Matričný úrad

Matrika je štátna evidencia o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli na území Slovenskej republiky, a štátnych občanov Slovenskej republiky, ktorí sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli v cudzine. Predmetom zápisu do matriky sú matričné udalosti, ktoré nastali na území Slovenskej republiky a v cudzine, ak ide o štátneho občana Slovenskej republiky.

Matriku tvorí kniha narodení, kniha manželstiev a kniha úmrtí. Matrika je verejná listina, verejnými listinami sú rodný list, sobášny list a úmrtný list, ďalej potvrdenia vyhotovené o údajoch zapísaných v matrike a doslovné výpisy z matrík.

Matrika vydáva potvrdenia k sobášu do zahraničia, spolupracuje s úradmi, plní oznamovaciu povinnosť, vykonáva štatistické hlásenia, vykonáva uznanie otcovstva k nenarodenému alebo k narodenému dieťaťu, zápisy do Osobitnej matriky v Bratislave pre občanov SR, ak sa udalosti stali v cudzine /narodenie, sobáš, úmrtie/. Ďalej vydáva prvopisy a druhopisy matričných dokladov – rodných, sobášnych a úmrtných listov.

Meno: Johana Zalková
Mobil: +421 918 607 325
Telefón: 031/590 39 25
Email: johana.zalkova@dunstreda.eu
Meno: Gabriella Mészáros
Mobil: +421 918 607 326
Telefón: 031/590 39 25
Email: gabriella.meszaros@dunstreda.eu
Meno: Soňa Csibová
Mobil: +421 918 607 356
Telefón: 031/590 39 25
Email: sona.csibova@dunstreda.eu
Overovanie
Meno: Edina Nagyová
Mobil: +421 907 803 909
Pondelok: 08:00 - 16:00
Utorok: 08:00 - 13:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 13:00
Piatok: 08:00 - 13.00

Zápis narodenia, ak matričná udalosť nastala v meste Dunajská Streda (zákon číslo 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov v spojitosti so zákonom číslo 36/2005 Z. z. o rodine). Rodičia dieťaťa môžu požiadať o zaslanie prvého  rodného listu novonarodeného dieťaťa  poštou na adresu rodiča za  splnenia podmienky, že obaja rodičia  podpíšu dohodu o mene a priezvisku dieťaťa v pôrodnici  (týka sa slobodnej matky, zosobášených rodičov alebo ak bolo určené otcovstvo ešte k nenarodenému dieťaťu).

Meno a priezvisko dieťaťa  musí byť  určené v súlade s ustanoveniami zákona  NR SR č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov.

Potrebné doklady:

platný občiansky preukaz matky a otca alebo cestovný pas

Správny poplatok: prvý úradný výpis bez poplatku
Doba vybavenia: na počkanie

Ak rodičia dieťaťa nie sú zosobášení, môžu na matričnom úrade pred narodením alebo po narodení dieťaťa určiť k dieťaťu otcovstvo súhlasným vyhlásením.

Potrebné doklady:

platný občiansky preukaz matky a otca,

právoplatný rozsudok o rozvode ( ak matka dieťaťa je rozvedená),

úmrtný list nebohého manžela (ak matka dieťaťa je vdova).

Obaja rodičia podpisujú zápisnicu o určení otcovstva osobne na matrike. Nie je možné určiť otcovstvo na základe splnomocnenia. Ak je jeden z rodičov dieťaťa cudzí štátny občan, ktorý neovláda slovenský jazyk, sú rodičia povinní zabezpečiť súdneho tlmočníka.

Správny poplatok: bez poplatku

Doba vybavenia: na počkanie

Zápis uzavretia manželstva, ak matričná udalosť nastala v meste Dunajská Streda v súlade s § 11 zákona číslo 154/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov. Matričný úrad Dunajská Streda je príslušným matričným úradom  pre obce Malé Dvorníky a Veľké Dvorníky.

Žiadosť o uzatvorenie manželstva podávajú na matričnom úrade obaja partneri.  Tlačivo - žiadosť o uzatvorenie manželstva poskytne matričný úrad.

Štátny občan Slovenskej republiky predkladá požadované doklady príslušnému matričnému úradu najmenej 7 dní pred uzatvorením manželstva. Cudzinec pred uzavretím manželstva v SR predkladá požadované doklady matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva .

V prípade sobáša maloletého je potrebné predložiť Povolenie súdu na uzatvorenie manželstva maloletému.

Ak cudzinec neovláda slovenský jazyk musia si snúbenci zabezpečiť k obradu na matričnom úrade súdneho tlmočníka.
 

Správny poplatok: podľa zákona číslo 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Poplatok sa platí v pokladni mestského úradu alebo bezhotovostne prostredníctvom platobných kariet.

Sadzobník správnych poplatkov:

uzavretie manželstva medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky pred matričným úradom, v ktorého obvode nemá ani jeden zo snúbencov trvalý pobyt  30 eur,

povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby 30 eur,

povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti 100 eur,

uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom 100 eur,

uzavretie manželstva medzi cudzincami 280 eur,

uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt 280 eur.

Úmrtie občana je potrebné nahlásiť na matričnom úrade, kde nastala matričná udalosť. Matričný úrad Dunajská Streda  vedie úmrtnú matriku aj pre obce Malé Dvorníky a Veľké Dvorníky.

Potrebné doklady:

tlačivo List o prehliadke mŕtveho vydané a potvrdené nemocnicou alebo lekárom 3x,

občiansky preukaz nebohého, ak ide o cudzinca cestovný pas alebo povolenie na pobyt v SR,

potvrdenie o občianskom preukaze vydané PZ SR -  v prípade osoby bez dokladu totožnosti

tretia osoba-splnomocnenie vybavovateľa pohrebu.

Správny poplatok: bez poplatku

Doba vybavenia: na počkanie

Výpis z matričných kníh je možné vydať osobe, ktorej sa zápis týka alebo členom jej rodiny (manžel, rodičia, deti, vnuci, súrodenci a ich deti) v zmysle § 18 ods. 1 zákona číslo 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov, alebo na základe úradne osvedčeného splnomocnenia.

Potrebné doklady:

na prevzatie predložiť platný občiansky preukaz, platný cestovný pas alebo náhradný doklad, ktorý vydal  príslušný policajný útvar

Správny poplatok: podľa zákona číslo 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Poplatok sa platí v pokladni mestského úradu alebo bezhotovostne prostredníctvom platobných kariet.

Sadzobník správnych poplatkov:

vyhotovenie výpisu z matričnej knihy alebo písomného potvrdenia matričným úradom alebo osobitnou matrikou (s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev a knihy úmrtí)    7 eur,

vyhotovenie viacjazyčného štandardného formulára podľa osobitného predpisu   7 eur,

nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík  3 eurá.

 Doba vybavenia: na počkanie. V prípade vydania viacjazyčného štandardného formulára (VŠF) pre použitie v členských štátoch EÚ- nasledujúci kalendárny deň.

Osvedčovanie podpisu sa vykonáva osobne pred osobou vykonávajúcou osvedčenie v miestnosti úradu alebo na inom vhodnom mieste- ak o osvedčenie podpisu žiada fyzická osoba, ktorá sa zo zdravotných dôvodov nemôže dostaviť do úradnej miestnosti. Osvedčovanie podpisu mimo budovy Mestského úradu sa vykonáva po dohode so zodpovedným pracovníkom.

Potrebné doklady:

Platný občiansky preukaz,

Platný cestovný doklad SR alebo povolenie na pobyt pre cudzinca

Správny poplatok: v zmysle zákona číslo 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Sadzobník správnych poplatkov:

osvedčenie podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis 2 eurá

osvedčenie podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis, ak osvedčovacia doložka je viazaná k listinám trikolórou 3 eurá

 

Osvedčenie listín sa vykonáva len v úradnej miestnosti mestského úradu. Úrad osvedčuje, že opis listiny alebo jej kópia sa zhoduje s predloženým originálom listiny alebo jej osvedčeným odpisom alebo s jej osvedčenou kópiou. Osvedčením zhody odpisu alebo kópie listiny s predloženou listinou sa neosvedčuje obsah, správnosť ani pravdivosť skutočností uvádzaných v listine.

Mestský úrad nevykonáva osvedčenie listín:

určených na úradné použitie v cudzine,

kópií občianskych preukazov, vojenských preukazov, služobných preukazov a odborných preukazov,

popisných a geodetických informácií z katastra nehnuteľnosti,

ak sa odpis listiny alebo jej kópia nezhoduje s predloženou listinou,

ak je listina v inom ako v štátnom jazyku, to sa nevzťahuje na listiny napísané v českom jazyku

 

Správny poplatok: v zmysle zákona číslo 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Sadzobník správnych poplatkov:

osvedčenie odpisu (fotokópie), listinnej podoby elektronického dokumentu, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu v slovenskom jazyku 2 eurá, v českom jazyku 3 eurá.

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: OZNÁMENIE O URČENÍ DRUHÉHO MENA PRE MALOLETÉHO Veľkosť:

92.21 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: OZNÁMENIE O URČENÍ DRUHÉHO MENA Veľkosť:

91.28 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: ŽIADOSŤ O VYHOTOVENIE ÚRADNÉHO VÝPISU Z KNIHY MANŽELSTIEV S UVEDENÍM PRIEZVISKA BEZ KONCOVKY SLOVENSKÉHO PRECHYLOVANIA Veľkosť:

90.35 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: ŽIADOSŤ O VYHOTOVENIE ÚREDNÉHO VÝPISU Z KNIHY NARODENÍ PRE MALOLETÉ DIEŤA S UVEDENÍM MENA V ČESKOM EKVIVALENTE Veľkosť:

90.42 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: ŽIADOSŤ O VYHOTOVENIE ÚRADNÉHO VÝPISU Z KNIHA NARODENÍ PRE MALOLETÚ DCÉRU UVEDENÍM PRIEZVISKA BEZ KONCOVKY SLOVENSKÉHO PRECHYLOVANIA Veľkosť:

90.61 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: ŽIADOSŤ O VYHOTOVENIE ÚRADNÉHO VÝPISU Z KNIHY NARODENÍ S UVEDENÍM MENA V ČESKOM EKVIVALENTE Veľkosť:

89.69 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: ŽIADOSŤ O VYHOTOVENIE ÚRADNÉHO VÝPISU Z KNIHY NARODENÍ S UVEDENÍM MENA V MAĎARSKOM EKVIVALENTE Veľkosť:

90.6 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: ŽIADOSŤ O VYHOTOVENIE ÚRADNÉHO VÝPISU Z KNIHA NARODENÍ PRE MALOLETÚ DCÉRU UVEDENÍM PRIEZVISKA BEZ KONCOVKY SLOVENSKÉHO PRECHYLOVANIA Veľkosť:

90.02 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: ŽIADOSŤ O ZMENU SLOVENSKÉHO MENA NA CUDZOJAZYČNÝ EKVIVALENT PRE MALOLETÉ DIEŤA Veľkosť:

90.73 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: ŽIADOSŤ O ZMENU SLOVENSKÉHO MENA NA CUDZOJAZYČNÝ EKVIVALENT Veľkosť:

89.32 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Žiadosť o vyhotovenie úradného výpisu z knihy narodení pre maloletú dcéru s uvedením mena v maďarskom ekvivalente Veľkosť:

91.47 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Žiadosť o vydanie rodného listu s uvedením priezviska v slovenskom ekvivalente Veľkosť:

90.32 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Žiadosť o vydanie rodného listu s uvedením priezviska v slovenskom ekvivalente pre maloletú dcéru Veľkosť:

90.85 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Žiadosť o vydanie sobášneho listu s uvedením priezviska nevesty v slovenskom ekvivalente Veľkosť:

90.98 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Žiadosť o zmenu cudzojazyčného mena na slovenský ekvivalent Veľkosť:

89.99 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Žiadosť o zmenu poradia mien pre maloletého/ tú v zmysle v § 2c zákona číslo 300/1993 Z.z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov Veľkosť:

91.72 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Žiadosť o zmenu poradia mien v zmysle v § 2c zákona číslo 300/1993 Z.z. o mene a priezvisku znení neskorších predpisov Veľkosť:

90.63 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Žiadosť o povolenie uzavretia manželstva na inom vhodnom mieste Veľkosť:

130.61 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť