Odpadové hospodárstvo

Verzia pre tlačPoslať e-mailom

Harmonogramy

- odvoz komunálneho odpadu od rodinných domov

 

- odvoz komunálneho odpadu zo sídlisk

 

- odvoz plastového odpadu od rodinných domov

Technické oddelenie Mestského úradu týmto oznamuje obyvateľom, že v roku 2021 zber separovaného plastového odpadu priamo od rodinných domov formou umelohmotných vriec uskutoční v nižšie uvedených dňoch:

 • 7. január
 • 4. február
 • 4. marec
 • 1. apríl
 • 13. máj
 • 10. jún
 • 8. júl
 • 5. august
 • 2. september
 • 14. október
 • 11. november
 • 9. december

 

Dôležité: Nepriehľadné farebné vrecia NEBUDÚ odvezené. Vrecia prosíme vyložiť v deň zberu ráno pred dom do 7:00 h. Za odvezené vrecia zabezpečujeme náhradu.
Vrecia vyložené v iných dňoch NEBUDÚ odvezené!

ZBIERANÝ odpad:

– PET fľaše od nápojov (v stlačenej forme)

– Obaly domácej drogérie - kozmetika a čistiace prostriedky(vypláchnuté a stlačené)

– Čisté fólie z domácností, sáčky, umelohmotné nákupné tašky

– Viacvrstvové obaly (TetraPack) mliečnych výrobkov a džúsov (vypláchnuté a stlačené)

– Hliníkové a plechové obaly nápojov a konzervov (vypláchnuté a stlačené)

 

Nezbierame separovaný odpad znečistené tukmi, olejmi, zvyškami jedál alebo inými znečisťujúcimi látkami.

- odvoz papierového odpadu od rodinných domoch

Technické oddelenie Mestského úradu týmto oznamuje obyvateľom, že v roku 2021 zber separovaného papierového odpadu priamo od rodinných domov uskutoční v nižšie uvedených dňoch:

 • 11. január
 • 8. február
 • 8. marec
 • 5. apríl
 • 3. máj
 • 14. jún
 • 12. júl
 • 9. august
 • 6. september
 • 4. október
 • 1. november
 • 13. december

Dôležité: Kartónový papier, letáky, noviny prosíme vyložiť zviazané.

Papierový odpad prosíme vyložiť v deň zberu ráno pred dom do 7:00 h.
Papierový odpad vyložený v iných dňoch NEBUDE odvezený!

ZBIERANÝ odpad:

– noviny, časopisy, knihy, zošity, lepenka, kancelársky papier, papierové tašky, listy, papierové vrecká, papierové krabice, obálky, letáky, katalógy, plagáty, pohľadnice, baliaci papier a pod.

Nezbierame separovaný odpad znečistené tukmi, olejmi, zvyškami jedál alebo inými

znečisťujúcimi látkami.

- odvoz zeleného odpadu

Pondelok: Športová ulica, Poľná cesta, Átriová ulica,  Ulica Gyulu Szabóa,Veľkoblahovská cesta, Maloblahovská ulica, Ulica  Adyho, Záhradnícka ulica, Kodályova ulica,  Jókaiho ulica, Ulica László Amadéa, Ulica  svätého Juraja, Partizánska, Lesná, Lipová, Vinohradnícka, Družstevná, Topoľová, Letištná, Školská

Utorok: Horná, Gombotášska, Čigérska, Sv. Alžbety, Malolesná, Svetlá, Dolná, Spojná, Pekná, Stromová, Javorová, Slepá, ul. Lászlóa Mécsa, Čukáraboň, Hájska, Ignácza Gálffyho, Ármina Kornfelada, Rad Pókatelek,  Ľanárska ul., ul.  Csermelyová ul. , B. Csaplára,            A. Józsefa, Ul. kráľa Žigmunda, Ul. Zsigmonda Móricza, Cesta aradských mučeníkov, Mlynská, Povodská, Žitnoostrovská, Brezová, Zelená, Hviezdna, Krížna, Mierova, Rákócziho, Hlboká, Ulica Sándora Petőfiho, Ulica  Jánosa Aranya, Budovateľská, Gabčíkovská cesta, Vajanského

Streda: Kúpeľná, Orechová, Malotejedská, Podzáhradná, Rekreačný rad, Kračanská cesta, Nová osada, Drevárska, Bihariho ul., Mliečany,Na pažití, L. Kassáka, Ulica bohatierska,      Ul. Istvána Dobóa, Ulica  Károlya Szladitsa, Ulica sv. Ladislava, Ulica  Hermana Steinera, Ulica Györgya Tölgyessyho, cesta sv. pápeža Jána Pavla II., Ulica Károlya Róberta, Bažantia, Cesta siedmych vojvodcov, Ul. vojvodcu Árpáda, Ulica  Balassi Bálint, Nárcisová, Levanduľová, Púpavová,Ulica, Kapuhegyská, Fialková, Kaplnská, Cesta svätého Krištófa, Priemyselná

Štvrtok:  Železničná, Októbrová, Kvetná, Agátová, Štúrova, Táborová, Ádorská, Jesenského, Kulačská, Komenského, Ružová, M.R. Štefánika, Nám. Sv. Štefana, Múzejná, Malodvornícka cesta, Sládkovičova, Bacsákova, Nevädzova, Jantárová, K. Mikszátha,  Z. Fábryho, Jasná, Tichá, Széchenyiho, I. Madácha, F. Liszta, L. Kossutha, Malá, Krátka, Hviezdoslavova, Cukrovarská, Gaštanový rad, Rényska, ul. Esterházyho , ul. Mihálya Marczella, Ovocný sad, Štvrť sv. Jána,Ulica László Telekiho, Nezábudková, Ul. Gen. Svobodu, Czibókova, Berehovská ulica, Sentianská ulica, Bratislavská cesta, Ulica F. Vermeša, Ulica P. Angyala

- jarné dni čistoty

 

 

Poznámka: budeme vďační, keď nám oznámite, ak pri zberných klietkach sa nachádza odpad alebo je tam neporiadok.

Pre ďaľšie informácie sa obráťte osobne na zamestnancov technického oddelenia mestského úradu, telefonicky na čísle +421 905 442 658, alebo e-mailom: gabor [dot] inczedi [at] dunstreda [dot] eu

 

Predpisy zberu komunálneho odpadu

Všeobecne záväzné nariadenia 2020 >|

 

Výška poplatku:

 • fyzické osoby: 0,092 eur/deň
 • právnické osoby (s.r.o., a.s., SZČO, atď.): 0,028 eur/liter/odvoz

Veľkosti nádob, nároky - koľko obyvateľov, koľko nádoby?

Pre rodinné domy do 5 prihlásených osôb mesto zabezpečuje jednu 120 litrovú nádobu, od 6 obyvateľov dve zberné nádoby, od 11 osôb tri kusy. Tento objem má byť dostatočný v prípade, že občan využije možnosti separovaného zberu a odvozu jednotlivých komodít, ktoré mestský úrad zabezpečuje.
Viď: odvoz plastového odpadu (plasty, kovy, VKM) sáčkovým systémom od domácností, kontajnery na zber papiera, skla a textilu na verejných priestranstvách, zber jedlých olejov a tukov v školách a škôlkach, sáčkový zber zeleného odpadu od domácností a zber objemného odpadu, drobného stavebného odpadu, elektrického odpadu v areály mestskej spoločnosti Municipal Real Estate.

Prenájom zbernej nádoby
V prípade že domácnosť pravideľne produkuje viac komunálneho odpadu, alebo obyvatelia nechcú sa zapojiť do separovaného zberu, je možnosť prenajať si 120 litrovú zbernú nádobu na komunálny odpad za ročný poplatok 85 eur. Táto suma pokrýva náklady na prenájom, zber, odvoz, zneškodnenie a štátny poplatok za komunálny odpad.

V prípade že do konca decembra 2019 nebude podpísaná nová zmluva prenájom zbernej nádoby na rok 2020, prvý januárový týždeň zberná nádoba musí byť vrátená na mestský úrad.

Sáčok na komunálny odpad
Mestský úrad zabezpečuje označené, 120 litrové sáčky na odvoz komunálneho odpadu, ktorý je produkovaný v nepravideľných intervaloch. Jednorázový poplatok za zberný sáčok  sú 3 eurá. Táto cena pokrýva náklady na odvoz, zneškodnenie a štátny poplatok. Tento sáčok je odvezený podľa harmongramu pre rodinné domy.

V prípade ďaľších informácií, obráťte sa osobne na zamestnancov Technického oddelenia Mestského úradu, telefonicky na čísle +421 905 442 658 alebo mailom: gabor [dot] inczedi [at] dunstreda [dot] eu
 

 

Separovanie - čo môžeme triediť?

 

Papier - modré, 1100 litrové zberné nádoby označené s štítkom PAPIER
Zbieraný odpad: kancelársky papier, knihy, zošity, baliaci papier, kartóny, krabice, noviny, časopisy, farebný baliaci papier. .
Nepatria sem: tetrapacky - od mlieka a džusov, olejmi alebo tukmi znečistený papier, fóliou kombinovaný papier.

Plasty - žlté, 1100 litrové nádoby na spoločný zber plastov, VKM a kovových obalov, označené s štítkom PLASTY, alebo od rodinných domoch v 120 litrových žltých sáčkoch, ktoré zabezpečuje mestský úrad
Zbieraný odpad: PET-flaše od nápojov /v stlačenej forme/, vypláchnuté plastové obaly čistiacich prostriedkov a kozmetiky /HDPE, PE, PP/, čisté fólie z domácnosti /HDPE, LDPE/, viacvrstvové obaly /tetrapack/ mliečnych výrobkov a  džúsov /vypláchnuté a  stlačené/, hliníkové a  plechové obaly nápojové, pivové a  konzervy
Nezbierané odpady: plastové obaly znečistené olejmi, tukmi, zeminou, farbivami a  inými chemickými látkami, komunálny odpad – tvrdé plasty /napr. debny, nábytok/

Tvrdé plasty  (len v areáli Municipal Real Estate) - odpadové koše, koše na bielizeň, prepravky, debničky, kvetináče, tácky, hračky, záhradný nábytok, kýble, vedrá, sudy, bandasky, vodovodné a kanalizačné potrubie, okenné rámy, závlahy, PVC, elektrikárske lišty, auto nárazníky

Sklo - zelené, 1300 litrové zberné zvony označené s štítkom SKLO
Zbieraný odpad: biele a farebné sklo, flaše, tabuľové sklo (len v areáli Municipal Real Estate)
Nezbieraný odpad: znečistené sklo, taniere, porcelán.

Textil - do sáčkov alebo tašky zabalené čisté a suché šatstvo a textílie (šaty, domáci textil, obuv, doplny, detské hračky)

Zelený odpad - v zelených, 240 litrových sáčkoch s týždenným odvozom od rodinných domoch a v areáli Municipal Real Estate

Jedlé oleje a tuky - v PET flašiach na mape označených zberných bodoch

Drobný stavebný odpad (spoplatnené) - v areáli Municipal Real Estate

Pneumatiky - v areáli Municipal Real Estate

V prípade ďaľších informácií, obráťte sa osobne na zamestnancov technického oddelenia mestského úradu, telefonicky na čísle +421 905 442 658 alebo mailom: gabor [dot] inczedi [at] dunstreda [dot] eu

 

Areál spoločnosti Municipal Real Estate - zberné miesta

 

Otváracia doba:

december, január, február

pondelok a štvrtok: 12,00-16,00
sobota: 8,00 - 14,00

marec - november

pondelok a štvrtok: 12,00-17,00
sobota: 8,00 - 14,00

Zbierané komodity: objemný odpad (nábytok s čalúnením, koberce, matrace), drevený odpad a nábytok bez čalúnenia, zelený odpad zo záhrad, drobný stavebný odpad - spoplatnené, pneumatiky, tvrdé plasty, sklo

V prípade ďaľších informácií, obráťte sa osobne na zamestnancov technického oddelenia mestského úradu, telefonicky na čísle +421 905 442 658 alebo mailom: gabor [dot] inczedi [at] dunstreda [dot] eu

 

Mapa

 

 • žlté body - plasty, tetrapack, kovový odpad z domácnosti
 • modré body - papier
 • zelené body - sklo
 • čierné body - textil
 • ružové body - jedlé oleje a tuky v školách a škôlkach. Výlučne počas vyučovacých dní

 

 

Pri každom bode je uvedené že koľko nádob a akého objemu sa nachádza na danom mieste (1x1100 - 1 kus 1100 litrová nádoba), v prípade že sa nachádza na číslom označenom zbernom mieste to je uvedené za pomlčkou.

V prípade ďaľších informácií, obráťte sa osobne na zamestnancov technického oddelenia mestského úradu, telefonicky na čísle +421 905 442 658 alebo mailom: gabor [dot] inczedi [at] dunstreda [dot] eu

 

PrílohaVeľkosťPrevziať
PDF icon uroven_vytriedenia_ko_2019_dun_streda_-_web.pdf127.01 KBPrevziať