Tlačivá

Útvar primátora

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: NÁVRH NA ZRUŠENIE ZÁZNAMU O TRVALOM POBYTE Veľkosť:

90.33 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: NÁVRH NA ZRUŠENIE ZÁZNAMU O PRECHODNOM POBYTE NA NÁVRH VLASTNÍKA Veľkosť:

106.6 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: NÁVRH NA ZRUŠENIE ZÁZNAMU O PRECHODNOM POBYTE Veľkosť:

88.21 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: SÚHLAS VLASTNÍKA Veľkosť:

102.79 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: OZNÁMENIE O URČENÍ DRUHÉHO MENA PRE MALOLETÉHO Veľkosť:

92.21 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: OZNÁMENIE O URČENÍ DRUHÉHO MENA Veľkosť:

91.28 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: ŽIADOSŤ O VYHOTOVENIE ÚRADNÉHO VÝPISU Z KNIHY MANŽELSTIEV S UVEDENÍM PRIEZVISKA BEZ KONCOVKY SLOVENSKÉHO PRECHYLOVANIA Veľkosť:

90.35 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: ŽIADOSŤ O VYHOTOVENIE ÚREDNÉHO VÝPISU Z KNIHY NARODENÍ PRE MALOLETÉ DIEŤA S UVEDENÍM MENA V ČESKOM EKVIVALENTE Veľkosť:

90.42 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: ŽIADOSŤ O VYHOTOVENIE ÚRADNÉHO VÝPISU Z KNIHA NARODENÍ PRE MALOLETÚ DCÉRU UVEDENÍM PRIEZVISKA BEZ KONCOVKY SLOVENSKÉHO PRECHYLOVANIA Veľkosť:

90.61 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: ŽIADOSŤ O VYHOTOVENIE ÚRADNÉHO VÝPISU Z KNIHY NARODENÍ S UVEDENÍM MENA V ČESKOM EKVIVALENTE Veľkosť:

89.69 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: ŽIADOSŤ O VYHOTOVENIE ÚRADNÉHO VÝPISU Z KNIHY NARODENÍ S UVEDENÍM MENA V MAĎARSKOM EKVIVALENTE Veľkosť:

90.6 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: ŽIADOSŤ O VYHOTOVENIE ÚRADNÉHO VÝPISU Z KNIHA NARODENÍ PRE MALOLETÚ DCÉRU UVEDENÍM PRIEZVISKA BEZ KONCOVKY SLOVENSKÉHO PRECHYLOVANIA Veľkosť:

90.02 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: ŽIADOSŤ O ZMENU SLOVENSKÉHO MENA NA CUDZOJAZYČNÝ EKVIVALENT PRE MALOLETÉ DIEŤA Veľkosť:

90.73 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: ŽIADOSŤ O ZMENU SLOVENSKÉHO MENA NA CUDZOJAZYČNÝ EKVIVALENT Veľkosť:

89.32 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Žiadosť o vyhotovenie úradného výpisu z knihy narodení pre maloletú dcéru s uvedením mena v maďarskom ekvivalente Veľkosť:

91.47 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Žiadosť o vydanie rodného listu s uvedením priezviska v slovenskom ekvivalente Veľkosť:

90.32 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Žiadosť o vydanie rodného listu s uvedením priezviska v slovenskom ekvivalente pre maloletú dcéru Veľkosť:

90.85 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Žiadosť o vydanie sobášneho listu s uvedením priezviska nevesty v slovenskom ekvivalente Veľkosť:

90.98 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Žiadosť o zmenu cudzojazyčného mena na slovenský ekvivalent Veľkosť:

89.99 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Žiadosť o zmenu poradia mien pre maloletého/ tú v zmysle v § 2c zákona číslo 300/1993 Z.z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov Veľkosť:

91.72 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Žiadosť o zmenu poradia mien v zmysle v § 2c zákona číslo 300/1993 Z.z. o mene a priezvisku znení neskorších predpisov Veľkosť:

90.63 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Žiadosť o povolenie uzavretia manželstva na inom vhodnom mieste Veľkosť:

130.61 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: ŽIADOSŤ O PRÍSTUP DO PRIVÁTNEJ ZÓNY EGOV - ŽIADATEĽ FYZICKÁ OSOBA PODNIKATEĽ (FOP), PRÁVNICKÁ OSOBA (PO) Veľkosť:

269.78 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: ŽIADOSŤ O PRÍSTUP DO PRIVÁTNEJ ZÓNY EGOV - ŽIADATEĽ FYZICKÁ OSOBA (FO) Veľkosť:

226.1 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť

Odbor školstva, sociálnych vecí, športu a kultúry

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: Manuál k vyúčtovaniu dotácie SK Veľkosť:

39.24 KB

Typ dokumentu:

docx

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Formulár Vyúčtovanie Elszámolás SK HU Veľkosť:

33.37 KB

Typ dokumentu:

docx

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Elszámolási útmutató DOT HU Veľkosť:

37.96 KB

Typ dokumentu:

docx

Stiahnuť:Stiahnuť
Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy Veľkosť:

148.07 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: Žiadosť o poskytovanie stravy v jedálni Centra sociálnych služieb, Komenského 359/33, Dunajská Streda Veľkosť:

87.81 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Veľkosť:

124.36 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky sociálnej pomoc Veľkosť:

166.18 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu Veľkosť:

141.22 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov Veľkosť:

71.34 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Prihláška do zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Veľkosť:

124.76 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu Veľkosť:

290.48 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytnutí sociálnej služby Veľkosť:

230.74 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Formulár na posúdenie príjmu Veľkosť:

328.74 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť

Odbor stavebný

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: ŽIADOSŤ O POVOLENIE NA ZVLÁŠTNE UŽÍVANIE MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE – ROZKOPÁVKOVÉ POVOLENIE Veľkosť:

110.29 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: ŽIADOSŤ O VYJADRENIE K ZMENE V UŽÍVANÍ STAVBY Veľkosť:

121.02 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: ŽIADOSŤ O VYJADRENIE K PROJEKTU PRE STAVEBNÉ POVOLENIE Veľkosť:

118.58 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: ŽIADOSŤ O VYJADRENIE K PROJEKTU PRE STAVEBNÉ POVOLENIE – ZMENA STAVBY PRED DOKONČENÍM Veľkosť:

104.8 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: ŽIADOSŤ O VYJADRENIE K PROJEKTU PRE DODATOČNÉ POVOLENIE STAVBY Veľkosť:

118.73 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: ŽIADOSŤ O VYJADRENIE K ODSTRÁNENIU STAVBY Veľkosť:

103.98 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: ŽIADOSŤ O VYDANIE ÚZEMNOPLÁNOVACEJ INFORMÁCIE Veľkosť:

89.77 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: ŽIADOSŤ O VYDANIE POTVRDENIA O ODSTRÁNENÍ STAVBY Veľkosť:

102.43 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: ŽIADOSŤ O VYJADRENIE K PROJEKTU PRE STAVEBNÉ POVOLENIE – DOPRAVNÉ STAVBY Veľkosť:

121.68 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: ŽIADOSŤ O VYJADRENIE K PROJEKTU PRE ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE Veľkosť:

107.11 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: OHLÁSENIE DROBNEJ STAVBY PODĽA § 57 ZÁKONA Č. 50/1976 ZB. O ÚZEMNOM PLÁNOVANÍ A STAVEBNOM PORIADKU ( STAVEBNÝ ZÁKON ) V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV Veľkosť:

119.64 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: OHLÁSENIE STAVEBNÝCH ÚPRAV PODĽA § 57 ZÁKONA Č. 50/1976 ZB. O ÚZEMNOM PLÁNOVANÍ A STAVEBNOM PORIADKU ( STAVEBNÝ ZÁKON ) V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV Veľkosť:

118.85 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: OHLÁSENIE STAVBY ELEKTRONICKEJ KOMUNIKAČNEJ SIETE PODĽA § 57 ZÁKONA Č. 50/1976 ZB. O ÚZEMNOM PLÁNOVANÍ A STAVEBNOM PORIADKU (STAVEBNÝ ZÁKON) V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV Veľkosť:

115.72 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: ŽIADOSŤ O POVOLENIE UZÁVIERKY MIESTNEJ CESTY Veľkosť:

108 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: OHLÁSENIE REKLAMNEJ STAVBY PODĽA § 57 ZÁKONA Č. 50/1976 ZB. O ÚZEMNOM PLÁNOVANÍ A STAVEBNOM PORIADKU ( STAVEBNÝ ZÁKON ) V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV Veľkosť:

120.79 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: ŽIADOSŤ O VYJADRENIE K UMIESTNENIU REKLAMNEJ STAVBY Veľkosť:

93.43 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: ŽIADOSŤ O STAVEBNÉ POVOLENIE REKLAMNEJ STAVBY Veľkosť:

101.74 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: ŽIADOSŤ O ZMENU DOBY TRVANIA REKLAMNEJ STAVBY Veľkosť:

95.78 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: ŽIADOSŤ O VYJADRENIE K ZMENE DOBY TRVANIA REKLAMNEJ STAVBY Veľkosť:

94.3 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: ŽIADOSŤ O URČENIE SÚPISNÉHO A ORIENTAČNÉHO ČÍSLA Veľkosť:

180.75 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: ŽIADOSŤ O ZMENU SÚPISNÉHO A ORIENTAČNÉHO ČÍSLA BUDOVY Veľkosť:

135.64 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: ŽIADOSŤ O ZRUŠENIE SÚPISNÉHO, ORIENTAČNÉHO ČÍSLA NA BUDOVU Veľkosť:

121.59 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: ŽIADOSŤ O POTVRDENIE VEKU STAVBY Veľkosť:

105.66 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť

Spoločný stavebný úrad

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: ŽIADOSŤ O POVOLENIE ZMENY V UŽÍVANÍ STAVBY Veľkosť:

127.77 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: ŽIADOSŤ O ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE Veľkosť:

135.62 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: ŽIADOSŤ O STAVEBNÉ POVOLENIE Veľkosť:

119.48 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: ŽIADOSŤ O KOLAUDÁCIU STAVBY Veľkosť:

124.89 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: ŽIADOSŤ O DODATOČNÉ STAVEBNÉ POVOLENIE Veľkosť:

126.77 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: ŽIADOSŤ O BÚRACIE POVOLENIE Veľkosť:

97.13 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: ŽIADOSŤ NA POVOLENIE ZMENY STAVBY PRED DOKONČENÍM - PRTEDĹŽENIE LEHOTY DOKONČENIA STAVBY Veľkosť:

109.87 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: PREHLÁSENIE STAVEBNÉHO DOZORA- STAVEBNÉ POVOLENIE Veľkosť:

71.2 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: PREHLÁSENIE DOZORA - BÚRACIE POVOLENIE Veľkosť:

65.09 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť

Odbor technický a investičný

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: ŽIADOSŤ O VYDANIE SÚHLASU NA VÝRUB DREVINY Veľkosť:

168.05 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: ŽIADOSŤ O VYDANIE SÚHLASU K POVOLENIU STAVBY MALÉHO ZDROJA ZNEČISŤOVANIA OVZDUŠIA Veľkosť:

111.4 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: ŽIADOSŤ O VYDANIE SÚHLASU NA UŽÍVANIE MALÉHO ZDROJA ZNEČISŤOVANIA OVZDUŠIA Veľkosť:

124.84 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť

Odbor finančný a evidencie majetku

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: ŽIADOSŤ O POVOLENIE UŽÍVANIA VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA NA ÚČELY USPORIADANIA KULTÚRNYCH PODUJATÍ SPOJRNÝCH S POSKYTOVANÍM SLUŽIEB A PREDAJOM VÝROBKOV NA ÚZEMÍ MESTA DUNAJSKÁ STREDA Veľkosť:

148.16 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Oznámenie základu miestnej dane za ubytovanie Veľkosť:

220.34 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Oznámenie o zmene skutočností rozhodujúcich pre určenie dane za ubytovanie Veľkosť:

109.08 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Oznámenie o začatí poskytovania odplatného prechodného ubytovania pre účely dane za ubytovanie Veľkosť:

199.46 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Oznámenie o ukončení odplatného prechodného ubytovania v ubytovacom zariadení Veľkosť:

104.83 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: OZNÁMENIE VZNIKU/ZMENY A ZÁNIKU DAŇOVEJ POVINNOSTI ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA Veľkosť:

144.32 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Žiadosťo vydanie potvrdenia Veľkosť:

84.17 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: OHLÁSENIE O ZRIADENÍ PREVÁDZKY, URČENÍ ČASU PREDAJA V OBCHODE A ČASU PREVÁDZKY SLUŽIEB Veľkosť:

130.92 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: OHLÁSENIE DOČASNÉHO UZAVRETIA PREVÁDZKY Veľkosť:

105.25 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: OHLÁSENIE UKONČENIA PREVÁDZKOVANIA PREDAJNE RESP. BUTIKU, REŠT. ZARIADENIA, PREVÁDZKY NA ÚZEMÍ MESTA DUNAJSKÁ STREDA Veľkosť:

110.7 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: OHLÁSENIE ZMENY PREVÁDZKOVEJ DOBY Veľkosť:

110.3 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Žiadosť o poskytnutie bývania v nájomnom byte Veľkosť:

273.38 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Oznámenie zámeru osobitného užívania verejného priestranstva Veľkosť:

114.14 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: OZNÁMENIE ZÁMERU USPORIADAŤ VEREJNÉ KULTÚRNE PODUJATIE Veľkosť:

156.35 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: OZNÁMENIE ZÁMERU USPORIADAŤ VEREJNÉ ŠPORTOVÉ PODUJATIE Veľkosť:

109.59 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: ŽIADOSŤ O SÚHLAS VYKONANÍM VEREJNEJ ZBIERKY NA VEREJNÝCH PRIESTRANSTVÁCH Veľkosť:

142.07 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: iadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov/poskytovanie služieb Veľkosť:

172.88 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: ŽIADOSŤ O ZRIADENIE TRHOVÉHO MIESTA NA AMBULANTNÝ PREDAJ VÝROBKOV Veľkosť:

131.89 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Žiadosť o povolenie užívania verejného priestranstva na účely usporiadania kultúrnych podujatí spojených s poskytovaním služieb a predajom výrobkov Veľkosť:

113.05 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Priznanie k dani z nehnuteľnosti od 1.9.2023 Veľkosť:

2.21 MB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Poučenie na vyplnenie priznania k dani z nehnuteľnost Veľkosť:

404 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: OZNÁMENIE VZNIKU - ZÁNIKU POPLATKOVEJ POVINNOSTI K POPLATKU ZA KOMUNÁLNY ODPAD pre právnicke osoby Veľkosť:

142.51 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: OZNÁMENIE VZNIKU - ZMENY - ZÁNIKU POPLATKOVEJ POVINNOSTI K POPLATKU ZA KOMUNÁLNY ODPAD pre fyzické osoby Veľkosť:

179.58 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Žiadosť o zmenu počtu, frekvencie zberu a odvozu-typu zberných nádob na komunálny odpad Veľkosť:

229 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Žiadosť o zníženie miestneho poplatku za komunálny odpad Veľkosť:

140.18 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť

Vernostná karta

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: Žiadosť o vydanie vernostnej karty – pre FYZICKÉ OSOBY Veľkosť:

121.83 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Žiadosť o vydanie vernostnej karty pre fyzické osoby - pre podnikateľov a právnické osoby Veľkosť:

106.24 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť