16. mája bude zasadnutie MsZ

Verzia pre tlačPoslať e-mailom

Vo veľkej zasadačke radnice v Dunajskej Strede 16. mája o 13,00 hodine sa koná 18. zasadnutie Mestského zastupiteľstva. Rokovanie zvolal primátor mesta Zoltán Hájos podľa článku 8 bodu 3. písm. a) Štatútu mesta Dunajská Streda v nadväznosti na ustanovenie § 13 odseku (4) zákona SNR č. 369/l990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Na programe zasadnutia je 34 bodov. V úvode zasadnutia poslanci prerokujú záverečný účet mesta za rok 2016, následne návrh na zmenu rozpočtu mesta Dunajská Streda na rok 2017. Rozhodnú aj o predkladaných návrhoch na odpredaj niektorých nehnuteľností vo vlastníctve mesta, ako aj o predlžení nájomných zmlúv.  Poslanci prerokujú aj návrh na novelizáciu všeobecne záväzného nariadenia mesta o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v zóne s dopravným obmedzením na území mesta. Prerokujú aj návrh mestského nariadenia, ktoré stanovuje podmienky poskytovania sociálnych služieb, spôsob a výšku úhrad za sociálne služby v Centre sociálnej starostlivosti v Dunajskej Strede.

 Bude prerokovaný aj návrh na schválenie spolufinancovania predloženej žiadosti o poskytnutie dotácie na Úrad vlády SR v rámci programu Podpora rozvoja športu na rok 2017 s názvom „Výstavba multifunkčného ihriska s umelou trávou v areáli ZŠ Gyulu Szabóa a detského ihriska v ZŠ Jilemnického“. Na programe budú aj 2 poslanecké návrhy, prvý sa týka určenia volebných obvodov na území mesta Dunajská Streda, druhý navrhuje zmenu Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva. Budú prerokované aj 2 petície. Prvú iniciovali rodičia škôlkárov a žiadajú v nej rekonštrukciu priestorov materskej školy na Námestí priateľstva. Druhú petíciu podali obyvateľia Dunajskej ulice, ktorí žiadajú opravu cesty, chodníka a kanalizácie v tejto ulici. V závere zasadnutia poslanci môžu prezentovať svoje postrehy a posledným bodom programu budú interpelácie poslancov.  /pve/