Petície a sťažnosti

Každá osoba má právo sama alebo s inými obracať sa so žiadosťami, návrhmi a sťažnosťami na orgány verejnej moci. Informácie o zásadách a o procese podania sťažnosti, petície obsahuje nielen Ústava Slovenskej republiky, ale aj osobitné právne predpisy.

V tejto sekcii sa dozviete všeobecné informácie o zásadách a o procese podania sťažnosti a petície.

Sťažnosti a petície sa môžu podávať:

poštou,

osobne v podateľni na tej istej adrese v pracovných dňoch v úradných hodinách,

elektronicky.

Petície

Petíciu môže zostaviť a obstarať pod ňu podpisy osoba akejkoľvek štátnej príslušnosti a veku, ktorá má verejný alebo iný spoločenský záujem. Minimálna veková hranica je stanovená na 16 rokov pre zhromažďovanie podpisov na mieste prístupnom verejnosti. V petícii sa určí osoba na zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci, ktorá dovŕšila 18 rokov veku. Ak je vytvorený petičný výbor, určujú zástupcu členovia petičného výboru.

Petícia musí byť písomná, označená slovom „petícia" a musí obsahovať predmet verejného alebo iného spoločného záujmu (podrobnosti upravuje zákon o petičnom práve). Každý člen petičného výboru v nej uvedie svoje meno, priezvisko a adresu pobytu. Zástupca (osoba podávajúca petíciu) pripojí aj svoj vlastnoručný podpis.

Petícia sa môže podať aj elektronicky, pričom musí byť podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom zástupcu. Ak je petícia neúplná a nedostatky petície sa neodstránia, orgán verejnej moci, ktorému je adresovaná, petíciu odloží. Osobitné predpisy môžu stanoviť aj ďalšie náležitosti, napr. najnižší počet osôb podporujúcich petíciu alebo ich vek.

Osoba podporujúca petíciu buď v podpisovom hárku uvedie svoje meno, priezvisko, adresu pobytu a podpis, alebo pri elektronickom vyhotovení namiesto podpisu uvedenie adresu elektronickej pošty, adresu elektronickej schránky, kvalifikovaný elektronický podpis alebo vykoná potvrdenie cez petičný systém (zatiaľ nie je dostupný). Petíciu tiež môžu podpísať právnické osoby.

Výsledok vybavenia petície sa písomne oznámi do 30 pracovných dní od doručenia petície alebo od odstránenia jej nedostatkov, ak bola podaná neúplná petícia. Vo zvlášť zložitých prípadoch príslušný orgán verejnej moci písomne oznámi zástupcovi, že petícia sa vybaví v lehote najneskôr do 60 pracovných dní. Orgán verejnej moci je povinný zverejniť výsledok vybavenia petície na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na elektronickej úradnej tabuli do 10 pracovných dní od jej vybavenia.

Odkazy k petíciám

Sťažnosti

Sťažnosť je podanie, ktorým je možné sa domáhať ochrany práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa osoba domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou orgánu verejnej správy a súčasne poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v kompetencii orgánu verejnej moci. Podrobnosti upravuje zákon o sťažnostiach.

Sťažovateľom môže byt fyzická alebo právnická osoba.

Ak je sťažovateľom fyzická osoba, sťažnosť musí obsahovať meno, priezvisko a adresu. Ak je sťažovateľom právnická osoba, uvádza sa názov, sídlo, meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za právnickú osobu. V prípade, že sa sťažnosť podáva v listinnej podobe, musí obsahovať aj vlastnoručný podpis sťažovateľa. Ak sa podáva elektronicky, musí byť autorizovaná alebo odoslaná prostredníctvom prístupového miesta (v opačnom prípade ju musí sťažovateľ do 5 pracovných dní potvrdiť vlastnoručným podpisom alebo autorizovať). Anonymné sťažnosti sa neprešetria a budú odložené.

Sťažnosť sa podáva písomne buď v listinnej podobe (treba ju osobne priniesť alebo vyhotoviť priamo v dotknutej inštitúcii alebo zaslať poštou), alebo v elektronickej podobe (e-mailom alebo cez elektronickú schránku). Sťažnosť musí byť čitateľná, zrozumiteľná a musí z nej jednoznačne vyplývať, proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje a čoho sa sťažovateľ domáha.

Lehota na vybavenie sťažnosti je 60 pracovných dní. Lehota začína plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po dni jej doručenia. Ak je sťažnosť náročná na prešetrenie, môže vedúci orgánu verejnej správy alebo ním splnomocnený zástupca lehotu predĺžiť pred jej uplynutím o 30 pracovných dní. Predĺženie lehoty sa sťažovateľovi oznámi bezodkladne, písomne a s uvedením dôvodu, prečo je predĺženie lehoty nevyhnutné.

Sťažovateľovi sa zašle písomné oznámenie výsledku prešetrenia sťažnosti, ktoré obsahuje odôvodnenie a informáciu, či bola vyhodnotená ako opodstatnená, alebo neopodstatnená. V prípade, že ide o opodstatnenú sťažnosť, uvedú sa aj povinnosti, ktoré boli orgánu verejnej moci uložené.

Podľa § 7 ods. 2 Informácie z dokumentácie súvisiacej s vybavovaním sťažnosti, ktoré sú chránené alebo ku ktorým je prístup obmedzený podľa osobitného predpisu,

Odkazy k sťažnostiam

Výsledky vybavenia petícií

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: Výsledok vybavenia petície.pdf Veľkosť:

142.65 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť