Daň z nehnuteľností na rok 2021: na nezmenenej úrovni

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Daň z nehnuteľností na rok 2021: na nezmenenej úrovni

Od januára je účinné nové všeobecne záväzné nariadenie č. 20/2020 o dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné automaty na území mesta Dunajská Streda. VZN prijalo mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 8. decembra 2020 a určuje výšku daní na rok 2021 a stanovuje aj okruh zliav.

            V porovnaní s doteraz platným mestským  nariadením jeho novelizácia ustanovuje výšku daní na úrovni roku 2020.

Kto  nemusí a kto má podať žiadosť?

Je dôležité vedieť, že ak je daňovník oslobodený od platenia dane, alebo mu prináleží zľava z dôvodu jeho veku, nemusí podať žiadosť.

Ak však ide o osobu, ktorá je držiteľom preukazu s ťažkým zdravotným postihnutím, o zníženie dane musí podať žiadosť, a to do konca januára 2021.

Kto je oslobodený od platenia dane z nehnuteľnosti?

            Osoba, ktorá v tomto roku dovŕši 80 rokov veku, je oslobodená od platenia dane z pozemku, ak pozemok slúži výhradne na jej osobnú spotrebu.

            Osoba, ktorá v tomto roku dovŕši 80 rokov veku, je oslobodená aj od platenia dane zo stavieb na bývanie a byt v jej vlastníctve, ak ten slúži na jej trvalé bývanie. Takáto osoba je oslobodená aj od platenia dane za garáž, ktoré slúži pre motorové vozidlo na dopravu tejto osoby.

Od platenia dane je oslobodená aj garáž, ak tá je vo vlastníctve držiteľa preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ktorá slúži pre motorové vozidlo používané na dopravu tejto osoby. Oslobodenie aj v tomto prípade sa vzťahuje iba na jednu garáž.

Komu je poskytnuté automaticky  zníženie z dane z nehnuteľnosti?

Zníženie dane z nehnuteľnosti sa poskytuje osobám, ktorí v tomto roku dovŕšia 70 a 79 rokov života vo výške  50% na pozemky v ich vlastníctve, ak tie slúžia výhradne na ich osobnú spotrebu.

Takisto 50%-né zníženie prináleží osobám v tejto vekovej kategórie /70 – 79/ aj  v prípade  dane z garáže, ak tá slúži pre motorové vozidlo  používané na dopravu tejto osoby, ale iba na 1 garáž. Poskytnutie tejto zľavy je automatické.

Daň za psa sa v roku 2021 menení

 Sadzby dane za psa na rok 2021 ostávajú na úrovni roka 2020. V prípade psa, ktorý je držaný v bytovom dome a jeho kohútiková výška nepresahuje 40 cm horného rozpätia priemernej kohútikovej výšky daného plemena, sa platí daň vo výške 20 €, v prípade väčších plemien je daň 50 €. Za psa chovaného v rodinných domoch je ročná sadzba dane 10 €.

            Majitelia psov, ktorí dovŕšili 65 rokov veku, majú nárok na 50%-né zníženie. Sú oslobodení od platenia dane za psa aj držitelia osoby so ZTP-preukazom, podobne aj majitelia psov, ktorí si adoptovali psa z útulku, ale len na 1 psa.

Nech klienti preferujú elektronickú, poštovú alebo telefónnu komunikáciu

Vzhľadom nato, že platia prísnejšie pravidlá lockdownu, aj kancelária prvého kontaktu funguje v obmedzenom režime. Preto Mestský úrad žiada občanov, aby svoje žiadosti aj s prílohami prioritne poslali poštou, alebo e-mailom na nižšie uvedené kontakty.

Príslušné tlačivá, ktoré treba vyplniť, sa dajú stiahnuť z webovej stránky mesta: https://dunstreda.sk/tlaciva

Odborné referentky mestského úradu sú našim klientom k dispozícii na nasledujúcich kontaktoch:

Varga Zsuzsanna 
Tel.: +421 31 590 39 50
Mobil: +421915 702 725
Mail: zuzana [dot] varga [at] dunstreda [dot] eu

Mátis Rozália 
Tel.: +421 31 590 39 50
Mobil: +421 918 607 319
Mail: rozalia [dot] matisova [at] dunstreda [dot] eu

Petykó Szilvia
Tel.: +421 31 590 39 50
Mobil: +421 918 607 323
Mail: silvia [dot] petykova [at] dunstreda [dot] eu  

Vzhľadom na súčasnú kritickú pandemickú situáciu Mestský úrad žiada, aby pre občania, ktorí  žiadosti pošlú elektronicky, alebo poštou, pre uľahčenie komunikácie nech uvádzajú aj svoje telefónne číslo a mailovú adresu.