Petíciók és panaszok

Každá osoba má právo sama alebo s inými obracať sa so žiadosťami, návrhmi a sťažnosťami na orgány verejnej moci. Informácie o zásadách a o procese podania sťažnosti, petície obsahuje nielen Ústava Slovenskej republiky, ale aj osobitné právne predpisy.

V tejto sekcii sa dozviete všeobecné informácie o zásadách a o procese podania sťažnosti a petície.

Sťažnosti a petície sa môžu podávať:

poštou,

osobne v podateľni na tej istej adrese v pracovných dňoch v úradných hodinách,

elektronicky.