [at] dunstreda [dot] eu