Személyes adatok védelme

Nyilatkozat a személyes adatok kezeléséről

Dunaszerdahely Város – Dunaszerdahelyi Városi Hivatal, Fő utca 50/16, 929 01 Dunaszerdahely (továbbiakban „adatkezelő”) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló rendelete értelmében gyűjti, kezeli és használja fel a személyes adatokat.

Az adatkezelő a személyes adatokat csak azokra a célokra használja fel, amelyre azokat gyűjtötték. Az adatkezelő kijelenti, hogy a személyes adatokat, a jó erkölcsöt szem előtt tartva fogja kezelni és csak olyan módon fog eljárni, amely nem ellentétes a személyes adatok védelméről szóló törvény és egyéb jogszabály rendelkezéseivel, és jelen előírásokat nem fogja megkerülni. Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törli a személyes adatokat, ha a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték.

Az adatkezelő biztosítja a személyes adatok arányos védelmét, és egyben védelmezi a személyes adatok károsodását, megsemmisítését, elvesztését, módosítását, jogosulatlan vagy jogellenes kezelését, átadását vagy nyilvánosságra hozatalát úgy, mint bármelyik egyéb nem megfelelő módon való felhasználást és ezért az a személyes adatok megfelelő kezelési módjára vonatkozó biztonsági intézkedéseket fogadott el.

Az adatkezelő a személyes adatokat az érintett személy jogaival összhangban kezeli. Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • • az adatkezelés célja
 • • az érintett személyes adatok kategóriái
 • • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket
 • • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai
 • • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen
 • • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga
 • • az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is.

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték
 • • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja. Az adatkezelési hozzájárulás visszavonása előtti adatkezelés törvényességére nincs hatással a visszavonás.
 • • az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre
 • • a személyes adatokat jogellenesen kezelték Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
 • • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,
 • • adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
 • • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából,
 • • de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen.

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha ez technikailag megvalósítható. Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az adatkezelőre ruházott jogosítvány gyakorlásának keretében végzett kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen, ideértve a profilalkotást is, alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Ez a rendelkezés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés, az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges.

Az érintettnek joga van arra, hogy a 2018. évi 18. sz. a személyes adatok védelméről szóló törvény 100.§ értelmében, ha felmerül a személyes adatainak törvénytelen módon való kezelése vagy felhasználása, vagy a biztonságos kezelés megsértése, akkor annak felül vizsgálata iránti beadvány benyújtási jogával éljen.

Az adatkezelő vagy adatfeldolgozó külön jogszabály vagy nemzetközi szerződés alapján korlátozhatja e jogok és kötelezettségek hatályát, ha a korlátozás az alábbiak védelméhez szükséges:

 • • Szlovák Köztársaság nemzetbiztonsága
 • • Szlovák Köztársaság honvédeleme
 • • közbiztonság
 • • büntető eljárással kapcsolatos feladatok ellátása
 • • az Unió vagy a Szlovák Köztársaság egyéb fontos, általános közérdekű célkitűzései, különösen az Unió vagy Szlovák Köztársaság fontos gazdasági vagy pénzügyi érdeke, beleértve a monetáris, a költségvetési és az adózási kérdéseket, a népegészségügyet és a szociális biztonságot
 • • a bírói függetlenség és a bírósági eljárások védelme
 • • a bírói függetlenség és a bírósági eljárások védelme
 • • a közhatalmi feladatok ellátásához kapcsolódó ellenőrzési, vizsgálati vagy szabályozási tevékenység
 • • az érintett védelme vagy mások jogainak és szabadságainak védelme
 • • polgári jogi követelések érvényesítése
 • • gazdasági mobilitás

Az érintett jogosult arra, hogy a 2018. évi 18. sz. a személyes adatok védelméről szóló törvény 100.§ értelmében a személyes adatok védelméért felelős személy közreműködésével vagy felülvizsgálati beadvánnyal, panasszal a felügyeleti szervhez, a Szlovák Köztársaságban a Személyes Adatvédelmi Hivatalhoz forduljon a személyes adatai védelme érdekében.

A személyes adatok védelméért felelős személy elérhetősége: zodpovednaosoba [at] dunstreda.eu

Csatolmány Méret Feltöltés dátuma Dokumentum típus Letöltés
Názov: nyilatkozat_a_szemelyes_adatok_kezeleserol_0.pdf Méret:

226.6 KB

Dokumentum típus:

pdf

Letöltés:Letöltés
Názov: az_erintett_szemely_jogai.pdf Méret:

220.33 KB

Dokumentum típus:

pdf

Letöltés:Letöltés