27. júna zasadá mestské zastupiteľstvo

Verzia pre tlačPoslať e-mailom

Vo veľkej zasadačke radnice v Dunajskej Strede 27. júna o 14. 00 sa koná 20. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva. Rokovanie zvolal primátor mesta Zoltán Hájos podľa článku 8 bodu 3. písm. a) Štatútu mesta Dunajská Streda v nadväznosti na ustanovenie § 13 odseku (4) zákona SNR č. 369/l990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Na programe zasadnutia je 28 bodov. V úvode zasadnutia poslanci prerokujú návrh na tretiu zmenu rozpočtu mesta Dunajská Streda na rok 2017. Rozhodnú aj o predkladaných návrhoch na odpredaj niektorých nehnuteľností vo vlastníctve mesta. 

Poslanci prerokujú aj návrh na schválenie spolufinancovania predložených žiadostí o poskytnutie Nenávratného finančného príspevku na tri projekty. Ide o projekt v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu s názvom „Zlepšenie technického vybavenia jazykovej učebne a biologicko-chemickej učebne na ZŠ s vyuč. jaz. maď. Ármina Vámbéryho. Ďalej sa bude rokovať aj o návrhu na schválenie spolufinancovania žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy (OPKŽP, SIEA) na projekt s názvom: „Zníženie energetickej náročnosti MŠ Komenského v Dunajskej Strede. Tretí návrh sa týka spolufinancovania predloženej žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Integrovaného regionálneho operačného s názvom „Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách.

Poslanci prerokujú aj návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda, ktorým sa vyhlasuje úplné znenie záväznej časti Územného plánu mesta Dunajská Streda, vyhláseného predchádzajúcimi VZN mesta č. 5/2005, VZN 10/2007, VZN č. 12/2007, VZN č. 5/2008 VZN č. 11/2010, VZN č. 12/2013, VZN č. 16/2015, VZN 13/2016. Na programe ďalej bude aj návrh na schválenie územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny a doplnky 2016 územného plánu mesta Dunajská Streda“, takisto aj návrh na prerokovanie podkladu územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny a doplnky 2017 územného plánu mesta Dunajská Streda”.

Na programe zasadnutia bude aj návrh na poverenie spoločnosti Gastro DS, s.r.o. činnosťou na zabezpečenie zásobovania školských jedální pri materských školách a základných školách, Jedálne Centra sociálnej starostlivosti a Jedálne Zariadenia pre seniorov, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda, potravinárskymi surovinami.  Na tento bod programu nadväzuje aj návrh nového všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda na zriadenie Strediska služieb školám.

Na programe bude aj novelizácia Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 12/2009, ktorým sa určujú miesta a podmienky pre vylepovanie plagátov na území mesta. Poslanci prerokujú aj petíciu obyvateľov proti výstavbe parkoviska na sídlisku Ružový háj medzi obytnými blokmi 1376, 1378 v Dunajskej Strede. Medzi poslednými bodmi je zaradený návrh na vyhlásenie roka 2017 za pamätný rok Jánosa Esterházyho pri príležitosti jeho 60. výročia úmrtia.

 

V závere zasadnutia poslanci môžu prezentovať svoje postrehy a posledným bodom programu budú interpelácie poslancov.