Tlačivá

Útvar primátora

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: NÁVRH NA ZRUŠENIE ZÁZNAMU O TRVALOM POBYTE Veľkosť:

90.33 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: NÁVRH NA ZRUŠENIE ZÁZNAMU O PRECHODNOM POBYTE NA NÁVRH VLASTNÍKA Veľkosť:

106.6 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: NÁVRH NA ZRUŠENIE ZÁZNAMU O PRECHODNOM POBYTE Veľkosť:

88.21 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: SÚHLAS VLASTNÍKA Veľkosť:

102.79 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: OZNÁMENIE O URČENÍ DRUHÉHO MENA PRE MALOLETÉHO Veľkosť:

92.21 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: OZNÁMENIE O URČENÍ DRUHÉHO MENA Veľkosť:

91.28 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: ŽIADOSŤ O VYHOTOVENIE ÚRADNÉHO VÝPISU Z KNIHY MANŽELSTIEV S UVEDENÍM PRIEZVISKA BEZ KONCOVKY SLOVENSKÉHO PRECHYLOVANIA Veľkosť:

90.35 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: ŽIADOSŤ O VYHOTOVENIE ÚREDNÉHO VÝPISU Z KNIHY NARODENÍ PRE MALOLETÉ DIEŤA S UVEDENÍM MENA V ČESKOM EKVIVALENTE Veľkosť:

90.42 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: ŽIADOSŤ O VYHOTOVENIE ÚRADNÉHO VÝPISU Z KNIHA NARODENÍ PRE MALOLETÚ DCÉRU UVEDENÍM PRIEZVISKA BEZ KONCOVKY SLOVENSKÉHO PRECHYLOVANIA Veľkosť:

90.61 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: ŽIADOSŤ O VYHOTOVENIE ÚRADNÉHO VÝPISU Z KNIHY NARODENÍ S UVEDENÍM MENA V ČESKOM EKVIVALENTE Veľkosť:

89.69 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: ŽIADOSŤ O VYHOTOVENIE ÚRADNÉHO VÝPISU Z KNIHY NARODENÍ S UVEDENÍM MENA V MAĎARSKOM EKVIVALENTE Veľkosť:

90.6 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: ŽIADOSŤ O VYHOTOVENIE ÚRADNÉHO VÝPISU Z KNIHA NARODENÍ PRE MALOLETÚ DCÉRU UVEDENÍM PRIEZVISKA BEZ KONCOVKY SLOVENSKÉHO PRECHYLOVANIA Veľkosť:

90.02 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: ŽIADOSŤ O ZMENU SLOVENSKÉHO MENA NA CUDZOJAZYČNÝ EKVIVALENT PRE MALOLETÉ DIEŤA Veľkosť:

90.73 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: ŽIADOSŤ O ZMENU SLOVENSKÉHO MENA NA CUDZOJAZYČNÝ EKVIVALENT Veľkosť:

89.32 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Žiadosť o vyhotovenie úradného výpisu z knihy narodení pre maloletú dcéru s uvedením mena v maďarskom ekvivalente Veľkosť:

91.47 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Žiadosť o vydanie rodného listu s uvedením priezviska v slovenskom ekvivalente Veľkosť:

90.32 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Žiadosť o vydanie rodného listu s uvedením priezviska v slovenskom ekvivalente pre maloletú dcéru Veľkosť:

90.85 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Žiadosť o vydanie sobášneho listu s uvedením priezviska nevesty v slovenskom ekvivalente Veľkosť:

90.98 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Žiadosť o zmenu cudzojazyčného mena na slovenský ekvivalent Veľkosť:

89.99 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Žiadosť o zmenu poradia mien pre maloletého/ tú v zmysle v § 2c zákona číslo 300/1993 Z.z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov Veľkosť:

91.72 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Žiadosť o zmenu poradia mien v zmysle v § 2c zákona číslo 300/1993 Z.z. o mene a priezvisku znení neskorších predpisov Veľkosť:

90.63 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Žiadosť o povolenie uzavretia manželstva na inom vhodnom mieste Veľkosť:

130.61 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: ŽIADOSŤ O PRÍSTUP DO PRIVÁTNEJ ZÓNY EGOV - ŽIADATEĽ FYZICKÁ OSOBA PODNIKATEĽ (FOP), PRÁVNICKÁ OSOBA (PO) Veľkosť:

269.78 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: ŽIADOSŤ O PRÍSTUP DO PRIVÁTNEJ ZÓNY EGOV - ŽIADATEĽ FYZICKÁ OSOBA (FO) Veľkosť:

226.1 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť

Odbor školstva, sociálnych vecí, športu a kultúry

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: Manuál k vyúčtovaniu dotácie SK Veľkosť:

39.24 KB

Typ dokumentu:

docx

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Formulár Vyúčtovanie Elszámolás SK HU Veľkosť:

33.37 KB

Typ dokumentu:

docx

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Elszámolási útmutató DOT HU Veľkosť:

37.96 KB

Typ dokumentu:

docx

Stiahnuť:Stiahnuť
Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy Veľkosť:

169.81 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: Žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Veľkosť:

124.36 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky sociálnej pomoc Veľkosť:

166.18 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu Veľkosť:

141.22 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov Veľkosť:

71.34 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu Veľkosť:

36.33 KB

Typ dokumentu:

docx

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytnutí sociálnej služby Veľkosť:

26.27 KB

Typ dokumentu:

docx

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Formulár na posúdenie príjmu Veľkosť:

328.74 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť

Odbor stavebný

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: ŽIADOSŤ O VYDANIE ÚZEMNOPLÁNOVACEJ INFORMÁCIE Veľkosť:

89.77 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: ŽIADOSŤ O VYDANIE POTVRDENIA O ODSTRÁNENÍ STAVBY Veľkosť:

102.43 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: ŽIADOSŤ O POVOLENIE NA ZVLÁŠTNE UŽÍVANIE MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE – ROZKOPÁVKOVÉ POVOLENIE Veľkosť:

110.29 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: ŽIADOSŤ O POVOLENIE UZÁVIERKY MIESTNEJ CESTY Veľkosť:

108 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: OHLÁSENIE DROBNEJ STAVBY PODĽA § 57 ZÁKONA Č. 50/1976 ZB. O ÚZEMNOM PLÁNOVANÍ A STAVEBNOM PORIADKU ( STAVEBNÝ ZÁKON ) V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV Veľkosť:

119.64 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: OHLÁSENIE STAVEBNÝCH ÚPRAV PODĽA § 57 ZÁKONA Č. 50/1976 ZB. O ÚZEMNOM PLÁNOVANÍ A STAVEBNOM PORIADKU ( STAVEBNÝ ZÁKON ) V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV Veľkosť:

118.85 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: OHLÁSENIE STAVBY ELEKTRONICKEJ KOMUNIKAČNEJ SIETE PODĽA § 57 ZÁKONA Č. 50/1976 ZB. O ÚZEMNOM PLÁNOVANÍ A STAVEBNOM PORIADKU (STAVEBNÝ ZÁKON) V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV Veľkosť:

115.72 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: OHLÁSENIE REKLAMNEJ STAVBY PODĽA § 57 ZÁKONA Č. 50/1976 ZB. O ÚZEMNOM PLÁNOVANÍ A STAVEBNOM PORIADKU ( STAVEBNÝ ZÁKON ) V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV Veľkosť:

120.79 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: ŽIADOSŤ O VYJADRENIE K UMIESTNENIU REKLAMNEJ STAVBY Veľkosť:

93.43 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: ŽIADOSŤ O STAVEBNÉ POVOLENIE REKLAMNEJ STAVBY Veľkosť:

101.74 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: ŽIADOSŤ O ZMENU DOBY TRVANIA REKLAMNEJ STAVBY Veľkosť:

95.78 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: ŽIADOSŤ O VYJADRENIE K ZMENE DOBY TRVANIA REKLAMNEJ STAVBY Veľkosť:

94.3 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k projektovej dokumentácii stavby Veľkosť:

178.85 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k odstráneniu stavby Veľkosť:

132.98 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k projektovej dokumentácii pre dodatočné povolenie stavby - cestný správny orgán Veľkosť:

136.69 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k projektovej dokumentácii stavby pre územné rozhodnutie - cestný správny orgán Veľkosť:

136.41 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k projektovej dokumentácii stavby pre stavebné povolenie - cestný správny orgán Veľkosť:

156.31 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k projektovej dokumentácii stavby pre stavebné povolenie – zmena stavby pred dokončením - cestný správny orgán Veľkosť:

136.52 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k zmene v užívaní stavby Veľkosť:

156.67 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: ŽIADOSŤ O ZMENU SÚPISNÉHO A ORIENTAČNÉHO ČÍSLA BUDOVY Veľkosť:

135.64 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: ŽIADOSŤ O URČENIE SÚPISNÉHO A ORIENTAČNÉHO ČÍSLA Veľkosť:

180.75 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: ŽIADOSŤ O ZRUŠENIE SÚPISNÉHO, ORIENTAČNÉHO ČÍSLA NA BUDOVU Veľkosť:

121.59 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: ŽIADOSŤ O POTVRDENIE VEKU STAVBY Veľkosť:

105.66 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť

Všeobecná časť

  1. Žiadosť 

Žiadosť musí obsahovať:

Žiadateľ uvedie základné údaje o žiadateľovi a stavbe.

  1. Projektová dokumentácia 

Projektová dokumentácia vypracovaná podľa  § 40c ods. 2 zákona č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní v znení neskorších predpisov a príslušných ustanovení §3 a §9 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

Textová časť projektovej dokumentácie musí obsahovať aj:

Údaje svedčiace o súlade navrhovanej stavby so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie - vyhodnotenie súladu s platným Územným plánom mesta Dunajská Streda (ďalej len UPN): podlažnosť, index zastavanosti, podiel zelene, index podlažných plôch a funkčné využitie, pripojenie stavby na miestne rozvody technického vybavenia územia, technický popis oplotenia, napojenie vjazdu na miestnu cestu

Grafická časť projektovej dokumentácie musí obsahovať aj:

Vyhodnotenie súladu zámeru so záväznou časťou ÚPN (samostatná grafická príloha – „situácia plôch“); zreteľné vymedzenie stavebného pozemku - farebne odlíšiť plochy zastavané, plochy spevnené a všetky druhy zelene (na rastlom teréne, na podzemných konštrukciách), s číselnými údajmi o ich jednotlivých výmerách (m2) tak, aby boli tieto údaje overiteľné na základe kót; situácia musí obsahovať komplexné vyhodnotenia súladu s ÚPN, t.j. jednoznačné vymedzenie riešeného územia, hranice jednotlivých funkčných plôch podľa ÚPN; ak riešené územie prechádza cez viacero funkčných plôch, je potrebné vyhodnotenie regulácie spracovať samostatne pre každú funkčnú plochu, pripojenie stavby na miestne rozvody technického vybavenia územia, oplotenie, napojenie vjazdu na miestnu cestu

Osobitná časť   

K žiadosti „Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k projektovej dokumentácii stavby pre stavebné  povolenie – zmena stavby pred dokončením“ .

Všetky navrhované zmeny je potrebné uviesť v textovej aj grafickej časti s grafickým  (farebným) vyznačením navrhovaného stavu oproti pôvodnému stavu, vrátane pôvodných a navrhovaných záväzných regulatívov funkčného a priestorového využitia územia.

K žiadosti „Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k projektovej dokumentácii stavby pre dodatočné povolenie stavby“ .

Ak sa dodatočné povolenie stavby týka pozemku bez zástavby, resp. po asanácii pôvodného objektu, je potrebné uviesť, či je stavba iba začatá, čiastočne zrealizovaná alebo zrealizovaná.  Žiadosť musí obsahovať aj informáciu, prečo je podaná žiadosť o dodatočné povolenie stavby (stavba bola zrealizovaná resp. čiastočne zrealizovaná bez stavebného povolenia alebo nad rámec vydaného stavebného povolenia – uviesť číslo povolenia a dátum vydania).

Upozornenie:

Ak predložená žiadosť neposkytuje dostatočné podklady pre posúdenie súladu navrhovanej stavby so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie, mesto Dunajská Streda v lehote do 15 dní od podania žiadosti vyzve žiadateľa, aby žiadosť v primeranej lehote doplnil a upozorní ho, že inak záväzné stanovisko nevydá a žiadosť odloží. Ak žiadateľ nedoplní žiadosť o záväzné stanovisko požadovaným spôsobom v určenej lehote, mesto Dunajská Streda žiadosť odloží, o čom žiadateľa a príslušný stavebný úrad bezodkladne upovedomí.

Spoločný stavebný úrad

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: NÁVRH NA VYDANIE KOLAUDAČNÉHO ROZHODNUTIA Veľkosť:

154.46 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: OHLÁSENIE ZMENY V UŽÍVANÍ STAVBY A ŽIADOSŤ O JEJ POVOLENIE Veľkosť:

160.06 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: VYHLÁSENIE DOZORA-BÚRACIE POVOLENIE Veľkosť:

82.23 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: VYHLÁSENIE STAVEBNÉHO DOZORA-STAVEBNÉ POVOLENIE Veľkosť:

88.07 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: ŽIADOSŤ O DODATOČNÉ STAVEBNÉ POVOLENIE Veľkosť:

143.7 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: ŽIADOSŤ O DODATOČNÉ STAVEBNÉ POVOLENIE SPOLU S KOLAUDÁCIOU Veľkosť:

157.54 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: ŽIADOSŤ O POVOLENIE NA ODSTRÁNENIE STAVBY A SÚČASNE O POVOLENIE NOVEJ STAVBY Veľkosť:

149.24 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: ŽIADOSŤ O POVOLENIE NA ODSTRÁNENIE STAVBY Veľkosť:

124.28 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: ŽIADOSŤ O PRESKÚMANIE SPÔSOBILOSTI STAVBY NA UŽÍVANIE Veľkosť:

147.99 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: ŽIADOSŤ O STAVEBNÉ POVOLENIE Veľkosť:

144.13 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: ŽIADOSŤ O ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE Veľkosť:

171.93 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: ŽIADOSŤ O ZLÚČENÉ ÚZEMNÉ A STAVEBNÉ POVOLENIE Veľkosť:

144.09 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: ŽIADOSŤ O ZMENU STAVBY PRED DOKONČENÍM Veľkosť:

138.58 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť

Odbor technický a investičný

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: ŽIADOSŤ O VYDANIE SÚHLASU NA VÝRUB DREVINY Veľkosť:

168.05 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: ŽIADOSŤ O VYDANIE SÚHLASU K POVOLENIU STAVBY MALÉHO ZDROJA ZNEČISŤOVANIA OVZDUŠIA Veľkosť:

111.4 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: ŽIADOSŤ O VYDANIE SÚHLASU NA UŽÍVANIE MALÉHO ZDROJA ZNEČISŤOVANIA OVZDUŠIA Veľkosť:

124.84 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť

Odbor finančný a evidencie majetku

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: ŽIADOSŤ O POVOLENIE UŽÍVANIA VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA NA ÚČELY USPORIADANIA KULTÚRNYCH PODUJATÍ SPOJRNÝCH S POSKYTOVANÍM SLUŽIEB A PREDAJOM VÝROBKOV NA ÚZEMÍ MESTA DUNAJSKÁ STREDA Veľkosť:

148.16 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Oznámenie základu miestnej dane za ubytovanie Veľkosť:

220.34 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Oznámenie o zmene skutočností rozhodujúcich pre určenie dane za ubytovanie Veľkosť:

109.08 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Oznámenie o začatí poskytovania odplatného prechodného ubytovania pre účely dane za ubytovanie Veľkosť:

199.46 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Oznámenie o ukončení odplatného prechodného ubytovania v ubytovacom zariadení Veľkosť:

104.83 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: OZNÁMENIE VZNIKU/ZMENY A ZÁNIKU DAŇOVEJ POVINNOSTI ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA Veľkosť:

144.32 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Žiadosť o vydanie potvrdenia Veľkosť:

84.17 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: OHLÁSENIE O ZRIADENÍ PREVÁDZKY, URČENÍ ČASU PREDAJA V OBCHODE A ČASU PREVÁDZKY SLUŽIEB Veľkosť:

130.92 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: OHLÁSENIE DOČASNÉHO UZAVRETIA PREVÁDZKY Veľkosť:

105.25 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: OHLÁSENIE UKONČENIA PREVÁDZKOVANIA PREDAJNE RESP. BUTIKU, REŠT. ZARIADENIA, PREVÁDZKY NA ÚZEMÍ MESTA DUNAJSKÁ STREDA Veľkosť:

110.7 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: OHLÁSENIE ZMENY PREVÁDZKOVEJ DOBY Veľkosť:

110.3 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Žiadosť o poskytnutie bývania v nájomnom byte Veľkosť:

273.38 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Oznámenie zámeru osobitného užívania verejného priestranstva Veľkosť:

114.14 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: OZNÁMENIE ZÁMERU USPORIADAŤ VEREJNÉ KULTÚRNE PODUJATIE Veľkosť:

156.35 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: OZNÁMENIE ZÁMERU USPORIADAŤ VEREJNÉ ŠPORTOVÉ PODUJATIE Veľkosť:

109.59 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: ŽIADOSŤ O SÚHLAS VYKONANÍM VEREJNEJ ZBIERKY NA VEREJNÝCH PRIESTRANSTVÁCH Veľkosť:

142.07 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: ŽIADOSŤ O ZRIADENIE TRHOVÉHO MIESTA NA AMBULANTNÝ PREDAJ VÝROBKOV Veľkosť:

131.89 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov/poskytovanie služieb Veľkosť:

172.97 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Žiadosť o povolenie užívania verejného priestranstva na účely usporiadania kultúrnych podujatí spojených s poskytovaním služieb a predajom výrobkov Veľkosť:

113.05 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Priznanie k dani z nehnuteľnosti od 1.9.2023 Veľkosť:

2.21 MB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Poučenie na vyplnenie priznania k dani z nehnuteľnost Veľkosť:

404 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: OZNÁMENIE VZNIKU - ZÁNIKU POPLATKOVEJ POVINNOSTI K POPLATKU ZA KOMUNÁLNY ODPAD pre právnicke osoby Veľkosť:

142.51 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: OZNÁMENIE VZNIKU - ZMENY - ZÁNIKU POPLATKOVEJ POVINNOSTI K POPLATKU ZA KOMUNÁLNY ODPAD pre fyzické osoby Veľkosť:

179.58 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Žiadosť o zmenu počtu, frekvencie zberu a odvozu-typu zberných nádob na komunálny odpad Veľkosť:

229 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Žiadosť o zníženie miestneho poplatku za komunálny odpad Veľkosť:

140.18 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť

Vernostná karta

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: Žiadosť o vydanie vernostnej karty – pre FYZICKÉ OSOBY Veľkosť:

121.83 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Žiadosť o vydanie vernostnej karty pre fyzické osoby - pre podnikateľov a právnické osoby Veľkosť:

106.24 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť