Elektronické služby mesta Dunajská Streda

Verzia pre tlačPoslať e-mailom

eMesto – Portál pre elektronické služby mesta Dunajská Streda

Mesto Dunajská Streda, v zmysle zákona NR SR č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente, zriaďuje tento portál pre elektronickú komunikáciu. Postupne bude na tomto mieste zverejňovaný zoznam elektronických služieb poskytovaných mestom Dunajská Streda a informácie pre verejnosť.
Úrad vlády SR zriaďuje elektronickú schránku na Ústrednom portáli verejnej správy (www.slovensko.sk) pre fyzické osoby, fyzické osoby - podnikateľov, právnické osoby, orgány verejnej moci a subjekty medzinárodného práva. Schránka fyzických osôb sa zriaďuje automaticky pre občanov Slovenskej republiky, ktorí dovŕšili 18. rok života.

Schránky slúžia na elektronickú komunikáciu občanov a podnikateľov s orgánmi verejnej moci. Cieľom zavedenia elektronických schránok je efektívnejšia a rýchlejšia komunikácia s verejnou správou.

Základnou a nevyhnutnou požiadavkou pri prístupe k elektronickým službám je jednoznačná identifikácia osoby. Občiansky preukaz s čipom (eID karta) je dôveryhodným a bezpečným nosičom identifikačných údajov občana, teda jeho elektronickej identity. Občanovi vystavením občianskeho preukazu s čipom a zadaním bezpečnostného osobného kódu nevzniká povinnosť využívať dostupné elektronické služby, iba mu dáva možnosť komunikovať elektronicky.

Mesto Dunajská Streda poskytuje nasledovné elektronické služby (zvýraznené červenou farbou):

 1. Elektronická úradná tabuľa obce.
 2. Informovanie o dani z nehnuteľností.
 3. Informovanie o materských školách v obci.
 4. Ohlasovanie vzniku, zániku alebo zmeny poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
  Tlačivo pre fyzické osoby (FO)
  Tlačivo pre právnické osoby (PO)
 5. Oznamovanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia.
 6. Oznamovanie o konaní verejných telovýchovných, športových a turistických podujatí.
 7. Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za ubytovanie.
 8. Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za užívanie verejného priestranstva.
 9. Oznamovanie otváracích hodín prevádzkarne alebo ich zmeny.
  Tlačivo pre právnické osoby (PO)
 10. Oznamovanie zrušenia prevádzkovej jednotky.
  Tlačivo pre právnické osoby (PO)
 11. Platenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
 12. Platenie miestnych daní.
 13. Podávanie daňového priznania k dani z nehnuteľností.
 14. Podávanie daňového priznania k dani za nevýherné hracie prístroje.
  Tlačivo pre právnické osoby (PO)
 15. Podávanie daňového priznania k dani za predajné automaty.
  Tlačivo pre právnické osoby (PO)
 16. Podávanie daňového priznania k dani za psa.
  Tlačivo pre fyzické osoby (FO)
  Tlačivo pre právnické osoby (PO)
 17. Poskytovanie informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám.
 18. Poskytovanie nenávratných dotácií.
 19. Poskytovanie opatrovateľskej služby.
 20. Poskytovanie úľav alebo odpustenie daňového nedoplatku.
 21. Poskytovanie úľavy zo sankcií alebo odpustenie sankcií pre daňový subjekt.
 22. Povoľovanie ambulantného predaja.
 23. Povoľovanie odkladu platenia dane a povoľovanie splátok.
 24. Povoľovanie predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste.
 25. Povoľovanie užívania a zabratia verejného priestranstva.
 26. Povoľovanie výrubu drevín.
 27. Povoľovanie zriadenia vjazdu z miestnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti.
 28. Pripomienkovanie návrhov nariadení.
 29. Pripomienkovanie návrhu rozpočtu obce.
 30. Určovanie, zmena alebo zrušenie súpisného a orientačného čísla.
 31. Vrátenie pomernej časti dane.
 32. Vybavovanie sťažností a podnetov.
 33. Vydávanie hlasovacieho preukazu.
 34. Vydávanie stanoviska k zmene druhu pozemku.
 35. Zverejňovanie zmlúv ktoré sa týkajú nakladania s verejnými prostriedkami.

Všeobecná agenda
Každý úrad, ktorý má zriadenú schránku na www.slovensko.sk má automaticky pridelenú aj službu Všeobecnej agendy. Táto možnosť využite vtedy, ak nie je prístupný iný elektronický formulár pre konkrétnu agendu.

Všeobecná agenda mesta Dunajská Streda na portáli www.slovensko.sk.

Prehlásenie o spracovaní osobných údajov
PrílohaVeľkosťPrevziať
PDF icon prehlasenie_gdpr.pdf147.32 KBPrevziať