Plán činnosti

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I.polrok 2024

 

            Uznesením č. 209/2023/9 zo dňa 05.12.2023 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda schválilo Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2024 nasledovne:

1. Kontrola prevodov nehnuteľného majetku mesta, ktorého všeobecná hodnota majetku prevýšila 20 000 eur (v zmysle § 18f, ods.1 písm. i) zákona o obecnom zriadení)

- kontrolované obdobie: rok 2023

- cieľ kontroly: preveriť dodržiavanie zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a vnútorných predpisov vzťahujúcich sa k predmetu kontroly

2. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede

- kontrolované obdobie: II. polrok 2023

- cieľ kontroly: preveriť vecné plnenie uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom v Dunajskej Strede v kontrolovanom období

3. Kontrola evidencie a vybavovania sťažností a petícií na Mestskom úrade v Dunajskej Strede

- kontrolované obdobie: rok 2023

- cieľ kontroly: preveriť dodržiavanie a uplatňovanie zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve, zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach a súvisiacich predpisov

4. Kontrola zákonného, správneho a úplného zverejňovania povinne zverejňovaných zmlúv a  faktúr v Základnej škole, Smetanov háj 286/9, Dunajská Streda

- kontrolované obdobie: 2023

- cieľ kontroly: preveriť dodržiavanie a uplatňovanie zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

5. Kontrola rozpočtového hospodárenia v Centre sociálnej starostlivosti v Dunajskej Strede

- kontrolované obdobie: rok 2023

- cieľ kontroly: preveriť dodržiavanie pravidiel rozpočtového hospodárenia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov

6. Kontrola poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Dunajská Streda (podprogram 2.1. dotácie na základe výziev)

- kontrolované obdobie: rok 2023

- cieľ kontroly: preveriť dodržiavanie a uplatňovanie Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 15/2020 zo dňa 29. septembra 2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Dunajská Streda na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných účelov alebo verejnoprospešných účelov

V Dunajskej Strede, dňa 06.12.2023                                    Ing. Zoltán Fekete

hlavný kontrolór

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I.polrok 2023

 

Uznesením č. 19/2022/2 zo dňa 13.12.2022 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda schválilo Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2023 nasledovne:


1. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede
- kontrolované obdobie: II. polrok 2022
- cieľ kontroly: preveriť vecné plnenie uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom v Dunajskej Strede v kontrolovanom období


2. Kontrola evidencie a vybavovania sťažností a petícií na Mestskom úrade v Dunajskej Strede
- kontrolované obdobie: rok 2022
- cieľ kontroly: preveriť dodržiavanie a uplatňovanie zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve, zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach a súvisiacich predpisov


3. Kontrola rozpočtového hospodárenia Centra voľného času v Dunajskej Strede.
- kontrolované obdobie: rok 2022
- cieľ kontroly: preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov vzťahujúcich sa k predmetu kontroly


4. Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v Základnej škole, Jilemnického ul. 204/11, Dunajskej Strede
- kontrolované obdobie: rok 2022
- cieľ kontroly: preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov vzťahujúcich sa k predmetu kontroly


5. Kontrola inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v Základnej škole Gyulu Szabóa s vyučovacím jazykom maďarským Dunajská Streda.
- kontrolované obdobie: ku dňu 31.12.2022
- cieľ kontroly: preveriť dodržiavanie a uplatňovanie ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov


6. Kontrola príspevkov na rekreáciu poskytnutých zamestnancom mesta
- kontrolované obdobie: rok 2022
- cieľ kontroly: preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov vzťahujúcich sa k predmetu kontroly


7. Kontrola plnenia prijatých opatrení na nápravu zistených nedostatkov kontrolami vykonanými na mestskom úrade v rokoch 2021 a 2022
- cieľ kontroly: preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov vzťahujúcich sa k predmetu kontroly

 

V Dunajskej Strede, dňa 14.12.2022      Ing. Zoltán Fekete
                                                            hlavný kontrolór

 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II.polrok 2023

 

 

            Uznesením č. 137/2023/6 zo dňa 27.júna 2023 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda schválilo Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2023 nasledovne:

 

1. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede

- kontrolované obdobie: I. polrok 2023

- cieľ kontroly: preveriť vecné plnenie uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom v Dunajskej Strede v kontrolovanom období

 

2. Kontrola evidencie a vybavovania žiadostí o sprístupnenie informácií na Mestskom úrade v Dunajskej Strede

- kontrolované obdobie: rok 2022

- cieľ kontroly: preveriť dodržiavanie a uplatňovanie zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vnútorného predpisu – Smernice č. 01/2011

 

3. Kontrola použitia finančných prostriedkov poskytnutých z rozpočtu mesta (podprogram 2.7.4. kapitálové výdavky) spoločnosti Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o

- kontrolované obdobie: 2023

- cieľ kontroly: preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov vzťahujúcich sa k predmetu kontroly

 

4. Kontrola bežných a kapitálových výdavkov z rozpočtu mesta v podprograme 8.2. Detské ihriská

- kontrolované obdobie: rok 2023

- cieľ kontroly: preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov vzťahujúcich sa k predmetu kontroly

 

5. Kontrola tvorby a čerpania sociálneho fondu v Mestskom kultúrnom stredisku Csaplára Benedeka

- kontrolované obdobie: rok 2022

- cieľ kontroly: preveriť dodržiavanie zákona č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov a vnútorných predpisov vzťahujúcich sa k predmetu kontroly

 

 

 

 

V Dunajskej Strede, dňa 30.06.2023                                    Ing. Zoltán Fekete

hlavný kontrolór

 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I.polrok 2022

 

 

            Uznesením č. 549/2022/28 zo dňa 11.01.2022 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda schválilo Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2022 nasledovne:

 

1. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede

- kontrolované obdobie: II. polrok 2021

- cieľ kontroly: preveriť vecné plnenie uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom v Dunajskej Strede v kontrolovanom období

 

2. Kontrola evidencie a vybavovania sťažností a petícií na Mestskom úrade v Dunajskej Strede

- kontrolované obdobie: rok 2021

- cieľ kontroly: preveriť dodržiavanie a uplatňovanie zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve, zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach a súvisiacich predpisov

 

3. Kontrola plnenia opatrení, prijatých na základe výsledkov kontroly systému podpory subjektov verejnej správy v oblasti všeobecne prospešných a verejnoprospešných služieb a účelov v meste Dunajská Streda vykonanou Najvyšším kontrolným úradom SR v roku 2019.

- kontrolované obdobie: 2021

- cieľ kontroly: preveriť plnenie primátorom prijatých opatrení na základe výsledkov kontroly podľa Protokolu o výsledku kontroly zo dňa 14.08.2019

 

4. Kontrola správnosti tvorby a čerpania sociálneho fondu na Mestskom úrade v Dunajskej Strede

- kontrolované obdobie: rok 2021

- cieľ kontroly: preveriť dodržiavanie podmienok a uplatňovanie zákona č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov a kolektívnej zmluvy pre rok 2021

 

5. Kontrola bežných výdavkov rozpočtu, program č.9: materské školy bez právnej subjektivity, prvok č. 9.1.3.: materiál

- kontrolované obdobie: rok 2021

- cieľ kontroly: preveriť dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti pri nakladaní s pridelenými finančnými prostriedkami

 

6. Kontrola inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v Základnej umeleckej škole Dunajská Streda.

- kontrolované obdobie: ku dňu 31.12.2021

- cieľ kontroly: preveriť dodržiavanie a uplatňovanie ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

 

 

 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II.polrok 2022

 

 

            Uznesením č. 627/2022/32 zo dňa 28.06.2022 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda schválilo Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2022 nasledovne:

 

 

1. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede

- kontrolované obdobie: I. polrok 2022

- cieľ kontroly: preveriť vecné plnenie uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom v Dunajskej Strede v kontrolovanom období

 

2. Kontrola zákonného, správneho a úplného zverejňovania povinne zverejňovaných zmlúv a faktúr Mestského úradu v Dunajskej Strede

- kontrolované obdobie: od 01.07.2022 do 31.08.2022

- cieľ kontroly: preveriť dodržiavanie a uplatňovanie zákona č. 211/2000 Z.z.  o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

3. Kontrola tvorby a čerpania rezervného fondu Mesta Dunajská Streda

- kontrolované obdobie: rok 2021

- cieľ kontroly: preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov vzťahujúcich sa k predmetu kontroly

 

4. Kontrola rozpočtového hospodárenia Zariadenia pre seniorov v Dunajskej Strede

- kontrolované obdobie: rok 2021

- cieľ kontroly: preveriť dodržiavanie pravidiel rozpočtového hospodárenia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov

 

5. Kontrola inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v Základnej škole, Smetanov háj 286/9, Dunajská Streda.

- kontrolované obdobie: ku dňu 31.12.2021

- cieľ kontroly: preveriť dodržiavanie a uplatňovanie ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

 

6. Kontrola inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v Základnej škole Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským, Dunajská Streda.

- kontrolované obdobie: ku dňu 31.12.2021

- cieľ kontroly: preveriť dodržiavanie a uplatňovanie ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

 

7. Kontrola inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v Základnej škole Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským, Dunajská Streda.

- kontrolované obdobie: ku dňu 31.12.2021

- cieľ kontroly: preveriť dodržiavanie a uplatňovanie ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

 

 

 

 

V Dunajskej Strede, dňa 04.07.2022                                    Ing. Zoltán Fekete

hlavný kontrolór

 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I.polrok 2021

 

 

            Uznesením č. 380/2021/19 zo dňa 16.03.2021 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda schválilo Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2021 nasledovne:

 

1. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede

- kontrolované obdobie: II. polrok 2020

 

2. Kontrola evidencie a vybavovania sťažností a petícií na Mestskom úrade v Dunajskej Strede

- kontrolované obdobie: rok 2020

- cieľ kontroly: preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov súvisiacich s predmetom kontroly

 

3. Kontrola inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v Centre sociálnej starostlivosti Dunajská Streda.

- kontrolované obdobie: ku dňu 31.12.2020

- cieľ kontroly: preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov súvisiacich s predmetom kontroly

 

4. Kontrola zabezpečenia prevádzky parkovacích miest v zóne s dopravným obmedzením na území mesta Dunajská Streda

- kontrolované obdobie: rok 2020

- cieľ kontroly: preveriť dodržiavanie Všeobecne záväzné nariadenia mesta Dunajská Streda č. 2/2019 zo dňa 19. februára 2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v zóne s dopravným obmedzením na území mesta Dunajská Streda

 

5. Kontrola tvorby a použitia sociálneho fondu v Základnej umeleckej škole v Dunajskej Strede

- kontrolované obdobie: rok 2020

- cieľ kontroly: preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov súvisiacich s predmetom kontroly

 

6. Kontrola aktuálnosti platných všeobecne záväzných nariadení Mesta Dunajská Streda

- kontrolované obdobie: roky 2006 až 2020

- cieľ kontroly: preveriť súlad platných VZN na území mesta Dunajská Streda s aktuálne platnými právnymi predpismi so zámerom ich aktualizácie

 

 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II.polrok 2021

 

 

            Uznesením č. 481/2021/25 zo dňa 28.09.2021 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda schválilo Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2021 nasledovne:

 

 

1. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede

- kontrolované obdobie: I. polrok 2021

 

2. Kontrola vybranej investičnej akcie mesta

- kontrolované obdobie: január - september 2021

-cieľ kontroly: preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov súvisiacich s predmetom kontroly

 

3. Kontrola administratívnej činnosti SSÚ

-kontrolované obdobie: III. štvrťrok 2020

-cieľ kontroly: preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov súvisiacich s predmetom kontroly

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I.polrok 2020

 

 

            Uznesením č. 221/2020/10 zo dňa 25.02.2020 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda schválilo Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2020 nasledovne:

 

1. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede

- kontrolované obdobie: II. polrok 2019

- cieľ kontroly: preveriť plnenie prijatých uznesení,

 

2. Kontrola evidencie a vybavovania sťažností a petícií na Mestskom úrade v Dunajskej Strede

- kontrolované obdobie: rok 2019

- cieľ kontroly: preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov súvisiacich s predmetom kontroly

 

3. Kontrola zverejňovania zmlúv, objednávok tovaru, služieb a faktúr za tovary a služby na Základnej umeleckej škole v Dunajskej Strede

- kontrolované obdobie: rok 2019

- cieľ kontroly: preveriť dodržiavanie zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

4. Kontrola zverejňovania zmlúv, objednávok tovaru, služieb a faktúr za tovary a služby v Centre voľného času v Dunajskej Strede

- kontrolované obdobie: rok 2019

- cieľ kontroly: preveriť dodržiavanie zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

5. Kontrola výkonu základnej finančnej kontroly na mestskom úrade

- kontrolované obdobie: január, február 2020

- cieľ kontroly: preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov súvisiacich s predmetom kontroly

 

6. Kontrola tvorby a použitia sociálneho fondu v rozpočtových organizáciach mesta: Základná škola Jilemnického ulica 204/11, Základná škola Smetanov háj 286/9, Základná škola Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským, Základná škola Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským a Základná škola Gyulu Szabóa s vyučovacím jazykom maďarským

- kontrolované obdobie: rok 2019

- cieľ kontroly: preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov súvisiacich s predmetom kontroly

 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II.polrok 2020

 

 

            Uznesením č. 302/2020/16 zo dňa 26.09.2020 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda schválilo Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2020 nasledovne:

 

1. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede

- kontrolované obdobie: I. polrok 2020

 

2. Kontrola dodržiavania Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Dunajská Streda č. 12/2009, ktorým sa určujú miesta a podmienky pre vylepovanie plagátov na území Mesta Dunajská Streda

- kontrolované obdobie: január - september 2019

 

3. Kontrola správy a vedenia pokladničných operácií príručnej pokladne Mestskej polície v Dunajskej Strede

- kontrolované obdobie: III.štvrťrok 2020

- cieľ kontroly: preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov súvisiacich s predmetom kontroly

 

4. Kontrola pridelených rozpočtových prostriedkov mesta na mestskú hromadnú dopravu

- kontrolované obdobie: rok 2019

- cieľ kontroly: preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov súvisiacich s predmetom kontroly

 

5. Kontrola správy dane za psa

- kontrolované obdobie: rok 2019

- cieľ kontroly: preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov súvisiacich s predmetom kontroly

 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I.polrok 2019

 

Uznesením č. 55/2019/3 zo dňa 19.02.2019 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda schválilo Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2019 nasledovne:

1. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede
- kontrolované obdobie: II. polrok 2018
- cieľ kontroly: overenie plnenia prijatých uznesení,

 

2. Kontrola evidencie a vybavovania sťažností a petícií na Mestskom úrade v Dunajskej Strede
- kontrolované obdobie: rok 2018
- cieľ kontroly: dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov súvisiacich s predmetom kontroly.

 

3. Kontrola správnosti zaradenia dlhodobého hmotného majetku do evidencie Mestského úradu Dunajská Streda
- kontrolované obdobie: rok 2018
- cieľ kontroly: dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov súvisiacich s predmetom kontroly

 

4. Kontrola príjmov za správne poplatky podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

- kontrolované obdobie: rok 2018
- cieľ kontroly: dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov súvisiacich s predmetom kontroly

 

5. Kontrola zverejňovania zmlúv, objednávok tovaru, služieb a faktúr za tovary a služby na

Mestskom úrade v Dunajskej Strede

- kontrolované obdobie: II.polrok 2018

- cieľ kontroly: dodržiavanie zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

6. Kontrola vybranej investičnej akcie realizovanej mestom Dunajská Streda

- kontrolované obdobie: rok 2018

- cieľ kontroly: dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov súvisiacich s predmetom kontroly

 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II.polrok 2019

Uznesením č. 151/2019/7 zo dňa 24.09.2019 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda schválilo Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2019 nasledovne:

1. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede

- kontrolované obdobie: I. polrok 2019

 

2. Kontrola dodržiavania Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Dunajská Streda č. 5/2017 zo dňa 16. mája 2017 o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o úhrade za poskytované sociálne služby v Centre sociálnej starostlivosti Dunajská Streda v znení neskorších zmien

- kontrolované obdobie: I.polrok 2019

 

3. Kontrola príležitostného nájmu nebytových priestorov v správe Mestského kultúrneho strediska Benedeka Csaplára v Dunajskej Strede

- kontrolované obdobie: I.polrok 2019

- cieľ kontroly: preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov súvisiacich s predmetom kontroly

 

4. Kontrola správy dane za osobitné užívanie verejného priestranstva na Žitnoostrovskom jarmoku

- kontrolované obdobie: rok 2019

 - cieľ kontroly: preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov súvisiacich s predmetom kontroly

 

5. Kontrola účtovných dokladov na mestskom úrade

- kontrolované obdobie: september 2019

 - cieľ kontroly: preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov súvisiacich s predmetom kontroly

 

6. Kontrola pokladničných operácií na mestskom úrade

- kontrolované obdobie: august 2019

 - cieľ kontroly: preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov súvisiacich s predmetom kontroly

 

7. Kontrola administratívnej činnosti SSÚ

- kontrolované obdobie: I.polrok 2019

 - cieľ kontroly: preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov súvisiacich s predmetom kontroly

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I.polrok 2018

Uznesením č. 535/2018/25 zo dňa 20.02.2018 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda schválilo Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018 nasledovne:

1. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede
  - kontrolované obdobie: II. polrok 2017
  - cieľ kontroly: overenie plnenia prijatých uznesení,

2. Kontrola evidencie a vybavovania sťažností a petícií na Mestskom úrade v Dunajskej Strede
  - kontrolované obdobie: rok 2017
  - cieľ kontroly: dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov súvisiacich s predmetom kontroly.

3. Kontrola vybranej investičnej akcie realizovanej mestom Dunajská Streda
  - kontrolované obdobie: rok 2017
  - cieľ kontroly: dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov súvisiacich s predmetom kontroly

4. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách vykonaných hlavným kontrolórom v roku 2017
  - cieľ kontroly: dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov súvisiacich s predmetom kontroly

5. Kontrola zmluvných prevodov vlastníctva majetku mesta Dunajská Streda.
  - kontrolované obdobie: rok 2017
  - cieľ kontroly: dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov súvisiacich s predmetom kontroly

6. Kontrola rozpočtového hospodárenia
  - kontrolované subjekty: ZŠ Jilemnického, ZŠ Smetanov háj, ZŠ Ármina Vámbéryho s VJM – Vámbéry Ármin Alapiskola, ZŠ Zoltána Kodálya s VJM – Kodály Zoltán Alapiskola, ZŠ Gyulu Szabóa s VJM – Szabó Gyula   Alapiskola,
  - kontrolované obdobie: rok 2017
  - cieľ kontroly: dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov súvisiacich s predmetom kontroly

7. Kontrola faktúr a objednávok na Mestskom úrade v Dunajskej Strede
  - kontrolované obdobie: II. polrok 2017
  - cieľ kontroly: dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov súvisiacich s predmetom kontroly

 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II.polrok 2018

 

Uznesením č. 615/2018/29 zo dňa 18.09.2018 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda schválilo Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2018 nasledovne:

 

1. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede

- kontrolované obdobie: I. polrok 2018

- cieľ kontroly: overiť plnenie prijatých uznesení

2. Kontrola dodržiavania Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 9/2014 zo dňa 24.6.2014 o výkone taxislužby na území mesta Dunajská Streda 

- kontrolované obdobie: rok 2017

3. Kontrola nájmu hrobových miest na cintorínoch na území mesta Dunajská Streda vo vlastníctve mesta Dunajská Streda

- kontrolované obdobie: rok 2017

- cieľ kontroly: preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov súvisiacich s predmetom kontroly

4. Kontrola v zmysle § 18 f, ods.1, písm.h) zákona o obecnom zriadení: Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 38/591/2014 zo dňa 11.02.2014 poverilo hlavného kontrolóra pravidelne kontrolovať každú verejnú obchodnú súťaž, ktorú mesto uskutočňuje

 - kontrolované obdobie: rok 2018

 - cieľ kontroly: preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov súvisiacich s predmetom kontroly

 

 

 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I.polrok 2017:

 

Uznesením č. 387/2017/17 zo dňa 14.02.2017 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda schválilo Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017 nasledovne:

 

 1. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede
 • kontrolované obdobie: II. polrok 2016
 • cieľ kontroly: overiť plnenie prijatých uznesení,

 

 1. Kontrola používania maďarského jazyka v úradnom styku a informovanie verejnosti v maďarskom jazyku
 • kontrolované subjekty:
 • základné školy: ZŠ Jilemnického, ZŠ Smetanov háj, ZŠ Ármina Vámbéryho s VJM – Vámbéry Ármin Alapiskola, ZŠ Zoltána Kodálya s VJM – Kodály Zoltán Alapiskola, ZŠ Gyulu Szabóa s VJM – Szabó Gyula Alapiskola,
 • Základná umelecká škola,
 • materské školy: MŠ Eleka Benedeka s VJM  – Benedek Elek Óvoda, MŠ s VJM – Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda, Októbrova u., MŠ Jesenského u., MŠ – Óvoda, Komenského u., MŠ – Óvoda, Námestie SNP, MŠ – Óvoda, Námestie Priateľstva, MŠ – Óvoda, Ružový háj, MŠ – Óvoda, Rybný trh a MŠ – Óvoda, Széchenyiho u.,
 • Mestská polícia Dunajská Streda,
 • Centrum voľného času v Dunajskej Strede,
 • Zariadenie pre seniorov Dunajská Streda,
 • Mestské kultúrne stredisko Benedeka Csaplára – Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ,
 • Centrum sociálnej starostlivosti,
 • Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o.,
 • Thermalpark DS, a.s.
 • cieľ kontroly: dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s predmetom kontroly

 

 1. Kontrola evidencie a vybavovania sťažností a petícií
 • kontrolované obdobie: rok 2016
 • cieľ kontroly: dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov súvisiacich s predmetom kontroly.

 

 1. Kontrola správy miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Dunajská Streda
 • kontrolované obdobie: rok 2016
 • cieľ kontroly: dodržiavanie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 12/2014 zo dňa 9. decembra 2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Dunajská Streda

 

 1. Kontrola postupu Spoločného stavebného úradu v stavebnom a správnom konaní
 • kontrolovaný subjekt: Spoločný stavebný úrad
 • kontrolované obdobie: II. polrok 2016
 • cieľ kontroly: dodržiavanie Príkazu primátora mesta Dunajská Streda č. 3/2015 zo dňa 30.06.2015

 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II.polrok 2017:

 

Uznesením č. 475/2017/21 zo dňa 26.09.2017 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda schválilo Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2017 nasledovne:

 

 1. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede
 • kontrolované obdobie: I. polrok 2017
 • cieľ kontroly: preveriť plnenie prijatých uznesení,

 

 1. Kontrola uverejňovania správ z podlimitných zákaziek a zákaziek s nízkou hodnotou na Mestskom úrade v Dunajskej Strede
 • kontrolované obdobie: I. polrok 2017
 • cieľ kontroly: preveriť dodržiavanie zákona č. 343/2015Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

 1. Kontrola objednávok na obstaranie majetku, materiálu, tovarov, prác a služieb na Mestskom úrade v Dunajskej Strede
 • kontrolované obdobie: I. polrok 2017
 • cieľ kontroly: preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov súvisiacich s predmetom kontroly

 

 1. Kontrola vyúčtovania dotácií v oblasti kultúry, sociálnej a zdravotníctva poskytnutých z rozpočtu mesta v zmysle uznesenia č. 233/2016/11/A zo dňa 19.04.2016
 • kontrolované obdobie: rok 2016
 • cieľ kontroly:  preveriť dodržiavanie ustanovení Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2015 zo dňa 10.02.2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom pôsobiacim na území mesta Dunajská Streda

 

 1. Kontrola hospodárenia v Centre voľného času v Dunajskej Strede
 • kontrolované obdobie: rok 2016
 • cieľ kontroly: preveriť dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými financiami a preveriť súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi pri hospodárení s verejnými prostriedkami

 

 1. Kontrola v zmysle § 18 f, ods.1, písm.h) zákona o obecnom zriadení: Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 38/591/2014 zo dňa 11.02.2014 poverilo hlavného kontrolóra pravidelne kontrolovať každú verejnú obchodnú súťaž, ktorú mesto uskutočňuje
 • kontrolované obdobie: rok 2017
 • cieľ kontroly: preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov súvisiacich s predmetom kontroly

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2016:

 

Uznesením č. 203/2016/10 zo dňa 16.02.2016 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda schválilo Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2016 nasledovne:

 

 • Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede
 • kontrolované obdobie: II.polrok 2015
 • cieľ kontroly: overovanie plnenia prijatých uznesení,

 

 • Kontrola plnenia opatrení prijatých na základe výsledkov kontrol ukončených v mesiacoch december 2015 a január 2016
 • cieľ kontroly: overovanie plnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku,

 

 • Kontrola dodržiavania Všeobecne záväzného nariadenia 2/2015 zo dňa 10. februára 2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia so sídlom na území mesta Dunajská Streda na rok 2015
 • kontrolované obdobie: rok 2015
 • cieľ kontroly: dodržiavanie podmienok na poskytnutie a použitie verejných financií,

 

 • Kontrola vykonávania základnej finančnej kontroly podľa zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene o doplnení niektorých zákonov
 • kontrolovaný subjekt: Mestský úrad
 • kontrolované obdobie: máj 2016
 • cieľ kontroly:  dodržiavanie správnosti a preukázateľnosti vykonávania finančných operácií alebo ich častí,

 

 • Kontrola pokladničných operácií
 • kontrolovaný subjekt: Mestský úrad
 • kontrolované obdobie: marec 2016
 • cieľ kontroly: dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, vnútorných predpisov a správnosti a preukázateľnosti vykonávania pokladničných operácií,

 

 • Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami
 • kontrolovaný subjekt: Mestské kultúrne stredisko v Dunajskej Strede
 • kontrolované obdobie: rok 2015
 • cieľ kontroly: dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými financiami a preveriť súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi pri hospodárení s verejnými prostriedkami

 

 • Kontrola evidencie a vybavovania sťažností a petícií
 • kontrolované obdobie: rok 2015
 • cieľ kontroly: dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov súvisiacich s predmetom kontroly.

 

 • Kontrola výkonu zimnej údržby pozemných komunikácií – odhrňovanie snehu, posyp vozoviek, ručné čistenie priechodov pre chodcov
 • kontrolovaný subjekt: Municipal Real Estate s.r.o. Dunajská Streda
 • kontrolované obdobie: od 01.01.2016 do 31.05.2016

 

 • Kontrola dodržiavania ustanovení zákona NR SR č. 184/1999 Z.z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisoch na Mestskom úrade a v mestských organizáciách.

 

 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2016:

 

Uznesením č. 300/2016/14 zo dňa 27.09.2016 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda schválilo Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2016 nasledovne:

 

 • Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede
 • kontrolované obdobie: I. polrok 2016
 • cieľ kontroly: overiť plnenie prijatých uznesení,

 

 • Kontrola poskytnutia zliav držiteľom vernostnej karty
 • kontrolované subjekty:
 1. ZŠ Dunajská Streda – Jilemnického ul.
 2. ZŠ Dunajská Streda – Smetanov háj
 3. ZŠ Z.Kodálya s vyuč. jazykom maď.
 4. ZŠ Á.Vámbéryho s vyuč. jazykom maď.
 5. ZŠ Gy.Szabóa s vyuč. jazykom maď.
 6. Centrum voľného času
 • kontrolované obdobie: I. polrok 2016
 • cieľ kontroly:  preveriť dodržiavanie ustanovení Zásad vydávania a používania Vernostnej karty Mesta Dunajská Streda a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 28/2012 zo dňa 4. decembra 2012 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda.

 

 • Kontrola tvorby a použitia sociálneho fondu
 • kontrolovaný subjekt: Mestský úrad v Dunajskej Strede
 • kontrolované obdobie: I. polrok 2016
 • cieľ kontroly:  preveriť dodržiavanie ustanovení zákona č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov

 

 • Kontrola vyúčtovania dotácií v oblasti telesnej kultúry a športu poskytnutých z rozpočtu mesta v zmysle uznesenia č. 233/2016/11 zo dňa 19.04.2016
 • kontrolované obdobie: rok 2015
 • cieľ kontroly:  preveriť dodržiavanie ustanovení Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2015 zo dňa 10.02.2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom pôsobiacim na území mesta Dunajská Streda

 

 • Kontrola príjmov z úhrad za poskytovanie opatrovateľskej služby
 • kontrolovaný subjekt: Mestský úrad v Dunajskej Strede
 • kontrolované obdobie: I. polrok 2016
 • cieľ kontroly:  preveriť dodržiavanie ustanovení Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2014 zo dňa 08.04.2014 o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania terénnych sociálnych služieb a o úhrade za poskytované terénne sociálne služby v znení neskorších zmien

 

 

Kontroly v zmysle uznesení mestského zastupiteľstva v súlade s § 18 f, ods.1, písm.h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:

 

 • Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 38/591/2014 zo dňa 11.02.2014 poverilo hlavného kontrolóra pravidelne kontrolovať každú verejnú obchodnú súťaž, ktorú mesto uskutočňuje

 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I.polrok 2015:

 

Uznesením č. 40/2015/3 zo dňa 10.02.2015 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda schválilo Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2015 nasledovne:

 

- Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede

- kontrolované obdobie: II.polrok 2014

 

- Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami v Základnej umeleckej škole Dunajská Streda

- kontrolované obdobie: rok 2014

 

- Kontrola plnenia opatrení prijatých na základe výsledkov kontrol ukončených v mesiacoch december 2014 a január 2015

 

- Kontrola evidencie a vybavovania sťažností

- kontrolované obdobie: rok 2014

 

- Kontrola prevzatia parkovacích automatov od Dunajskostredského parkovacieho družstva spoločnosťou Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o. po ukončení platnosti zmluvy o nájme parkovacích miest a parkovacích automatov zo dňa 30.03.2011

 

 

Kontroly v zmysle uznesení mestského zastupiteľstva v súlade s § 18 f, ods.1, písm.h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:

 

- Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 35/539/2013 zo dňa 01.10.2013 poverilo hlavného kontrolóra na vykonanie kontroly hospodárenia s verejnými prostriedkami v spoločnosti Municipal Real Estate Dunajská Streda s.r.o. v pravidelných intervaloch

 

- Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 38/591/2014 zo dňa 11.02.2014 poverilo hlavného kontrolóra pravidelne kontrolovať každú verejnú obchodnú súťaž, ktorú mesto uskutočňuje

 

 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II.polrok 2015:

 

Uznesením č. 144/2015/8 zo dňa 29.09.2015 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda schválilo Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2015 nasledovne:

 

 • Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede
 • kontrolované obdobie: I.polrok 2015

 

 • Kontrola plnenia opatrení prijatých na základe výsledkov kontrol ukončených v mesiaci september 2015

 

 • Kontrola dodržiavania príkazov primátora vydaných v I.polroku 2015

 

 • Kontrola dodržiavania Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2014 zo dňa 08.04.2014, ktorým sa upravuje poskytovanie sociálnych služieb a úhrada za poskytované sociálne služby v Zariadení pre seniorov v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda
 • kontrolované obdobie: od 01.01.2015 do 31.08.2015

 

 • Kontrola vykonávania predbežnej finančnej kontroly podľa zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov
 • kontrolovaný subjekt: Mestský úrad
 • kontrolované obdobie: november 2015

 

 • Kontrola nákupu a čerpania cenín – stravných poukážok
 • kontrolovaný subjekt: Mestský úrad
 • kontrolované obdobie: I.polrok 2015

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II.polrok 2014

 

 

V súlade s ustanovením § 18 f, ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Zásad kontrolnej činnosti predkladám návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2014. Kontrolná činnosť je vykonávaná v zmysle zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov, zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

 

 

Plán kontrolnej činnosti:

 

-    Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede

 • kontrolované obdobie: I.polrok 2014

 

-    Kontrola dodržiavania ustanovení VZN č. 12/2009 zo dňa 29.09.2009, ktorým sa určujú miesta a podmienky pre vylepovanie plagátov na území Mesta Dunajská Streda

 • kontrolované obdobie: I.polrok 2014

 

 • Kontrola plnenia opatrení prijatých na základe výsledkov kontrol vykonaných podľa plánu kontrolnej činnosti na I.polrok 2014

 

-  Kontroly v zmysle uznesení mestského zastupiteľstva v súlade s § 18 f, ods.1, písm.h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:

 

 • Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 17/262/2012 zo dňa 31.01.2012 poverilo hlavného kontrolóra na vykonanie kontroly smerujúcej na spotrebu motorových vozidiel a predloženie kvantitatívne vyjadrenej správy pred mestské zastupiteľstvo v polročných intervaloch

 • Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 35/539/2013 zo dňa 01.10.2013 poverilo hlavného kontrolóra na vykonanie kontroly hospodárenia s verejnými prostriedkami v spoločnosti Municipal Real Estate Dunajská Streda s.r.o. v pravidelných intervaloch (štvrťročne alebo polročne)

 • Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 38/591/2014 zo dňa 11.02.2014 poverilo hlavného kontrolóra pravidelne kontrolovať každú verejnú obchodnú súťaž, ktorú mesto uskutočňuje

 

 

           

 

                                                                                               Ing. Fekete Zoltán

                                                                                               hlavný kontrolór

 

V súlade s ustanovením § 18 f, ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Mestské zastupiteľstvo v Dunajskej Strede uznesením č. 28/439/2013 schválilo plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I.polrok 2013 nasledovne:

 1. Následná finančná kontrola pokladničných operácií na mestskom úrade
 • kontrolované obdobie: od 01.04.2012 do 31.05.2013
 1. Následná finančná kontrola v Mestskom kultúrnom stredisku v Dunajskej Strede so zameraním na kontrolu hospodárenia s majetkom
 • kontrolované obdobie: rok 2012
 1. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede
 • kontrolované obdobie: II.polrok 2012
 1. Kontrola plnenia opatrení prijatých na základe výsledkov vykonaných kontrol v II.polroku 2012 a v mesiacoch január a február 2013
 2. Kontrola vyberania a evidencie poplatku prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia na území mesta Dunajská Streda
 • kontrolované obdobie: rok 2012
 1. Kontrola plnenia opatrení, prijatých na základe vykonanej kontroly NKÚ zo dňa 24.10.2012.
 2. Kontroly v zmysle uznesení mestského zastupiteľstva v súlade s § 18 f, ods.1, písm.h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I.polrok 2012

V súlade s ustanovením § 18 f, ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Mestské zastupiteľstvo v Dunajskej Strede uznesením č. 20/276/2012 zo dňa 17.04.2012 schválilo Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I.polrok 2012 nasledovne:

 1. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede
 • kontrolované obdobie: rok 2011
 1. Kontrola nakladania a vyúčtovania finančných prostriedkov (kontrola účtovných dokladov) poskytnutých z rozpočtu mesta klubu FK DAC 1904, a.s. Dunajská Streda
 • kontrolované obdobie: rok 2011
 1. Kontrola na mestskom úrade ohľadne dodržiavania ustanovení zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • kontrolované obdobie: od 01.01.2012 do 31.03.2012
 1. Kontrola plnenia opatrení prijatých na základe vykonaných kontrol v II.polroku 2011 a v mesiacoch január a február 2012
 2. Kontrola dodržiavania ustanovení zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov
 3. Kontrola majetkovo - právnych vzťahov, ktoré tvoria predmet zmluvných vzťahov Dunajskostredského parkovacieho družstva a prešetrenie nezlučiteľnosti funkcií v družstve
 4. Kontroly v zmysle uznesení mestského zastupiteľstva v súlade s § 18 f, ods.1, písm.h)   zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:

Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 17/262/2012 zo dňa 31.01.2012 poverilo hlavného kontrolóra na vykonanie kontroly smerujúcej na spotrebu motorových vozidiel a predloženie kvantitatívne vyjadrenej správy pred Mestské zastupiteľstvo v polročných intervaloch.

 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II.polrok 2012

V súlade s ustanovením § 18 f, ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Mestské zastupiteľstvo v Dunajskej Strede uznesením č. 24/370/2012 zo dňa 27.09.2012 schválilo Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II.polrok 2012 nasledovne:

 1. Kontrola dodržiavania ustanovení Všeobecného záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 23/2009 o o podmienkach určovania a vyberania dane za osobitné užívanie verejného priestranstva na území mesta Dunajská Streda v znení VZN č. 9/2011 a 25/2011
 • Kontrolované obdobie: od 01.01.2012 do 30.09.2012
 1. Následná kontrola plnenia opatrení prijatých na základe výsledkov kontrol vykonaných na základe Plánu kontrolnej činnosti na I.polroku 2012
 2. Následná finančná kontrola príjmov za správne poplatky a evidencie správnych poplatkov na mestskom úrade
 • Kontrolované obdobie: od 01.01.2012 do 30.09.2012
 1. Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva, prijatých v I. polroku 2012
 2.  Kontroly v zmysle uznesení mestského zastupiteľstva v súlade s § 18 f, ods.1, písm.h)   zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:

Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 17/262/2012 zo dňa 31.01.2012 poverilo hlavného kontrolóra na vykonanie kontroly smerujúcej na spotrebu motorových vozidiel a predloženie kvantitatívne vyjadrenej správy pred mestské zastupiteľstvo v polročných intervaloch.