Všeobecne záväzné nariadenia

Číslo
Názov
Podrobnosti
Aktívny
Prevziať
16/2022

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 16/2022 zo dňa 28. júna 2022 o určení názvu ulíc na území mesta Dunajská Streda

Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 197.42 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Aktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
19/2022

Vyhlásené znenie

Podrobnosti:

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 3/2022 zo dňa 11. januára 2022 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, žiaka základnej umeleckej školy a dieťa školského zariadenia, v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda

Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 235.57 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
Aktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
21/2022

Vyhlásené znenie

Podrobnosti:

Vyhlásené znenie

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 9/2020 zo dňa 23. júna 2020 o poskytovaní sociálnych služieb a určení sumy úhrady za poskytované sociálne služby v Zariadení pre seniorov v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda

Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 178.05 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
Aktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
22/2022

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 22/2022 zo dňa 27. septembra 2022 o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov v zariadeniach spoločného stravovania a v predajniach potravín a na iných verejne prístupných miestach na území mesta Dunajská Streda

Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 171.97 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Aktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
24/2022

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č 24/2022 zo dňa 13. decembra 2022 o dani za osobitné užívanie verejného priestranstva na území mesta Dunajská Streda

Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 273.17 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Aktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
25/2022

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 25/2022 zo dňa 13. decembra 2022 o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje na území mesta Dunajská Streda

Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 322.34 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Aktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés