Rokovací poriadok

Verzia pre tlačPoslať e-mailom

ROKOVACÍ PORIADOK

 

MESTSKEJ RADY MESTA DUNAJSKÁ STREDA

 

§ 1

Úvodné ustanovenia

 

(1) Rokovací poriadok Mestskej rady mesta Dunajská Streda (ďalej len „mestská rada“) upravuje pôsobnosť mestskej rady, prípravu a spôsob jej rokovania. Rokovací poriadok ďalej upravuje vzťah mestskej rady s Mestským zastupiteľstvom mesta Dunajská Streda (ďalej len „mestské zastupiteľstvo“), primátorom mesta, komisiami mestského zastupiteľstva a navonok v zmysle rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva.

(2) Činnosť mestskej rady je založená na princípoch demokraticky voleného orgánu z poslancov mestského zastupiteľstva a svoju činnosť' vykonáva na demokratickom, kolektívnom a vecnom prerokúvaní a rozhodovaní.

(3) Mestská rada je zložená zo zástupcov primátora a poslancov mestského zastupiteľstva, ktorých volí mestské zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie.  Mestskú radu a jej členov môže mestské zastupiteľstvo kedykoľvek odvolať. Počet členov mestskej rady tvorí najviac jednu tretinu počtu poslancov mestského zastupiteľstva.

(4) Spôsob voľby členov mestskej rady upravuje rokovací poriadok mestského zastupiteľstva.

(5) V zložení mestskej rady sa prihliada na zastúpenie politických strán, politických hnutí a nezávislých poslancov zastúpených v mestskom zastupiteľstve.

 

...