Hlavný kontrolór

Ing. Zoltán Fekete

Ing. Zoltán Fekete

Adresa: Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda
Telefón: 031/590 39 38
Email: zoltan.fekete@dunstreda.eu

Postavenie hlavného kontrolóra, náplň, rozsah a pravidlá jeho činnosti stanovuje zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach mestského zastupiteľstva a mestskej rady s hlasom poradným; môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených mestským zastupiteľstvom.

Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti podľa § 18d zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Hlavný kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom alebo primátorovi.

Kontrolná činnosť sa nevzťahuje na konanie, v ktorom o právach, právom chránených záujmoch alebo o povinnostiach právnických osôb alebo fyzických osôb rozhoduje mesto v správnom konaní podľa § 27 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Vzdelanie
1988 – 1992 Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Nových Zámkoch
1997 – 2002 Ekonomická univerzita v Bratislave - Národohospodárska fakulta
Pracovné skúsenosti
1997 – 2003 Mestský úrad v Dunajskej Strede:
- finančné oddelenie: referent v oblasti daní z nehnuteľností, referent v oblasti personalistiky a PaM
- referát životného prostredia: referent v oblasti verejnej zelene a správy cintorína
- referát miestnych daní a poplatkov: referent v oblasti miestnych poplatkov za komunálny odpad, poplatkov za predaj alkoholických nápojov, poplatkov za psa a poplatkov za nevýherné a výherné automaty
- zapisovateľ komisie športu a mládeže
2003 – Mestský úrad v Dunajskej Strede:
- hlavný kontrolór mesta

Hlavný kontrolór je zamestnancom mesta, ktorý:

  • a) vykonáva kontrolu v zmysle ustanovení § 18 d) citovaného zákona,
  • b) predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým,
  • c) vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,
  • d) predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,
  • e) predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku,
  • f) spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,
  • g) vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon, 16g)
  • h) je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo,
  • i) plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.
Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: Kontrolná činnosť za rok 2023.pdf Veľkosť:

138.33 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Kontrolná činnosť HK za rok 2022.pdf Veľkosť:

172.16 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: kontrolna_cinnost_hk_za_rok_2021_0.pdf Veľkosť:

95.13 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: kontrolna_cinnost_hk_za_rok_2020_0.pdf Veľkosť:

103.63 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: kontrolna_cinnost_hk_za_rok_2019_0.pdf Veľkosť:

93.86 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: kontrolna_cinnost_hk_za_rok_2018_0.pdf Veľkosť:

100.93 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: kontrolna_cinnost_za_rok_2017_0.pdf Veľkosť:

103.65 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: kontrolna_cinnost_za_rok_2016_0.docx Veľkosť:

17.52 KB

Typ dokumentu:

docx

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: kontrolna_cinnost_za_rok_2015_0.docx Veľkosť:

17.69 KB

Typ dokumentu:

docx

Stiahnuť:Stiahnuť