Dlžníkom stráca

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Dlžníkom stráca

Dlžníkom stráca Vernostná karta platnosť na rok 2014

Referát daní a poplatkov Mestského úradu v Dunajskej Strede upozorňuje občanov-daňovníkov s trvalým pobytom v meste na povinnosť, aby najneskôr do 30. novembra uhradili daň z nehnuteľnosti a poplatok za komunálny odpad, čo mali zaplatiť už do konca septembra.  Nesplnenie týchto povinností včas a v plnej výške je dôvodom na stratu platnosti trojročnej Vernostnej karty na rok 2014. Zároveň je aj dôvodom zamietnutia žiadosti na vydanie novej Vernostnej karty na rok 2014 pre tých, ktorým doteraz neboli vydané karty z dôvodu, že mali dlžoby voči mestu, pričom svoje predchádzajúce ročné záväzky vyrovnali, ale tohtoročné poplatky zatiaľ nezaplatili.

Do konca septembra mali fyzické osoby zaplatiť daň z nehnuteľnosti ako aj  poslednej čiastky miestneho poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad za rok 2013. Občanov, ktorí nezaplatili,  v týchto dňoch písomne upozornia na povinnosť  uhradiť daň z nehnuteľnosti a poplatok za komunálny odpad do termínu  uvedeného v liste, najneskôr však do 30. novembra 2013. Mesto  v prípade nesplnenia daňových a poplatkových  povinností  do uvedenej lehoty pristúpi k začatiu  exekučného konania.
Mestský úrad upozorňuje obyvateľov mesta, ktorí  sa z dôvodu štúdia,  resp. z dôvodu plnenia si pracovných povinností zdržiavajú mimo mesta Dunajská Streda, že  len do 30. novembra 2013 môžu podať žiadosť o odpustenie alebo zníženie miestneho poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad za rok 2013. Po tejto lehote  žiadosti nebudú akceptované a vyrubený miestny poplatok  treba zaplatiť v plnej výške.