302010G465

Verzia pre tlačPoslať e-mailom

Mesto Dunajská Streda na základe svojej Žiadosti o NFP, podpísala s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, v zastúpení Trnavský samosprávny kraj, Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302010G465-122-15.

Prijímateľ:

Názov: Mesto Dunajská Streda
Sídlo: Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda
IČO: 00 305 383
Kód projektu: 302010G465
Názov projektu: Zriadenie bezpečných dopravných koridorov a úložísk pre cyklistov v Dunajskej Strede
Výška finančného príspevku: maximálna výška NFP 215 581,35 EUR

Cieľom projektu je zvýšenie bezpečnosti dopravy na pozemných komunikáciách, a to na ceste III/1406, zvýšenie bezpečnosti cyklistov a chodcov na riešených úsekoch, vyhradenie priestoru pre cyklistickú dopravu a zvýšenie jej ochrany v dopravnom priestore. Cyklotrasa bude slúžiť na každodenné využitie, s následným prepojením na cyklotrasy v okolí mesta Dunajská Streda. Vybudovaním doplnkového cyklistického mobiliáru sa prispeje k nárastu cyklistickej dopravy a tým aj  nárastu jej podielu v deľbe dopravnej premávky.

Miesto realizácie projektu: Mesto Dunajská Streda
Poskytovateľ: Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, v zastúpení Trnavský samosprávny kraj
Kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os: 1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch

www.mpsr.sk