Miestne referendum

Miestne referendum je v podmienkach obecnej samosprávy kľúčovou formou priamej demokracie. Umožňuje všetkým obyvateľom obcí a miest zúčastňovať sa bezprostredne na rozhodovaní o verejných záležitostiach na základe priameho a konkrétneho prejavu vôle.

Vykonanie miestneho referenda upravuje zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Výsledky miestneho referenda sú platné, ak sa na ňom zúčastnila aspoň polovica oprávnených voličov a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou platných hlasov účastníkov miestneho referenda. Obec vyhlási výsledky miestneho referenda do troch dní od doručenia zápisnice o výsledkoch hlasovania na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce.

  • Obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum, ak ide o
  • a) zlúčenie obcí, rozdelenie alebo zrušenie obce, ako aj zmenu názvu obce,
  • b) odvolanie starostu,
  • c) petíciu skupiny obyvateľov obce aspoň 30 % oprávnených voličov
  • d) zmenu označenia obce, alebo
  • e) ak tak ustanovuje osobitný zákon.

Podrobnosti o organizácii referenda na území mesta Dunajská Streda vyhláseného podľa §11 ods. 4 písm. f) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 2/2020 zo dňa 25. februára 2020 o spôsobe organizovania miestneho referenda mesta Dunajská Streda.

Príloha Veľkosť Dátum pridania Typ dokumentu Prevziať
Názov: VZN mesta Dunajská Streda č. 2/2020 o spôsobe organizovania miestneho referenda mesta Dunajská Streda Veľkosť:

382.65 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť