Plán činnosti

Verzia pre tlačPoslať e-mailom

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2019

Uznesením č. 55/2019/3 zo dňa 19.02.2019 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda schválilo Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2019 nasledovne:

1. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede
- kontrolované obdobie: II. polrok 2018
- cieľ kontroly: overenie plnenia prijatých uznesení,

 

2. Kontrola evidencie a vybavovania sťažností a petícií na Mestskom úrade v Dunajskej Strede
- kontrolované obdobie: rok 2018
- cieľ kontroly: dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov súvisiacich s predmetom kontroly.

 

3. Kontrola správnosti zaradenia dlhodobého hmotného majetku do evidencie Mestského úradu Dunajská Streda
- kontrolované obdobie: rok 2018
- cieľ kontroly: dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov súvisiacich s predmetom kontroly

 

4. Kontrola príjmov za správne poplatky podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

- kontrolované obdobie: rok 2018
- cieľ kontroly: dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov súvisiacich s predmetom kontroly

 

5. Kontrola zverejňovania zmlúv, objednávok tovaru, služieb a faktúr za tovary a služby na

Mestskom úrade v Dunajskej Strede

- kontrolované obdobie: II.polrok 2018

- cieľ kontroly: dodržiavanie zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

6. Kontrola vybranej investičnej akcie realizovanej mestom Dunajská Streda

- kontrolované obdobie: rok 2018

- cieľ kontroly: dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov súvisiacich s predmetom kontroly