Ďalšie zľavy s DS Rodinnou kartou a DS Senior kartou

Mestské správy

Od začiatku roka je možné požiadať o vydanie doplnkových kariet k Vernostnej karte mesta Dunajská Streda. Jedná sa o DS Rodinnú kartu pre mnohodetné rodiny a DS Senior kartu pre dôchodcov v našom meste. Na tému sme hovorili s mestským poslancom László A. Szabóm, ktorý bol medzi iniciátormi doplnkových kariet.

- Čo vám vnúklo myšlienku DS Rodinnej a DS Senior karty?

– Vo všetkých členských krajinách EÚ sa každoročne prezisťujú životné podmienky občanov, pričom sa navštevujú náhodne vybrané domácnosti. Táto štúdia poskytuje komplexný obraz o chudobe a sociálnom vylúčení.

Na základe údajov zo zdrojov Štatistického úradu hrozilo v roku 2022 na Slovensku riziko chudoby alebo sociálneho vylúčenia 16,5 % celej populácie krajiny, teda každému šiestemu občanovi. Žiaľ, výsledky štúdie potvrdili tendencie z predchádzajúcich rokov. Na základe nich sú najrizikovejšou skupinou nezamestnaní, po ktorých nasledujú predovšetkým mnohodetné rodiny a osamelo žijúci starší ľudia, keďže príjem značnej časti týchto skupín bol pod národnou hranicou chudoby. Tieto štatistické ukazovatele jasne ukazujú, že ekonomická situácia obyvateľstva na Slovensku vôbec nie je ružová.

Práve preto sa zrodil náš návrh, ktorý sme s kolegami poslancami Ákosom Horonyom a Krisztiánom Nagyom predložili mestskému zastupiteľstvu.

Samozrejme si uvedomujem, že formovanie sociálnej politiky je v prvom rade zodpovednosťou štátu, teda vlády a parlamentu, ale zároveň som presvedčený o tom, že aj samospráva má povinnosť hľadať alternatívne spôsoby podpory tých, ktorí na jednej strane v posledných desaťročiach výrazne prispeli k ekonomickému, sociálnemu a kultúrnemu rozvoju nášho mesta, alebo v prípade mnohodetných rodín vychovávajú tri a viac detí a teda na seba preberajú výrazne väčší podiel sociálnej záťaže. Zároveň sú to však práve oni, ktorí zaručujú prežitie a budúcnosť našej komunity.

– Obe karty sú doplnkovými k mestskej vernostnej karte...

- Áno, zľavy tohto druhu totiž v našom meste existovali už aj predtým, keďže mestské zastupiteľstvo v Dunajskej Strede prijalo 8. decembra 2020 Zásady, ktorými sa určujú podmienky vydávania a používania Vernostnej karty Mesta Dunajská Streda.

Pôvodne sme navrhli zastupiteľstvu vydanie dvoch tzv. doplnkových kariet – DS Rodinnej a DS Senior karty – ktoré by boli neoddeliteľnou súčasťou platnej vernostnej karty, ale nakoniec sme sa rozhodli, že tento systém nadobudne účinnosť od 1. januára 2024 nie vydaním dvoch nových kariet, ale nalepením hologramovej nálepky na jestvujúcu vernostnú kartu. O nálepku – a teda doplnkovú kartu - je potrebné požiadať na mestskom úrade. Žiadosť je možné podať kedykoľvek v priebehu roka.

– Kto je oprávnený požiadať o doplnkové karty? Aké ďalšie výhody poskytujú?

- Nárok na DS Senior kartu majú osoby staršie ako 65 rokov s trvalým pobytom v Dunajskej Strede, ktoré žijú sami v domácnosti. Nárok na DS Rodinnú kartu zas majú rodičia, ktorí vychovávajú tri a viac detí, z nich aspoň jedno maloleté, ktoré nemajú žiadne neospravedlnené absencie v navštevovanej vzdelávacej inštitúcii; dôležité je aj to, aby aspoň jeden rodič bol zamestnaný.

Majitelia nálepky tak môžu získať ďalšie zľavy pri využívaní služieb poskytovaných organizáciami samosprávy, podnikateľskými združeniami a mestskými inštitúciami. Majú nárok na 10% zľavu na podujatia organizované Mestským kultúrnym strediskom Benedeka Csaplára alebo na služby poskytované spoločnosťou Municipal Real Estate Dunajská Streda s.r.o. (napr. vstupné na umelú ľadovú plochu) a minimálne 35% zľavu na vstupenky do Thermalparku. Rodiny s počtom detí 3 a viac, na ktoré sa tieto zásady vzťahujú, získajú aj dodatočnú zľavu na platby príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole, školskom klube detí pri ZŠ, či centre voľného času.

Zároveň považujem za dôležité zdôrazniť, že prostredníctvom tohto návrhu ponúkame možnosti aj dunajskostredským podnikateľom a rôznym organizáciám, najmä v oblasti obchodu a služieb, gastronómie, školstva, kultúry, voľnočasových aktivít, zdravotníctva atď. Cieľom je vytvorenie siete, ktorá bude prispievať k uľahčeniu situácie našich najzraniteľnejších obyvateľov, ktorí zároveň poctivo platia dane a poplatky a tým si včas a spoľahlivo plnia svoje záväzky voči mestu.

(dszi)