Fotosúťaž detí a mládeže

Mestské správy

Foto: dunajskostredsky.sk

Viceprimátori mesta, A. Szabó László a Karaffa Attila vyhlasujú pre žiakov základných a stredných škôl fotosúťaž.

Cieľom súťaže je, aby mládež Dunajskej Stredy objavila krásy mesta, pamätníky, aby zvečnila okamihy každodenného života, aby ich ukázali zo svojho uhla pohľadu, aby svojským spôsobom zdokumentovali rozvoj mesta a zmeny jeho výzoru.

Kategórie:

I. Žiaci druhého stupňa ZŠ

II. Stredoškoláci

Žiaci si v oboch kategóriách môžu vybrať z troch tematických okruhov:

1) Škola a žiaci, spoločenstvá,

2) Prírodné krásy,

3) Moje mesto, Dunajská Streda (ulice, námestia, budovy, pamätníky, pamätné miesta, spoločenské miesta ai.)

V rámci témy očakávame max. 3 súťažných prác, súťažiaci môžu zaslať svoje práce aj do viacerých tematických okruhov. Žánrové obmedzenia nie sú!

Cieľom súťaže je, aby mladí prostredníctvom fotografovania rozvíjali vlastné myšlienky, formy prezentácie.

Fotografie môžno zaslať online, podľa možnosti v čo najlepšom rozlíšení a rozmere (jedna fotka môže mať max. 10 MB). Ak niekto súťaží vo viacerých kategóriách, toľkokrát musí aj vyplniť online dotazník.

Porota bude pri výbere brať do úvahy len tie súťažné diela, ktoré sa týkajú života v meste, budov v meste a okolia mesta a možno ich jednoznačne priradiť Dunajskej Strede.

Súťažné diela posúdi odborná porota. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo na bezplatné použitie zaslaných diel na výstave zo súťažných diel, v publikácii viažucej sa k súťaži a na spropagovanie neskorších fotosúťaží za podmienky uvedenia názvu diela a mena autora, bez porušenia integrity diela. Vyhlasovateľ súťaže má nárok na bezplatné vystavenie diel na výstavách, v katalógu viažucom sa k výstave, v programe, na internete, v televízii, v reklame a pod.

Výhry:

Víťazi v jednotlivých kategóriách budú odmenení. Porota rozbehne aj internetové hlasovanie na sociálnych sieťach. Najlepšie diela budú vystavené v Mestskom kultúrnom stredisku Csaplára Benedeka. Vyhlásenie víťazov a slávnostné odovzdanie cien sa bude konať na jeseň 2022.

Podmienky účasti na súťaži:

Súťažiaci musia elektronicky najneskôr do 1. septembra 2022 zaslať svoje diela (treba vyplniť aj dotazník). Fotografie zaslané po termíne nebudú prijaté.

Mediálny partner: www.dunaszerdahelyi.sk