Úradná tabuľa

Voľby

Voľby
24.08.2018 - 10:46 | Úradná tabuľa
Kandidátne listiny pre voľby do mestského zastupiteľstva a primátora mesta  dňa 11. septembra 2018 sa budú prijímať  do 24:00 hod.   Kontakt na zapisovateľku MVK : Eva Nagyová Mestský úrad Dunajská Streda, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda...

Oznámenie

Oznámenie
01.03.2018 - 12:53 | Úradná tabuľa
Program odpadového hospodárstva Trnavského kraja na roky 2016 - 2020 (POH TTK) Záverečné stanovisko číslo OU-TT-OSZP2-2018/001813/Pu, vydané Okresným úradom Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných...

Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018

Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018
05.02.2018 - 15:19 | Úradná tabuľa
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018     V súlade s ustanovením § 18f, ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2018:  ...

Voľby

Voľby
03.07.2017 - 14:43 | Úradná tabuľa

Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017

Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017
31.01.2017 - 14:11 | Úradná tabuľa
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017     V súlade s ustanovením § 18f, ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2017:  ...

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže
04.10.2016 - 13:06 | Úradná tabuľa
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže

Upozornenie

Upozornenie
13.09.2016 - 14:06 | Úradná tabuľa
Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.  

Oznámenie

Oznámenie
11.07.2016 - 11:23 | Úradná tabuľa
Regionálna integrovaná územná stratégia Trnavského samosprávneho kraja na roky 2014-2020 Mestský úrad v Dunajskej Strede v zmysle § 10 ods. 1 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení...

Upozornenie polície

Upozornenie polície
03.05.2016 - 08:16 | Úradná tabuľa
„SENIORI POZOR“              Polícia upozorňuje občanov, že v našom okrese boli zaznamenané prípady, kedy neznámi páchatelia uviedli do omylu seniorov, ktorí tým prišli o celoživotné úspory. Preto Vám ponúkame niekoľko užitočných rád, ako sa nestať...

Stránky