Vernostná karta

Vernostná karta

Určenie výšky cien niektorých služieb pre držiteľov vernostnej karty:

 • zo vstupného na divadelné predstavenia organizované Mestským kultúrnym strediskom – Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ  95 % , 
 • vstupné na voľno-časový program „Rodinné nedele“ organizovaný Mestským kultúrnym strediskom Benedeka Csaplára – Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ 0,00 eur,
 • celodenné vstupné do Thermalparku najviac 65% z celkovej ceny aktuálnej vstupenky,
 • vstupné na 3 hodiny do Thermalparku najviac 65% z celkovej ceny aktuálnej vstupenky,
 • vstupné do saunového sveta v Thermalparku najviac 85% z celkovej ceny aktuálnej vstupenky,
 • vstupné na umelú ľadovú plochu najviac 50% z celkovej ceny aktuálnej vstupenky, pričom pre deti do 6 rokov a osoby zdravotne ťažko postihnuté s 1 sprievodom je cena vstupenky 0,00 eur,
 • mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole znížený o 20 eur,
 • mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí pri základnej škole vo výške 19 eur,
 • mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času, pre neplnoleté dieťa vo výške 3 eura, ii) pre plnoletú osobu vo výške 6 eur,
 • mesačný príspevok na úhradu režijných nákladov za poskytovanie stravy v zariadeniach školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti spoločnosti Gastro DS, s.r.o. vo výške 0,00 eur,
 • mesačný príspevok na  čiastočnú  úhradu  nákladov  za pobyt  v dennom stacionári Centra  sociálnej starostlivosti vo výške 7,50 eur, 
 • príspevok na úhradu nákladov spojených s vykonaním aktu uzavretia manželstva na inom vhodnom mieste mimo určenej sobášnej siene 70 eur.  

Úhrada za dočasné parkovanie motorového vozidla na vyznačenom parkovacom mieste v zóne s dopravným obmedzením za podmienky, že platiteľ predloží prevádzkovateľovi k nahliadnutiu svoj občiansky preukaz, svoj vodičský preukaz, platnú vernostnú kartu a technický preukaz motorového vozidla (Osvedčenie o evidencii – Časť II.) za účelom zaevidovania daného motorového vozidla do evidencie prevádzkovateľa je

 • a) 25,- eur na rok za prvé motorové vozidlo a 50,- eur na rok za každé ďalšie motorové vozidlo, ak je platiteľom fyzická osoba, ktorá je prihlásená na trvalý pobyt v zóne s dopravným obmedzením na danej ulici,,
 • b)  130,- eur na rok za prvé motorové vozidlo, 220,- eur na rok za druhé motorové vozidlo a 350,- eur na rok za tretie motorové vozidlo, ak je platiteľom fyzická osoba, ktorá je na území mesta Dunajská Streda prihlásená na trvalý pobyt, ako aj fyzická osoba - podnikateľ, ktorá má miesto podnikania na území mesta Dunajská Streda a to pre celú zónu s dopravným obmedzením,
 • c) 220,- eur na rok za prvé motorové vozidlo a 350,- eur na rok za každé ďalšie motorové vozidlo, ak je platiteľom právnická osoba, ktorá má sídlo na území mesta Dunajská Streda, alebo na území mesta má prevádzkareň a to pre celú zónu s dopravným obmedzením,
 • d) 70,- eur na polrok za prvé motorové vozidlo a 140,- eur na polrok za každé ďalšie motorové vozidlo v domácnosti,
 • e) 40,- eur na štvrťrok za prvé motorové vozidlo a 80,-eur na štvrťrok za každé ďalšie motorové vozidlo v domácnosti,
 • f) 25,- eur na mesiac za prvé motorové vozidlo a 50,- eur na mesiac za každé ďalšie motorové vozidlo v domácnosti,
 • g) 0,- euro na rok, ak fyzická osoba dovŕšila 70 rokov veku.

Určenie výšky cien niektorých služieb pre držiteľov doplnkovej karty:

 • vstupné na divadelné predstavenia a koncerty organizované Mestským kultúrnym strediskom Benedeka Csaplára – Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ 95 z celkovej ceny,
 • vstupné na umelú ľadovú plochu najviac 90 z aktuálnej ceny podľa §2, ods. 1, písm. f) tohto nariadenia,
 • mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole znížený o 22 eur,
 • mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí pri základnej škole vo výške 17 eur,
 • mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času pre neplnoleté dieťa vo výške 2 eura,
 • úhradu za dočasné parkovanie motorového vozidla na vyznačenom parkovacom mieste za prvé motorové vozidlo v domácnosti najviac 90 ceny podľa ods. 2) § 2 tohto nariadenia,
 • Držiteľ DS Rodinnej karty, ktorým je fyzická osoba platí v Thermalparku najviac 65 z celkovej ceny aktuálnej rodinnej vstupenky,
 • Držiteľ DS Senior karty, ktorým je fyzická osoba platí v Thermalparku najviac 65 z celkovej ceny aktuálnej vstupenky pre seniorov.

 

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: Žiadosť o vydanie vernostnej karty –FYZICKÉ OSOBY Veľkosť:

121.83 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Žiadosť o vydanie vernostnej karty pre fyzické osoby - podnikateľov a právnické osoby Veľkosť:

106.24 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: Žiadosť o vydanie doplnkovej karty- Rodinná karta Veľkosť:

126.19 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Žiadosť o vydanie doplnkovej karty- Senior karta Veľkosť:

111.09 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť