Vernostná karta

Vernostná karta

Držiteľ Vernostnej karty mesta Dunajská Streda, ktorým je fyzická osoba platí:

 • zo vstupného na divadelné predstavenia organizované Mestským kultúrnym strediskom – Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ  95 % , 
 • vstupné na voľno-časový program „Rodinné nedele“ organizovaný Mestským kultúrnym strediskom Benedeka Csaplára – Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ 0,00 eur,
 • mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole znížený o 15 eur,
 • mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí pri základnej škole vo výške 14 eur,
 • mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času je:
 1. pre neplnoleté dieťa  vo výške 3 eure
 2. pre plnoletú osobu vo výške 6 eur
 • mesačný príspevok na úhradu režijných nákladov za poskytovanie stravy v zariadeniach školského stravovania pri materských školách vo výške 0,00 eur,
 • mesačný príspevok na  čiastočnú  úhradu  nákladov  za pobyt  v dennom stacionári Centra  sociálnej starostlivosti vo výške 7,50 eur, 
 • príspevok na úhradu nákladov spojených s vykonaním aktu uzavretia manželstva na inom vhodnom mieste mimo určenej sobášnej siene 70 eur.  
 • ceny vstupeniek na  termálneho kúpaliska sú uvedené na webovom sídle „Thermalpark a.s.“ https://thermalpark.sk/cennik/

Úhrada za dočasné parkovanie motorového vozidla na vyznačenom parkovacom mieste v zóne s dopravným obmedzením pre držiteľov vernostnej karty je

 • a) 0,- euro na rok za prvé motorové vozidlo a 20,- eur na rok za každé ďalšie motorové vozidlo, ak je fyzická osoba, ktorá má trvalé alebo prechodné bydlisko v zóne s dopravným obmedzením na danej ulici,
 • b)  80,- eur na rok za prvé motorové vozidlo a 160,- eur na rok za každé ďalšie motorové vozidlo, ak je fyzická osoba, ktorá má trvalé alebo prechodné bydlisko, ako aj fyzická osoba - podnikateľ, ktorá má trvalé alebo prechodné bydlisko v zóne s dopravným obmedzením a to pre celú zónu s dopravným obmedzením,
 • c) 160,- eur na rok za prvé motorové vozidlo a 200,- eur na rok za každé ďalšie motorové vozidlo, ak je fyzická osoba – podnikateľ s miestom podnikania na území mesta Dunajská Streda, ktorá nemá trvalé alebo prechodné bydlisko v zóne s dopravným obmedzením, ako aj právnická osoba, ktorá má sídlo na území mesta Dunajská Streda, alebo na území mesta má prevádzkareň.
 • d) 45,- eur na polrok za prvé motorové vozidlo a 90,-eur na polrok za každé ďalšie motorové vozidlo v domácnosti,
 • e) 25,- eur na štvrťrok za prvé motorové vozidlo a 50,- eur na štvrťrok za každé ďalšie motorové vozidlo v domácnosti
 • f) 15,- eur na mesiac za prvé motorové vozidlo a 25,- eur na mesiac za každé ďalšie motorové vozidlo v domácnosti
 • g) 0,- euro na rok, ak fyzická osoba dovŕšila 70 rokov veku.

 

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: Žiadosť o vydanie vernostnej karty –FYZICKÉ OSOBY Veľkosť:

121.83 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Žiadosť o vydanie vernostnej karty pre fyzické osoby - podnikateľov a právnické osoby Veľkosť:

106.24 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť