Vernostná karta

Verzia pre tlačPoslať e-mailom

 

Vernostná karta

Držiteľ Vernostnej karty mesta Dunajská Streda, ktorým je fyzická osoba platí:

  • zo vstupného na divadelné predstavenia organizované Mestským kultúrnym strediskom – Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ  95 % , 
  • vstupné na voľno-časový program „Rodinné nedele“ organizovaný Mestským kultúrnym strediskom Benedeka Csaplára – Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ 0,00 eur,
  • mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole vo výške 15 eur,
  • mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí pri základnej škole vo výške 14 eur,
  • mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času je: pre dieťa/žiaka/plnoletého študujúceho bez vlastného príjmu vo výške 3 eura; pre plnoletú osobu s príjmom vo výške 6 eur,
  • mesačný príspevok na úhradu režijných nákladov za poskytovanie stravy v zariadeniach školského stravovania pri materských školách vo výške 3 eura,
  • mesačný príspevok na  čiastočnú  úhradu  nákladov  za pobyt  v dennom stacionári Centra  sociálnej starostlivosti vo výške 7,50 eur, 
  • príspevok na úhradu nákladov spojených s vykonaním aktu uzavretia manželstva na inom vhodnom mieste mimo určenej sobášnej siene 70 eur.  

 

 

Cookies