Elektronické služby mesta Dunajská Streda

eMesto – Portál pre elektronické služby mesta Dunajská Streda

Mesto Dunajská Streda, v zmysle zákona NR SR č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente, zriaďuje tento portál pre elektronickú komunikáciu. Postupne bude na tomto mieste zverejňovaný zoznam elektronických služieb poskytovaných mestom Dunajská Streda a informácie pre verejnosť.
Úrad vlády SR zriaďuje elektronickú schránku na Ústrednom portáli verejnej správy (www.slovensko.sk) pre fyzické osoby, fyzické osoby - podnikateľov, právnické osoby, orgány verejnej moci a subjekty medzinárodného práva. Schránka fyzických osôb sa zriaďuje automaticky pre občanov Slovenskej republiky, ktorí dovŕšili 18. rok života.

Schránky slúžia na elektronickú komunikáciu občanov a podnikateľov s orgánmi verejnej moci. Cieľom zavedenia elektronických schránok je efektívnejšia a rýchlejšia komunikácia s verejnou správou.

Základnou a nevyhnutnou požiadavkou pri prístupe k elektronickým službám je jednoznačná identifikácia osoby. Občiansky preukaz s čipom (eID karta) je dôveryhodným a bezpečným nosičom identifikačných údajov občana, teda jeho elektronickej identity. Občanovi vystavením občianskeho preukazu s čipom a zadaním bezpečnostného osobného kódu nevzniká povinnosť využívať dostupné elektronické služby, iba mu dáva možnosť komunikovať elektronicky.

Mesto Dunajská Streda poskytuje nasledovné elektronické služby (zvýraznené červenou farbou):

Všeobecná agenda
Každý úrad, ktorý má zriadenú schránku na www.slovensko.sk má automaticky pridelenú aj službu Všeobecnej agendy. Táto možnosť využite vtedy, ak nie je prístupný iný elektronický formulár pre konkrétnu agendu.

Všeobecná agenda mesta Dunajská Streda na portáli www.slovensko.sk.

 1. Elektronická úradná tabuľa obce.
  Elektronická úradná tabuľa (na webovom sídle mesta Dunajská Streda)
  Centrálna úradná elektronická tabuľa (CUET)

 2. Informovanie o dani z nehnuteľností.
 3. Informovanie o materských školách v obci.
 4. Ohlasovanie vzniku, zániku alebo zmeny poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
  Tlačivo pre fyzické osoby (FO)
  Tlačivo pre právnické osoby (PO)
 5. Oznamovanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia.
  Tlačivo pre právnické osoby (PO)

 6. Oznamovanie o konaní verejných telovýchovných, športových a turistických podujatí.
  Tlačivo pre fyzické osoby (FO)
  Tlačivo pre právnické osoby (PO)

 7. Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za ubytovanie.
  Tlačivo pre fyzické osoby (FO)
  Tlačivo pre právnické osoby (PO)

 8. Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za užívanie verejného priestranstva.

 9. Oznamovanie otváracích hodín prevádzkarne alebo ich zmeny.
  Tlačivo pre právnické osoby (PO)

 10. Oznamovanie zrušenia prevádzkovej jednotky.
  Tlačivo pre právnické osoby (PO)

 11. Platenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

 12. Platenie miestnych daní.

 13. Podávanie daňového priznania k dani z nehnuteľností.

 14. Podávanie daňového priznania k dani za nevýherné hracie prístroje.
  Tlačivo pre právnické osoby (PO)

 15. Podávanie daňového priznania k dani za predajné automaty.
  Tlačivo pre právnické osoby (PO)

 16. Podávanie daňového priznania k dani za psa.
  Tlačivo pre fyzické osoby (FO)
  Tlačivo pre právnické osoby (PO)

 17. Poskytovanie informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám.
  Tlačivo pre fyzické osoby (FO)
  Tlačivo pre právnické osoby (PO)

 18. Poskytovanie dotácií z rozpočtu Mesta.
  Formulár pre právnické osoby a fyzické osoby-podnikateľov (PO, FOP)

 19. Poskytovanie opatrovateľskej služby.

 20. Poskytovanie úľav alebo odpustenie daňového nedoplatku.

 21. Poskytovanie úľavy zo sankcií alebo odpustenie sankcií pre daňový subjekt.

 22. Povoľovanie ambulantného predaja.
  Tlačivo pre fyzické osoby (FO)
  Tlačivo pre právnické osoby (PO)

 23. Povoľovanie odkladu platenia dane a povoľovanie splátok.

 24. Povoľovanie predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste.

 25. Povoľovanie užívania a zabratia verejného priestranstva.
  Tlačivo pre fyzické osoby (FO)
  Tlačivo pre právnické osoby (PO)

 26. Povoľovanie výrubu drevín.
  Tlačivo pre fyzické osoby (FO) - zásah do verejnej zelene
  Tlačivo pre právnické osoby (PO) - zásah do verejnej zelene
  Tlačivo pre fyzické osoby (FO) - odstránenie divokej skládky
  Tlačivo pre právnické osoby (PO) - odstránenie divokej skládky

 27. Žiadosť o potvrdenie veku stavby.
  Tlačivo pre fyzické osoby (FO)
  Tlačivo pre právnické osoby (PO)

 28. Pripomienkovanie návrhov nariadení.
  Tlačivo pre fyzické osoby (FO)
  Tlačivo pre právnické osoby (PO)

 29. Pripomienkovanie návrhu rozpočtu obce.
  Tlačivo pre fyzické osoby (FO)

 30. Určovanie, zmena alebo zrušenie súpisného (SČ) a orientačného čísla (OČ).
  Tlačivo pre fyzické osoby (FO) - určenie SČ a/alebo OČ
  Tlačivo pre právnické osoby (PO) - určenie SČ a/alebo OČ
  Tlačivo pre fyzické osoby (FO) - zmena SČ a/alebo OČ
  Tlačivo pre právnické osoby (PO) - zmena SČ a/alebo OČ
  Tlačivo pre fyzické osoby (FO) - zrušenie SČ a/alebo OČ
  Tlačivo pre právnické osoby (PO) - zrušenie SČ a/alebo OČ
  Tlačivo pre fyzické osoby (FO) - výpis SČ a/alebo OČ
  Tlačivo pre právnické osoby (PO) - výpis SČ a/alebo OČ

 31. Vrátenie pomernej časti dane.

 32. Vybavovanie sťažností a podnetov.
  Tlačivo pre fyzické osoby (FO) - sťažnosť
  Tlačivo pre právnické osoby (PO) - sťažnosť
  Tlačivo pre fyzické osoby (FO) - podnet
  Tlačivo pre právnické osoby (PO) - podnet

 33. Vydávanie hlasovacieho preukazu.
  Tlačivo pre fyzické osoby (FO)

 34. Žiadost o vydanie územnoplánovacej informácie.
  Tlačivo pre fyzické osoby (FO)
  Tlačivo pre právnické osoby (PO)

 35. Zverejňovanie zmlúv, ktoré sa týkajú nakladania s verejnými prostriedkami.
  Zmluvy zverejnené do 31.10.2016
  Zmluvy zverejnené od 01.11.2016

 36. Privátna zóna
  Žiadosť o prístup do privátnej zóny eGOV - žiadateľ fyzická osoba (FO)
  Žiadosť o prístup do privátnej zóny eGOV - žiadateľ fyzická osoba podnikateľ (FOP), právnická osoba (PO)

Prehlásenie o spracovaní osobných údajov

Príloha Veľkosť Dátum pridania Typ dokumentu Prevziať
Názov: prehlasenie_gdpr_0.pdf Veľkosť:

147.32 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť