Tlačivá

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Matričný úrad
PrílohaVeľkosťPrevziať
Oznámenie o určení druhého mena pre maloletého76.58 KBPrevziať
Oznámenie o určení druhého mena76.38 KBPrevziať
Potvrdenie k uzavretiu manželstva v cudzine222.89 KBPrevziať
Potvrdenie o vybavení oznámenia o prijatí skoršieho priezviska220.71 KBPrevziať
Žiadosť o vyhotovenie úradného výpisu z knihy manželstiev s uvedením priezviska bez koncovky slovenského prechylovania74.44 KBPrevziať
Žiadosť o vyhotovenie úredného výpisu z knihy narodení pre maloleté dieťa s uvedením mena v českom ekvovalente75.14 KBPrevziať
Žiadosť o vyhotovenie úradného výpisu z kniha narodení pre maloletú dcéru uvedením priezviska bez koncovky slovenského prechylovania75.88 KBPrevziať
Žiadosť o vyhotovenie úradného výpisu z knihy narodení s uvedením mena v českom ekvivalente74.81 KBPrevziať
Žiadosť o vyhotovenie úradného výpisu z knihy narodení s uvedením mena v maďarskom ekvivalente74.75 KBPrevziať
Žiadosť o vyhotovenie úradného výpisu z knihy narodení uvedením priezviska bez koncovky slovenského prechylovania75.12 KBPrevziať
Žiadosť o zmenu slovenského mena na cudzojazyčný ekvivalent pre maloleté dieťa75.84 KBPrevziať
Žiadosť o zmenu slovenkého mena na cudzojazyčný ekvivalent74.36 KBPrevziať
Žiadosť o vyhotovenie úradného výpisu z knihy narodení pre maloletú dcéru s uvedením mena v maďarskom ekvivalente75.6 KBPrevziať
Žiadosť o vydanie rodného listu s uvedením priezviska v slovenskom ekvivalente74.44 KBPrevziať
Žiadosť o vydanie rodného listu s uvedením priezviska v slovenskom ekvivalente pre maloletú dcéru74.2 KBPrevziať
Žiadosť o vydanie sobášného listu s uvedením prioezviska nevesty v slovenskom ekvivalente73.01 KBPrevziať
Žiadosť o zmenu cudzojazyčného mena na slovenský ekvivalent74.69 KBPrevziať
Žiadosť o zmenu poradia mien pre maloleté dieťa76.84 KBPrevziať
Žiadosť o zmenu poradia mien74.76 KBPrevziať
Odbor finančný a evidencie majetku
Odbor finančný a evidencie majetku
PrílohaVeľkosťPrevziať
hlasenie-_stvrtrocne_vyuctovanie_dane_za_ubytovanie.pdf291.31 KBPrevziať
Oznámenie zámeru osobitného užívania verejného priestranstva88.54 KBPrevziať
Oznámenie zámeru usporiadať verejné športové podujatie podľa § 4 ods.1 zákona NR SR č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov94.15 KBPrevziať
Oznámenie zámeru usporiadať verejné kultúrne podujatie107.95 KBPrevziať
Žiadosť o vydanie potvrdenia podľa § 6 ods. 8 písm. b) bod 2 a 3 zákona NR SR č. 140/2014 Z.z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku43.27 KBPrevziať
Oznámenie o vzniku, zmeny,zániku poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady112.49 KBPrevziať
Žiadosť o zníženie miestneho poplatku za komunálny odpad za rok ............87.82 KBPrevziať
Ohlásenie o zriadení prevádzky , určení času predaja v obchode a času prevádzky služieb153.08 KBPrevziať
Ohlásenie dočasného uzavretia prevádzky141.08 KBPrevziať
Ohlásenie ukončenia prevádzkovania predajne resp. butiku, rešt. zariadenia, prevádzky na území mesta Dunajská Streda146.43 KBPrevziať
Ohlásenie zmeny prevádzkovej doby144.03 KBPrevziať
Žiadosť o povolenie užívania verejného priestranstva na účely usporiadania kultúrnych podujatí spojrných s poskytovaním služieb a predajom výrobkov na území mesta Dunajská Streda148.16 KBPrevziať
Oznámenie vzniku, zmeny a zániku daňovej povinnosti za užívanie verejného priestranstva144.32 KBPrevziať
Žiadosť o súhlas vykonaním verejnej zbierky na verejných priestranstvách151.38 KBPrevziať
Žiadosť o vydanie súhlasu na predaj výrobkov, poskytovanie služieb214.93 KBPrevziať
Žiadosť o zriadenie trhového miesta na ambulantný predaj výrobkov142.11 KBPrevziať
OZNÁMENIE VZNIKU /ZÁNIKU POPLATKOVEJ POVINNOSTI K POPLATKU ZA KOMUNÁLNY ODPAD pre fyzické osoby podnikateľov a právnické osoby 143.92 KBPrevziať
Žiadosť o zmenu počtu, frekvencie zberu a odvozu/typu zberných nádob na komunálny odpad 202.85 KBPrevziať