PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A „KÖZHASZNÚ SZOLGÁLTATÁSOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK 2020” PROGRAM KERETÉBEN PÉNZÜGYI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁRA

Hírek a városból

Dunaszerdahely Város

1/2020 sz. Pályázati felhívása

A „Közhasznú szolgáltatások és tevékenységek 2020”

program keretében

pénzügyi támogatás iránti kérelem benyújtására

 

Dunaszerdahely Város (a továbbiakban Város)

pályázati felhívást tesz közzé

 

Dunaszerdahely Város 2015. évi 1. sz. általános érvényű rendelete és annak módosítása 6. cikkének 1. pontja értelmében a Város területén működő jogi és természetes személyek-vállalkozók részére a Város költségvetéséből odaítélhető támogatások elnyerésére a Közhasznú szolgáltatások és tevékenységek 2020” program keretében.

A pályázatok 2020. január 1-jétől 2020. január 31-ig (beleértve) nyújthatók be.

 1. A programmal kapcsolatos általános információk

A program megnevezése:  Közhasznú szolgáltatások és tevékenységek 2020

Meghirdető:                           Dunaszerdahely Város

A program célja:                   általános érdekű szolgáltatások és közérdekű célok támogatása

A támogatás területe:        - testkultúra és sport,

                                              - kulturális tevékenység,

                                              - szociális segítség, humanitárius gondoskodás, egészségügyi gondoskodás,

                                              - oktatás, nevelés

 

A pályázat megvalósításának ideje: a 2020-as naptári év

A pályázat finanszírozása:  Dunaszerdahely Város 2020-as évi költségvetéséből nyújtandó pénzügyi támogatás

Egy költségvetési éven belül egy területre a kérelmező csak egyetlen támogatás iránti kérelmet nyújthat be.

 1. A program keretén belül megvalósuló pályázatok támogatási feltételei
 1. A pályázat benyújtására jogosultak köre 

Azon jogi és természetes személyek-vállalkozók pályázhatnak, melyek/akik a Város területén állandó lakhellyel vagy székhellyel rendelkeznek, a Város területén tevékenykednek, vagy szolgáltatásokat nyújtanak a Város lakosainak.

Támogatásban nem részesülnek a politikai pártok, politikai egyesületek és ezek koalíciói.

Nem lehet támogatást nyújtani olyan pályázatok megvalósítására, amelynek célja az erőszak, diszkrimináció, rasszizmus, xenofóbia és homofóbia bármely formájának támogatása.

Jogosult pályázónak minősül az a kérelmező, akinek:

 1. kérelme a szükséges mellékletekkel teljes, határidőn belül van benyújtva,
 2. nincs a Várossal szembeni tartozása,
 3. kiegyensúlyozott kapcsolata van a Város költségvetéséhez,
 4. az előző naptári évből nincs kifogásolható/határidőn túl benyújtott vagy be nem nyújtott elszámolási kötelezettsége.  
 1. Igényelhető támogatás

A pályázat megvalósításával kapcsolatos indokolt költségeknek minősülnek főként: utazási költségek, étkezési költségek, honoráriumok, elvezetett adó, biztosítási alapok járulékai, balesetbiztosítási járulék, anyagköltség és szolgáltatások.

A tőkekiadások csak kivételes esetekben fogadhatók el.

A támogatás pénzeszközeit nem lehet dohányáru, alkoholos italok, kábítószer, lőfegyver és lőszerek vásárlására felhasználni.

 1. A pályázat megvalósítási paraméterei

Megvalósítási időszak: 2020. január 1. – 2020. december 31. 

 1. A támogatásnyújtás feltételei és időpontjai

A Városi Hivatal illetékes osztálya, amely azon alap kezelője, amelyből a támogatást nyújtják, írásban értesíti a kérelmezőket az elbírálási eljárás végeredményéről és a kiválasztott kérelmezőkkel megköti a támogatási szerződést.

A támogatásban részesülők részére a támogatást a 2020-as naptári év folyamán folyósítják, miközben előnyben részesülnek azon sikeres kérelmezők, akiknek pályázati tárgyukat képező projektjük a Képviselő-testület döntését megelőző időszakban valósult meg.

A támogatásban részesülő a projekt előkészítése és megvalósítása során köteles a szerződésben meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni, a projektről és a támogatásról az ott meghatározott módon és tartalommal információt nyújtani.

 1. A pályázat elbírálásának menete, a támogatási kérelem jóváhagyása és a támogatás felhasználása
 1. A pályázati kérelmek benyújtása

A kérelmeket a Dunaszerdahelyi Városi Hivatal központi ügyfélfogadó irodájában kell leadni 2020. január 1. és 2020. január 31. között (beleértve) vagy postai úton elküldeni egy példányban (a postai bélyegző dátuma számít) a következő címre:   

Városi Hivatal Dunaszerdahely

Fő utca 50/16

929 01 Dunaszerdahely

 A borítékon kérjük feltüntetni: „Közhasznú szolgáltatások és tevékenységek 2020”.

 1. A kérelmek elbírálásának menete

A Városi Hivatal illetékes osztálya, amely azon alap kezelője, amelyből a támogatást nyújtják, előzetesen és operatívan értékeli a beérkezett kérelmeket, azok formai és tartalmi részét a felhívásban feltüntetett feltételek alapján. Javasolhatja a hiányos kérelmek kizárását az elbírálási folyamatból. 

Az alapvető formai és tartalmi hiányosságok nélküli kérelmeket a Képviselő-testület adott területen illetékes bizottsága bírálja el. A bizottság a hiányos és a megadott határidőn túl beadott kérelmeket kizárja az elbírálási folyamatból.

A támogatásnyújtásról a következő szervek határoznak:

 1. a Képviselő-testület szakbizottsága 1000 euróig (beleértve),
 2. 1000 euró felett a Képviselő-testület.

A kérelmező nem rendelkezik törvényből kifolyó joggal a támogatásra.

 1. A támogatás merítése

A támogatásban részesülő köteles a kapott támogatást az adott költségvetési évben felhasználni, legkésőbb 2020. december 31-ig.

A támogatásban részesülő köteles a támogatás fel nem használt pénzeszközeit legkésőbb 2021.január 15-ig visszafizetni a Város számlájára. Ugyanakkor köteles jelentést küldeni a fel nem használt támogatás visszafizetéséről.

 1. A támogatás elszámolása

A kérelmező köteles a felhasznált támogatásról elszámolást benyújtani a Város részére, a meghatározott formanyomtatványon, a projekt megvalósítását követő 30 napon belül.

Egyedi esetekben jelen határidő meghosszabbításra kerülhet; különleges oknak minősül, ha a projekt a Képviselő-testület a támogatások nyújtásáról szóló határozata előtti hónapokban kerül megvalósításra.

Abban az esetben, ha az esemény/projekt a novemberi és a decemberi hónapokban kerül megvalósításra, illetve, ha az egész éves tevékenységre irányuló támogatásról van szó, akkor a támogatásban részesülő az elszámolást legkésőbb 2021. január 15-ig köteles a Város részére benyújtani.

Az elszámolásnak tartalmaznia kell az elszámolási jelentést, fényképes dokumentációt, a pályázat finanszírozását és a könyvelési okiratok másolatát, melyek a felhasználást bizonyítják.

Abban az esetben, ha a támogatásban részesülő megszegi a támogatás szerződésben meghatározott célnak megfelelő felhasználását, akkor a Város írásbeli felszólításának kézbesítésétől számított 30 napon belül köteles a támogatás egész összegét a Városnak visszafizetni. A Város jogosult a támogatás összegének visszafizetését kérni abban az esetben is, ha a támogatásban részesülő nem tartja be a támogatás felhasználásáról szóló elszámolás benyújtására előírt határidőt.

 1. Pályázati adatlap és mellékletei

A kitöltött és beadott pályázati adatlap (lásd a csatolmányban) kötelező mellékletei:

 • a kérelmező becsületbeli nyilatkozata, hogy Várossal szemben nincs tartozása,
 • a kérelmező becsületbeli nyilatkozata, hogy nincs csőd- vagy felszámolási eljárás alatt, és végrehajtási eljárást sem folytatnak ellene,
 • polgári társulások esetében az Alapszabályzat Belügyminisztérium által hitelesített másolata, egyház vagy felekezeti társaságok nyilvántartásba vételéről szóló igazolás, iskolák alapító levele az alapító érvényes igazolásával.
Csatolmány Méret Feltöltés dátuma Dokumentum típus Letöltés
Názov: penzugyi_tamogatas_iranti_kerelem_.pdf Méret:

171.88 KB

Dokumentum típus:

pdf

Letöltés:Letöltés
Názov: penzugyi_tamogatas_iranti_kerelem_.doc Méret:

75.5 KB

Dokumentum típus:

doc

Letöltés:Letöltés