COVID- 19

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
COVID- 19

Do dnešných dní naše mesto úspešne zvláda boj s koronavírusom, posledné dni však hovoria o tom, že aj v našom meste sa situácia pomaly zhoršuje. Je to prirodzené, pritom stačí, aby sme boli naďalej zodpovední a dodržiavali základné elementárne pravidlá. Je potrebné, aby sme nosili rúška na miestach, kde sa stretáva viac ľudí, dodržiavali hygienu a bezpečnú vzdialenosť. Spolu to určite dokážeme!

Nižšie uvádzame preventívne opatrenia v našom meste:

SOCIÁLNa oblasť

Zariadenie pre seniorov je uzatvorené. Aktivity sú obmedzené, vychádzky seniorov sú dovolené len v exteriéri areálu a neodkladné úradné záležitosti a lekárske vyšetrenia je možné realizovať len s doprovodom personálu. Návštevy sú v zariadení naďalej zakázané. Výnimku tvoria klienti v paliatívnej starostlivosti, podľa vopred dohodnutej návštevy. Nákupy pre seniorov zabezpečuje personál zariadenia. Príbuzní môžu nosiť klientom zariadenia nutné veci pre osobnú potrebu denne od 9.00 do 14.15 hod.

Sprísneným podmienkam podlieha aj prijímanie nových klientov do zariadenia a návrat klientov z ústavného zdravotníckeho zariadenia. Pri príjme a návrate musia predložiť negatívny výsledok testu na ochorenie COVID-19 a sú preventívne oddelení od ostatných klientov na obdobie desiatich dní.

Odoberania stravy pre cudzích stravníkov zo zariadenia je opäť umožnené.

Mestský klub dôchodcov je do odvolania uzatvorený.

Jedálne pre dôchodcov na Komenského ulici je možné výlučne odoberanie stravy cez výdajné okienko.

Mesto zároveň vyzýva skôr narodených Dunajskostredčanov, aby v predajniach potravín a predajniach drogérií využili možnosť nakupovania v dňoch pondelok až piatok v čase od 9:00 hod. do 11:00 hod. a chránili tak svoje zdravie, keďže patria k najrizikovejším skupinám obyvateľstva.

ŠKOLSTVO

Vstup do priestorov škôl pre cudzie osoby je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby. Pod cudzou osobu sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy a žiaka.

Na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Dunajskej Strede sa  z dôvodu pozitívneho prípadu COVID-19 žiakov/detí nariaďuje domáca karanténa triedy. Žiaci počas tohto obdobia prechádzajú na dištančný spôsob vyučovania.

Pri návrate je každý žiak povinný priniesť vyplnené a rodičom podpísané Vyhlásenie o bezinfekčnosti. Vedenie školy dôrazne žiada rodičov, aby dôsledne sledovali zdravotný stav svojich detí a v prípade výskytu príznakov ochorenia COVID-19 telefonicky kontaktovali detského ošetrujúceho lekára.

Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 11.10.2020  č. 2020/17294:1-A1810 sa vyučovanie skupinových predmetov prezenčnou formou na Základnej umeleckej škole prerušuje. V záujme zabezpečenia vzdelávania detí a žiakov vedenie školy podľa možnosti pristúpi k zmene zo skupinovej výuky na individuálne vzdelávanie. Odporúčame sledovať oznámenia na websídle školy.

V zmysle tohto rozhodnutia sa prerušila prevádzka Centra voľného času a pozastavilo sa aj záujmové vzdelávanie v školách a školských zariadeniach.

Neumožňuje sa vykonávanie pedagogickej praxe stredoškolákov a vysokoškolákov.

Telocvične základných škôl a ostatné vnútorné priestory na šport sa nevyužívajú, a to ani pre externé fyzické či právnické osoby.

Na stredných školách od 12. októbra 2020 až do odvolania prebieha dištančné vyučovanie. 

HROMADNÉ PODUJATIA

Vláda SR Uznesením vlády SR č.645 schválila zákaz zhromažďovania sa viac ako 6 ľudí. V záujme zamedzenia šírenia ochorenia COVID-19 a minimalizácie možnosti nákazy dôrazne vyzývame obyvateľov mesta Dunajská Streda na dodržiavanie opatrení Úradu verejného zdravia Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia. Predmetné opatrenia smerujú k ochrane zdravia ľudí a predchádzaniu úmrtiam, preto je nevyhnutné, aby každý obyvateľ mesta svojim správaním maximálne prispel k úspešnému zvládnutiu tejto neľahkej situácie. Upozorňujeme predovšetkým na obmedzenie podujatí, pri ktorých dochádza k stretnutiu väčšieho počtu ľudí na jednom mieste.

ŠPORT

Zo zákazu hromadných podujatí výnimku dostali profesionálne športové súťaže. Najvyššie futbalové, hokejové, volejbalové, basketbalové a hádzanárske súťaže nebudú zastavené a budú prebiehať ako doteraz. Konať sa budú bez prítomnosti divákov a všetci aktéri budú musieť mať negatívne testy na Covid-19.

Thermalpark a fitness centrá sú v zmysle opatrenia ÚVZ SR uzatvorené.

Športová hala

V zmysle rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky o zákaze zhromažďovania je Športová hala pre verejnosť zatvorená.

KULTÚRA

V priestoroch Mestského kultúrneho strediska Benedeka Csaplára sú do odvolania zrušené všetky podujatia, sústredenia, akcie atď. v zmysle zákazu organizovania a usporadúvania hromadných podujatí kultúrnej, spoločenskej či inej povahy.

MESTSKÝ ÚRAD

Dezinfekcia, povinné nosenie rúšok a dodržiavanie rozostupov platí aj vo všetkých priestoroch mestského úradu. Informátor v kancelárii prvého kontaktu bude, ako počas prvej vlny, regulovať pohyb osôb v úrade. Žiadame návštevníkov úradu, aby osobne vybavovali len nevyhnutnú agendu a v ostatných prípadoch uprednostnili radšej mailovú či telefonickú komunikáciu so zamestnancami MsÚ.

Cintoríny

Vo všetkých domoch smútku po smútočných obradoch prebieha zvýšená dezinfekcia spoločných priestorov.

Nemocnica Dunajská Streda

Na lôžkových oddeleniach Nemocnice s poliklinikou Dunajská Streda je až do odvolania zákaz návštev.

 

Ďalšie odporúčania nájdete na webovej stránke www.uvzsr.sk.