Mestská rada

Mestská rada je iniciatívny, výkonný a kontrolný orgán mestského zastupiteľstva a plní najmä tieto úlohy:

  • a) rozpracúva a zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení mestského zastupiteľstva a podieľa sa na príprave materiálov na rokovanie mestského zastupiteľstva,
  • b) podieľa sa na príprave zasadnutia mestského zastupiteľstva a predkladá mu vlastné návrhy,
  • c) organizuje a zjednocuje činnosť komisií mestského zastupiteľstva,
  • d) na návrh primátora prerokúva uznesenie mestského zastupiteľstva pred pozastavením jeho výkonu z dôvodu, že odporuje zákonu alebo je pre mesto zjavne nevýhodné. (§ 13 ods. 6 zákona o obecnom zriadení),
  • e) zaujíma stanoviská vo veciach predložených primátorom na rokovanie,
  • f) zaoberá sa všetkými bežnými vecami, ktoré sa týkajú majetku mesta, jeho fondov a rozpočtu, daní a poplatkov, podáva o nich návrhy mestského zastupiteľstva alebo primátorovi,
  • g) zaoberá sa vecami, ktoré sa týkajú života mesta a jej obyvateľov a svoje stanoviská podáva mestskému zastupiteľstvu a primátorovi,
  • h) plní ďalšie úlohy podľa rozhodnutia mestského zastupiteľstva.