Do pozornosti vlastníkov nehnuteľností!

Mestské správy

Referát daní a poplatkov Mestského úradu v Dunajskej Strede upozorňuje občanov, že každý vlastník, ktorý v roku 2023 nadobudol, predal, zdedil nehnuteľnosť, kolaudoval alebo dostal právoplatné stavebné povolenie, je povinný podať daňové priznanie do 31. januára 2024. 

Týka sa to aj občanov, ktorí sa stali majiteľmi psa alebo im pes uhynul.

Ohlásenie týchto zmien je nevyhnutným predpokladom na to, aby mohla byť vyrubená daň na rok 2024 podľa aktuálneho majetkového stavu.

K vyplneniu daňového priznania potrebujete fotokópiu listu vlastníctva alebo osvedčenie o dedičstve. Ak ste nehnuteľnosť kúpili, predali alebo darovali či ste boli obdarovaný, pripojte k priznaniu kópiu rozhodnutia z katastra, ktorým sa povoľuje vklad vlastníckeho práva. Ak sa začala výstavba, fotokópia stavebného povolenia; ak ste kolaudovali stavbu, fotokópia právoplatného kolaudačného rozhodnutia je potrebná. V prípade prihlásenia psa je potrebné priniesť zdravotnú knižku psa.

Ak máte preukaz ŤZP, priložte fotokópiu preukazu za účelom uplatnenia rôznych oslobodení daní a poplatkov v zmysle platného VZN.

 Príslušný referát mestského úradu žiada občanov, aby  daňové priznanie odovzdali do uvedeného termínu. V prípade nesplnenia uvedených povinností môže mestský úrad  v zmysle zákona vyrubiť pokutu.

Treba nahlásiť aj zmenu adresy bydliska. Oznamovaciu povinnosť má osoba, u ktorej v roku 2023 došlo ku zmene adresy bydliska. Úrad bude môcť na základe nahlásenej zmeny zaslať rozhodnutia o výmere dane za nehnuteľnosť a poplatku za komunálny odpad na správnu adresu.  Ak bude táto zásielka doručená na starú adresu, osoba, ktorá sa už odsťahovala, ju zrejme neprevezme. Ak poštu dotyčná osoba neprevezme počas 15-ich dní, aj tak sa považuje za doručenú a z toho môžu nastať komplikácie.

Odborní referenti Mestského úradu Vám radi poskytnú pomoc pri vyplnení daňového priznania.

Podrobnejšie informácie na nižšie uvedených  kontaktoch:

E-mail: dzn@dunstreda.eu

Zsuzsanna Varga

Tel.:    +421 31 590 39 50
Mobil: +421 915 702 725

Rozália Mátisová

Tel.:    +421 31 590 39 50
Mobil: +421 918 607 319

Silvia Petyková

Tel.:    +421 31 590 39 50
Mobil: +421 918 607 323

Dóra Horváth

Tel.:    +421 31 590 39 50
Mobil: +421 918 730 571